Logoped

Tilbud til deg som har kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale) og svelgevansker.

Logopedtilbud til voksne

Logopedens arbeidsområder

  • Afasi: Ervervede språk- og kommunikasjonsvansker etter hjerneskade
  • Dysfagi: Spise- og svelgvansker som følge av lammelser eller nedsatt funksjon i munn og svelg
  • Dysartri: Medfødte eller ervervede nevrologiske tilstander som gjør det vanskelig å artikulere og utforme ord eller setninger
  • Taleflytvansker: Stamming og løpsk tale
  • Stemmevansker: Funksjonsforstyrrelse i stemmeapparatet hvor typiske følger er vedvarende heshet, bortfall av eller svak/sviktende stemme

Logopeden kan hjelpe med

  • Kartlegging og vurdering
  • Opplæring og veiledning
  • Veiledning av nærpersoner
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Kommunikasjonshjelpemidler

Har du behov for logoped?

Ta kontakt med logoped for å høre om saksgang vedrørende henvisning.

Logopedtilbud til barn i grunnskolen

Logopedtilbudet til barn i grunnskolealder er en del av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Kontaktinformasjon

Privatpraktiserende logoped Ulrika Wennberg
Telefon: 99 57 11 47
E-post: u.wennberg@gmail.com