Hvordan bli leverandør til kommunen

  • Når offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider må de følge regelverk for offentlige anskaffelser
  • Det innebærer blant annet at kommunen har plikt til å gjennomføre konkurranser og til å kunngjøre de fleste av konkurransene
  • Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv

Kommunene i Norge er underlagt lover og forskrifter for hvordan de skal opptre og forvalte midler, og dette gjelder også når kommunen skal foreta innkjøp. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser setter føringene for hvordan kommunen skal gjennomføre anskaffelser og innkjøp.

Lov om offentlige anskaffelser - anskaffelsesloven.

Kommunen har fokus på lokalt næringsliv og oppfordrer spesielt lokale leverandører til å svare på anbud dersom de oppfyller krav og kan levere det som det er behov for.

Doffin -database og hovedsiden for alle kunngjorte anbud

Det er viktig for leverandøren å merke seg konkurransereglene, og gjennom det svare på det oppdragsgiver spør om. Så det anbefales at du:

  • Leser utlysningen nøye og svarer på alle spørsmål
  • Spør om det er noe som er uklart for deg
  • Sikrer at offentlige registre har oppdatert informasjon om ditt selskap, slik at selskapet blir søkbart
  • Ved noen større konkurranser kan det være hensiktsmessig å slå seg sammen med andre leverandører for å levere ett komplett tilbud

Her kan du se anskaffelsesprosessen steg for steg.

Det offentlige anskaffer varer og tjenester for ca. 500 mrd kr. hvert år. Samfunnet forventer at ressursene forvaltes på best mulig måte og at konkurranse om oppdragene er ryddig. Det gode innkjøp skapes gjennom et samarbeid med brukerne, det offentlige og næringslivet. NHO skal være den foretrukne samarbeidspartner for å få dette til.

Kontaktinformasjon

Næringsrådgiver
Telefon: 41 00 05 00
E-post: odd.fylling@nesodden.kommune.no

Rådgivning for innkjøp og offentlige anskaffelser
E-post: innkjop@nesodden.kommune.no