Offentlig ettersyn/høring: Forslag til kommunedelplan for Fagerstrand sentrum og områdene langs sjøen, førstegangsbehandling av planforslag

Formannskapet i Nesodden kommune vedtok den 13.03.24, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, å legge ut forslag til kommunedelplan for Fagerstrand sentrum og områdene langs sjøen, PlanID KDP2022-01, vist på plankart datert 06.03.24, og reguleringsbestemmelser datert 29.02.24, ut til offentlig ettersyn. Formannskapets forslag som ble fremmet i møtet følger med høringen og kan leses i vedtaksdelen i saksfremlegget.

Formålet med planarbeidet er å legge rammene for den fremtidige utviklingen av kommunens lokalsenter i syd på Fagerstrand.

Høringsperioden er fra 22.03.24 til 22.05.24.

Planforslaget er tilgjengelig i kommunens digitale planregister: https://www.arealplaner.no/nesodden3212/arealplaner/252

Eventuelle innspill merkes med vår referanse i saken: 24/1272 og sendes på e-post til: post@nesodden.kommune.no, eller skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, innen fristen den 22.05.24.