Videre prosess for boligutvikling i Hellvikveien 46

Forslaget til reguleringsplan for boligutvikling i Hellvikveien 46 har vært ute på offentlig ettersyn med høringsfrist 20. februar. Kommunen har mottatt mange innspill og merknader, noe som er viktig for kommunen og viser at innbyggerne engasjerer seg i hvordan halvøya skal utvikles.

Merknader fra overordnede myndigheter

I tillegg til innspill fra innbyggere på Nesodden har kommunen også mottatt merknader fra overordnede myndigheter. Merknadene inkluderer et varsel om innsigelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. Innsigelsen påpeker blant annet at økning i antall boenheter utenfor kommunens vekstområde er i strid med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 

Videre prosess vil være at Nesodden kommune drøfter mulige løsninger med Statsforvalteren. Drøftingen vil pågå parallelt med behandling av de om lag 80 innspillene som har kommet inn innen fristen. Reguleringsforslaget forventes å bli fremmet for politisk behandling i mai 2024.

Her kan du lese mer om forslag til detaljregulering av Hellvikveien 46 

Satelittbilde av en odde og en tegning av et plankart - Klikk for stort bilde