Psykisk helse og rusomsorg for voksne

Nesoddtangen gård aktivitets- og mestringssenter

Nesoddtangen gård 

Nesoddtangen gård er et aktivitets- og mestringssenter innenfor avdeling forebyggende og oppsøkende tjenester. Senteret er en sosial møteplass som tilbyr grupper og kurs med fokus på selvutvikling og mestringsstrategier for ulike livsutfordringer. Teamet er tverrfaglig sammensatt med blant annet sykepleier, ergoterapeut, miljøterapeut og erfaringskonsulent.  

 

Tilbudet inneholder blant annet: 

 • Selvutviklingsgupper som kunst og utrykksterapi, mindfulness og skrivegruppe

 • Åpne aktiviteter som kreative grupper, fysisk aktivitet og matlaging 

 • Mestringsgrupper som angst- og depresjonsmestring 

 • Sosialt fellesskap med kafé, brettspill og arrangementer som sommerfest og markering av verdensdagen for psykisk helse 

 

Åpningstider 

Gården er åpen mandag-torsdag kl. 10-15.   

 

Tjenestebeskrivelse Nesoddtangen gård 

Formål: 

Å bryte isolasjon og bidra til livsstilsendring med formål om å støtte mennesker videre i livet.  

 

Hvem er tjenesten åpen for: 

Tilbudet er et lavterskeltilbud og er åpent for alle på Nesodden uten krav om henvisning eller diagnose. Nesoddtangen gård har journalplikt.   

 

Hva tilbyr tjenesten:  

Kafé og matlaging 

Åpne aktivitetsgrupper 

Selvutviklingskurs 

Mestringsgrupper 

Sosiale aktiviteter og arrangementer  

Kurs med eksterne kursholdere 

Støttesamtaler 

Samarbeid med andre aktivitetstilbud i kommunen 

 

Hvordan søker man tjenesten: 

Alle er velkommen til å komme til gården i åpningstiden. Ta gjerne kontakt med ansatte før første besøk hvis du  ønsker det. 

 

Kontaktinformasjon:  

Nesoddtangen Gård  

Lagveien 6-8 

1450 Nesoddtangen  

Telefon: 902 75 512 eller fellesnummer til tjenester i psykisk helse og rus 904 00 750 (tast 1 og så 5 for å komme til Nesoddtangen gård). 

 

Gården har egen Facebook side hvor du finner informasjon om tilbudet og aktivitetene.  

 

Ambulerende psykisk helsetjeneste

Ambulerende psykisk helsetjeneste er et kommunalt lavterskeltilbud  med veiledning og støttesamtaler for personer over 16 år. Tilbudet er gratis, uten krav om henvisning. Teamet har to miljøterapeuter med sosial og helsefaglig bakgrunn. 

 Samtalene foregår i samtalerom, ute i friluft eller etter vedkommende sine ønsker og behov. Miljøterapeutene følger opp henvendelser raskt og kan tilby opp til fem samtaler uten vedtak, med mulighet for forlengelse. Tilbudet vektlegger brukerperspektiv og skal komplementere helsefaglige tjenester innenfor Psykisk helse. Miljøterapeutene kan koble på andre sosial- og helsefaglige tjenester ved behov. 

Du kan nå oss på: 904 00 750, tastvalg 1, og 8.

Psykisk helsetjeneste for voksne over 18 år

Avdeling for psykisk helsearbeid har som formål å bistå voksne mennesker, som har psykiske lidelser til bedre å mestre hverdagen og få en økt livskvalitet.

Psykiatrisk hjemmesykepleie gis til søkere over 18 år som har ulike psykiske lidelser som er til hinder for vanlig livsutfoldelse.

Mer informasjon

Rask psykisk helsehjelp.

Nesodden kommune er en av landets kommuner som har etablert Rask psykisk helsehjelp.
Dette er et tilbud for deg som sliter med mild til moderat angst, depresjon eller søvnvansker.

Mer informasjon

Psykisk helse for barn og unge - PHBU

 

Ansatte i PHBU - Klikk for stort bildeAnsatte i PHBU Vi ønsker å bidra til at barn og unge skal ha et liv hvor de trives og har det fint

 

Vi jobber for at de vi møter skal få bedre relasjoner til andre, samt føle seg tryggere og gladere.

Vi prøver å forstå folks utfordringer ut fra deres liv og omstendigheter. Ingen er feil. Vi tror på menneskets egen kraft og vekst.


Ingen vansker er for små til at vi kan kontaktes!

Mer informasjon

Ambulerende team for rus og psykiatri

Nesodden kommune har startet opp et ambulerende team for deg med rus og/eller psykiske problemer.
Formålet med tjenesten er å gi personer med rus og psykiatriproblematikk mulighet for å bedre sitt funksjonsnivå og øke sin livskvalitet.

Mer informasjon

FACT - voksen

I FACT-team flyttes behandlingen ut av kontor og institusjon til der brukeren bor eller oppholder seg. FACT-teamet er et tverrfaglig team som retter seg mot personer med alvorlige psykiske lidelser (og eventuelt rusproblematikk) som bor i Nesodden kommune.

 

Målet med oppfølging fra FACT teamet er å bidra til at den enkelte mestrer hverdagen med de utfordringene en har.

Oppfølgingen forutsetter at du tar aktivt del i oppfølgingen/behandlingen.

Målgruppen for FACT teamet er deg som:

 • Har en psykisk lidelse hvor behandling/oppfølging er påkrevet
 • Har alvorlig svikt i funksjonsnivå som følge av den psykiske lidelsen
 • Tilstanden er langvarig og gjennomgripende
 • Har behov for samordnet hjelp og oppfølging

Egenenvisning/samtykkeskjema

Du kan laste ned søknad her (PDF, 126 kB). Skjemaet fylles ut, signeres og sendes til:
Nesodden kommune,
avdeling psykisk helse, FACT,
Postboks 123,
1451 Nesoddtangen. 

For å kunne yte forsvarlig helsehjelp i FACT-teamet, er det nødvendig å innhente opplysninger fra samarbeidende helse- og sosialtjenester (f.eks. spesialisthelsetjeneste, fastlege, nav) samt å samarbeide med disse i utformingen av en helhetlig oppfølging.

 

FACT-teamet er et tverrfaglig sammensatt oppsøkende behandlingsteam som består av:

 • Psykiater
 • Psykolog
 • Sykepleiere
 • Jobbspesialist
 • Ergoterapeut
 • Erfaringskonsulent
 • Teamet har også tilgang på ruskonsulent ved behov.

Du kan kontakte oss på fellesnummeret for avdeling psykisk helse/ROP på 904 00 750 (tastevalg 1, tastevalg 2)

FACT - ung

Hvem er i målgruppen?

Barn og unge mellom 12 – 25 år. Unge voksne som er fylt 18 år ved henvisningstidspunkt vil overføres FACT voksen for vurdering der. Dersom ungdom har vært under oppfølging fra FACT ung fra tidligere, kan teamet gi oppfølging frem til 25 år dersom det er behov for det.

Målgruppen rettes mot  unge og deres familier, hvor det er mistanke om moderat til alvorlig psykisk helseutfordring hos den unge. Funksjonsvansker sees på flere områder av livet - familie, sosialt, skole/fritid/arbeid, rus, bosituasjon. Den psykiske helsen og funksjonsvanskene oppleves belastende og gir lav hverdagsmestring og lav livskvalitet, både for ungdommen selv og for familien.

Teamet er et tverretatlig samarbeidsprosjekt mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste og teamet består av ansatte både fra BUP og kommunen. Vi samarbeider tett med ungdommens behandlere i BUP, øvrige fagpersoner kommunalt, helsesykepleiere, lærere, PPT, LOS, miljøarbeidere, barnevernstjeneste, NAV. Vårt mandat er ikke å overta andre kommunale tjenester, men å etablere, videreføre og samle tjenestene slik at ungdommen og familien opplever sammenheng og kontinuitet i oppfølgingen.

Vi tilbyr tverrfaglig, individuelt tilpasset utredning, behandling og oppfølging basert på den unge og familiens behov. Sammen lager vi en behandlingsplan med ungdommen og/eller familien. Planen skal inneholde hva målet med oppfølgingen er, hvordan og hva som skal til for at ungdommen skal nå målet sitt, hvordan vi skal samarbeide og hvem vi skal samarbeide med.
I perioder hvor det trengs gir vi tett, intensiv og fleksibel oppfølging. I andre perioder kan kontakten være mer regelmessig, men sjeldnere. Oppfølging gjennom FACT-team er denne vekslende metodikken for ambulant oppfølging, hvor man gir teambasert oppfølging fra flere faggrupper i teamet i ustabile og vanskelige perioder, og mer regelmessig individuell oppfølging fra kontaktperson i perioder hvor hverdagen oppleves bedre.

Vi jobber arenafleksibelt, det betyr at vi kan møtes hvor ungdommen/familien ønsker. Dette kan være hjemme, gåturer, biltur, på kontor i Bjørnemyrveien, i Tangenten, andre offentlig kontor, på skolen osv.

Det skal ha blitt forsøkt oppfølging/behandling fra de ordinære hjelpeinstanser før det henvises FACT ung. Enten har ikke dette vært tilstrekkelig virksomt, eller det er behov for samtidig og mer intensiv oppfølging fra FACT ung i en periode. FACT ung er ikke et team som erstatter andre tjenester - men skal være et styrkende, fleksibelt team som kan gi tettere oppfølging i perioder der det er nødvendig, i tillegg til øvrig oppfølging.


Hvem er vi?

Vi er et team på 7 ansatte med bred erfaring fra psykisk helsearbeid med barn, unge og voksne, familie- og rusarbeid. Faggruppene i teamet er psykologspesialist, psykolog, erfaringskonsulent, familieterapeut, helsesykepleier, utdanning/jobbspesialist og fagleder/psyk.vernepleier. Da flere av stillingene er reduserte, har vi et samlet årsverk på 5,2 stillinger.


Hvordan komme i kontakt med oss?

Kontaktperson i BUP, i kommunen eller fastlegen kan sende henvisningsskjema (DOCX, 68 kB) vedlagt her. Fastleger kan også sende henvisning som PLO melding. NB: Viktig at samtykkeskjema fylles ut og underskrives. Siste side på henvisningsskjema.

Kontaktinformasjon:
Kontaktmail: factung@nesodden.kommune.no
Telefon: 904 00 750, tastevalg 1: Psykisk helse, tastevalg 3: FACT ung

Henvisning sendes til:
Nesodden kommune
Avdeling psykisk helse - FACT ung
Postboks 123
1451 Nesoddtangen

Vår besøksadresse er:
Bjørnemyrveien 24
1453 Bjørnemyr

Vi har rask responstid og inntaksmøte fortløpende. Alle henviste vil få tilbud om en avklaringssamtale med psykologspesialist og fagleder. Hensikten med dette møtet er å bli bedre kjent og avklare om FACT ung er det riktige tilbudet.


Ta gjerne kontakt på e-post, sms eller telefon ved behov for veiledning og mer informasjon.


 


 

 

Bekkeblomveien bofellesskap for voksne

Bekkeblomveien bofellesskap i Bekkeblomveien 16, er en bolig for mennesker med psykiske lidelser.

Bofelleskapet ligger vakkert til på Flaskebekk / Nesoddtangen, omkranset av skog og natur. Boligen som ble åpnet i begynnelsen av 2007 har allerede vunnet en arkitekturkonkurranse for sin vakre utforming. Økt livskvalitet og universell utforming er resultatet.

Mer informasjon

Østråt botilbud

Østråt er et botilbud for mennesker med psykiske vansker i kombinasjon med langvarig alvorlig rusmisbruk.

Personalet i boligen legger til rette for at beboerne gis mulighet til å arbeide med sin egen utvikling. De tilbyr aktivitet, trygghet, stabilitet og forutsigbarhet til den enkelte beboer.

Mer informasjon

Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Fra 2. januar 2017 blir det ett felles telefonnummer til alle 4 akutteam i DPS Follo.

 

Telefonnummeret er 67 96 50 00. Man settes over til riktig akutteam ved tastetrykk.

 

Hensikten med felles telefonnummer er økt og enklere tilgjengelighet for pasienter, pårørende, fastleger og kommunehelsetjeneste.

 

Kontakt og oppmøtested DPS Follo

Hovedoppgavene ved DPS Follo er utredning og behandling av psykiske problemer og lidelser hos voksne personer over 18 år. DPS Follo utreder og behandler mennesker med angst, depresjon, fobier, spiseforstyrrelser, personlighets- og adferdsproblemer og psykoser.
 

Pakkeforløp i psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. 

Informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus. 

Psykisk helse - korona

Hverdagen har blitt annerledes for de fleste av oss nå under pandemien. Vi har valgt å samle noen nettsteder som vi mener kan være nyttige: 

 

Mestre koronakrisen - er et gratis selvhjelpsprogram

Recoverybloggen - et annet perspektiv på psykisk helse