Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge 0-20 år

Bidrar til å fremme barn og unges helse, og bedre og vedlikeholde deres funksjonsevne slik at de kan mestre sin livssituasjon på best mulig måte.

Vi arbeider med barn og unge som har ulike funksjonsvansker i bevegelse og aktivitet. Det kan være barn med lettere motoriske utfordringer, som kan ha forsinket eller avvikende grov- og/eller finmotorikk. Det kan også være barn med utviklingsforstyrrelser, og barn utsatt for skade eller akutt sykdom.

En annen sentral gruppe er barn og unge med kroniske lidelser, for eksempel nevrologiske, revmatiske, ortopediske sykdommer, smerteproblematikk, psykiske vansker eller hjerte- og lungeproblematikk. Mange av disse har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig oppfølging.

Hva kan vi bidra med?

Observasjon, kartlegging og vurdering

  • Vi foretar ulike typer utredninger knyttet til bevegelse og aktivitet
  • Vi starter oftest med en foreldresamtale der vi sammen forsøker å finne ut barnets behov. Deretter gjør vi en faglig vurdering om vi skal foreta observasjon, kartlegging og ulike tester i barnets omgivelser

Trening og stimulering

  • Vi kan gi barnet trening og stimulering for å ivareta og forbedre barnets funksjon
  • Tilbudet kan gis individuelt eller i grupper. Intensitet varierer etter behov. Når det gjelder trening samarbeider vi også med privatpraktiserende fysioterapeuter

Tilrettelegging

  • Vi legger til rette for at barn kan være aktive og deltakende hjemme, i nærområdet og i barnehage og skole
  • Det kan være behov for tilrettelegging i omgivelsene og tilpasning av aktivitet, slik at barnet kan delta på lik linje med andre. Vi har ansvar for å søke, utprøve og tilpasse hjelpemidler

Veiledning

  • Vi tilbyr veiledning til barnet og ungdommen selv, foresatte og familie, og annet relevant helse- og pedagogisk personell
  • Tverrfaglig samarbeid i forbindelse med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Tverrfaglig samarbeid med andre kommunale tjenester, og spesialisthelsetjenesten, rettet mot barn og unge

Hvordan henvise til oss?

Alle i barnets omgivelser kan henvise til oss dersom de har samtykke fra foresatte. Foresatte kan også henvise selv. Ingen problemer er for små for henvisning.

Hjelp kan mottas hjemme, på helsestasjon, i barnehage eller på skolen.

Henvisningsskjema til fysio- og ergoterapi - barn og unge (PDF, 273 kB)

Skriftlig henvisning sendes på henvisningsskjema pr. post til:
Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge, Postboks 144, 1451 Nesoddtangen

Det er lav terskel for henvisning, som må ligge til grunn før vurdering og eventuelle tiltak iverksettes. Du vil få tilbakemelding på henvisning snarest, og senest innen 2 uker. Dette kan avvike noe i skolens ferier.

Kontaktinformasjon

Barn, unge og familie
Postadresse: Postboks 144, 1451 Nesoddtangen
Besøksadresse: Kongleveien 2, 1450 Nesoddtangen

Fysioterapitjenesten

Mari Taraldsen, 0-6 år, telefon: 40 41 56 12
Line Hasli, 0-20 år, telefon: 40 41 56 11
Frida Schliekelmann Borg, 6-20 år, telefon: 40 41 56 09

Du treffer oss også via Helsestasjonen: 66 96 45 50

Ergoterapitjenesten

Jeanette Rudrud Hansen, telefon: 40 41 56 10