Vedtekter for skolefritidsordningen

Her kan du lese de gjeldende vedtektene for skolefritidsordningen i Nesodden kommune. Nye vedtekter er for tiden på høring med frist for å send innspill 24. mai. Les mer og send ditt innspill til nye vedtekter her.

1. Definisjon

Skolefritidsordningen er et frivillig tilsyns- og fritidstilbud etter og eventuelt før skoletid for elevene i 1.- 4.klasse i grunnskolen. Barn med særskilte behov har i tillegg rett til plass til og med 7. trinn.

2. Formål

Alle barn i alderen 6 - 10 år skal ha mulighet for et heldagstilbud i tilknytning til den lokale skole, slik at opplæring, kultur- og fritidstilbud danner en meningsfull helhet for barna og bidrar til gode oppvekstvilkår i nærmiljøet. I fri lek og aktiviteter, som er basert på barnas ønsker, skal barna få utfolde seg i et miljø som er preget av trygghet og omsorg. Verdimessig bygger skolefritidsordningen på grunnskolens formålsparagraf.

3. Styringsformer og opptaksmyndighet

Skolefritidsordningen er underlagt skole- og oppvekstutvalgets ansvarsområde. Rektor har det overordnede faglige ansvar for driften i skolefritidsordningen ved skolen. Rektor ved den enkelte skole er opptaksmyndighet for skolefritidsordningen. Samarbeidsutvalgets ansvarsområde omfatter også skolefritidsordningen. Foreldre og ansatte er valgbare på linje med skolens øvrige foreldre og ansatte.

 

4. Personale

Det er ønskelig med personale med variert faglig bakgrunn som fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfag, omsorgsfag, forskjellig pedagogisk kompetanse og/eller erfaring fra arbeid med barn og omsorgsarbeid. Personlig egnethet vektlegges. Grunnbemanningen er 1 voksen pr. 15 barn. Det skal være minimum 2 voksne ved hver skolefritidsordning. I perioder med barnetall under 10, kan bemanningen reduseres til 1.

5. Leke- og oppholdsareal

Skolefritidsordningens leke- og oppholdsareal er, i sambruk med skolen, basen og de tilhørende rom og uteområder som ordningen har tilgang til og behov for på skolen.

6. Åpningstid

Skolefritidsordningene er normalt åpen ordinære arbeidsdager. Alle skolefritidsordningene har stengt julaften, i romjula og frem til skolestart i januar, de 3 dagene skolen er stengt i påskeuken, og hele juli måned. I tillegg er den stengt 5 dager pr. skoleår i forbindelse med planleggingsdager.Daglig åpningstid skal dekke behov for tilsyn for foreldre og barn fra kl.07.30 - 17.00, men lokale tilpasninger kan foretas.

7. Påmelding, opptakskriterier og oppsigelse av plass

Tildelt plass på SFO beholdes – også over flere skoleår til den blir sagt opp. Skolefritidsplassen kan beholdes frem til 30. juni det året barnet går på 4. trinn. Oppsigelsesfrist er en måned etter at skriftlig oppsigelse er mottatt, dog regnet fra den 1. i måneden.Søknad om plass, oppsigelse og endret oppholdstid skal skje i Oppvekstportalen. Dersom endret oppholdstid medfører redusert betalingssats, gjelder samme frist som ved ordinær oppsigelse.Dersom det oppstår begrensninger i kapasiteten ved en skolefritidsordning, vil opptak bli foretatt etter følgende prioriteringskriterier:

1. Elever med særskilte behov 1.-7.trinn (Opplæringsloven § 13-7)
2. Elever i 1. årstrinn
3. Elever i 2. årstrinn
4. Elever i 3. årstrinn
5. Elever i 4. årstrinn
Ved påmelding i løpet av skoleåret, kan plass tildeles etter nærmere vurdering.

8. Finansiering

Skolefritidsordningen finansieres av foreldrene, med en kommunal andel bl.a. knyttet opp mot tilrettelegging for funksjonshemmede barn. Foreldrebetalingen er knyttet til barnas oppholdstid i SFO, og satsene er felles for de kommunale ordningene. Satsene vedtas i skole[1]og oppvekstutvalget. Det gis 25 % søskenmoderasjon for eldste barn. Det er mulig å søke om redusert betaling dersom ordinær pris utgjør mer enn 6 % av totalinntekten i familien.For måltider fastsettes en sum av skole- og oppvekstutvalget, som gjelder for alle SFO. Det serveres et enkelt mellommåltid.

9. Taushetsplikt og klager

For ansatte i skolefritidsordningene gjelder samme regler for taushetsplikt som for ansatte i skolen. Klager rettes til administrativ leder, som er rektor. Skole- og oppvekstutvalget er klageinstans for vedtak fattet av rektor, evt. samarbeidsutvalg.

10. Hente og levere

Det er foresattes ansvar å levere og hente eleven på skolefritidsordningen. Dersom elevene skal ta seg frem og tilbake til SFO på egenhånd, avtales dette skriftlig med SFO-leder. Elever som benytter skolefritidsordningen før/etter skoletid har ikke rett til skoleskyss til/fra SFO og vil derfor ikke få utlevert skolebusskort.

11. Gebyrer ved for sent henting

Når barn som skal hentes, ikke blir hentet til den tiden det er avtalt skriftlig i forhold til oppholdstid, skal de foresatte betale et gebyr med mindre avvik fra det ordinære er avtalt med skolefritidsordningen på forhånd. Gebyret for den første påbegynte time er kr. 400,-. Utover den første timen belastes med kr. 200,- pr. påbegynt time. I særskilte tilfeller kan det etter søknad fritas for dette gebyret.

12. Samarbeid med kulturetat og frivillige organisasjoner

Den enkelte SFO har, i samarbeid med skolen, ansvar for slikt samarbeid utfra lokale forhold i pakt med punkt 2: Formål