Pasient- og pårørendeutvalget ved Nesoddtunet sykehjem

Mandat

Utvalget skal gi ledelsen råd slik at kommunen kan utvikle og tilby tjenester av god kvalitet som er tilpasset behovet til pasientene. 

Utvalget skal påvirke i strategi-, plan -og utviklingsarbeid, og skal ikke uttale seg i saker som gjelder tjenester til enkeltpersoner eller personalsaker.

Pasient- og pårørendeutvalget skal bidra til å sikre god informasjon mellom pasient/pårørende/verge og ledelsen ved Nesoddtunet sykehjem.

Utvalget skal sikre brukerinvolvering i saker hvor det er relevant og nødvendig, og det skal medvirke til at pasientenes/brukernes og pårørendes innspill blir drøftet og fulgt opp som et ledd i sykehjemmets kontinuerlige arbeid med kvalitetsforbedring. 

Utvalget er et rådgivende organ. Det har ikke beslutningsmyndighet

Arbeidsform for pasient- og pårørendeutvalget ved Nesoddtunet sykehjem 

Utvalget har inntil 6 medlemmer. Virksomhetsleder sykehjem, en representant fra Nesoddtunets venner og en representant fra eldrerådet har fast plass i brukerutvalget. Nesoddtunets venner og eldrerådet velger selv hvilke kandidater de sender, og de tre siste representantene velges blant pasienter og pårørende på Nesoddtunet sykehjem. Medlemmene velges for 2 år av gangen og dersom noen må trekke seg før utløpet av perioden, velges en ny kandidat. Utvalget velger selv sin leder og oppnevner en sekretær. Samtlige medlemmer i utvalget har et likeverdig ansvar for å melde inn saker til møtene.

Brukerutvalget har 3-4 møter per år. Det kan avholdes flere møter ved behov. Deltakelse i utvalget er frivillig arbeid og det gis ikke møtegodtgjørelse for å delta i utvalgets møter.