Påskehilsen fra ordføreren

Her er årets påskehilsen fra Nesoddens ordfører Cathrine Kjenner Forsland

Ordføreren fotografert på fjellet i godvær - Klikk for stort bildeCathrine Kjenner Forsland CKF

Trygge rammer for ungdom

Fredag før påske møttes alle Follo-ordførerne til et felles møte. Der var også alle politikontaktene, politistasjonssjefen i Follo, leder av forebyggende enhet og kommunenes SLT koordinatorer.

Møtet ble avholdt på Blokk X, det nylig åpnede ungdomstilbudet i Nordre Follo, som fra 1. mars, ønsker alle ungdommer fra 10.trinn og ut videregående i Follo, velkommen til et trygt og inkluderende fellesskapssenter.

Møtet ble avholdt for å ta tak i spørsmål om ungdomskriminalitet. Vi er enige om at det er avgjørende at vi jobber sammen for å skape trygge rammer for våre unge. Politiet var tydelige på at vi må støtte opp om regjeringens signaler om mobilfri skole og at lærerne får utvidet fullmakt til å disiplinere i klasserommet. Skolen er så viktig, og vi har alle et ansvar for å forebygge utenforskap.

Utvikling på Fagerstrand

Etterpå hadde jeg møte med Tangenten Eiendom. De har mye spennende i arbeid. Munkerud næringspark er under regulering, og det ligger an til at nye næringer kan bygges opp allerede neste år. De håper å kunne fremme saken til politisk førstegangsbehandling i april/mai.

Jeg minner om at Kommunedelplan for Fagerstrand og sjøsiden er ute på offentlig ettersyn:

Offentlig ettersyn/høring: Forslag til kommunedelplan for Fagerstrand sentrum og områdene langs sjøen, førstegangsbehandling av planforslag - Nesodden kommune.

Sjøsiden på Fagerstrand skal tilrettelegges for spennende nye næringer, og over påske skal kommuneledelsen og ordfører ha et nytt møte med Norges miljø- og biovitenskaplige universitet.  Det er virkelig spennende tider for næringslivet på Nesodden!

Krafttak for renere Oslofjord

For en uke siden deltok jeg på Oslofjordkonferansen, og temaet denne gangen var status for fisk i Oslofjorden og Indre Skagerrak. Overbelastning fra næringssalter, sterkt svekkede habitater og høyt fiskepress gjennom de siste 100 årene er viktige årsaker til at flere fiskearter har hatt sterk tilbakegang. Dette engasjere meg, derfor har jeg hatt dialog med flere aktører og med regjeringen om utslippstillatelsen fra Chemring Nobel AS. Jeg har også sendt en anmodning til statsråden. Det er positivt at Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet om å redusere utslippstillatelsen. Direktoratet skal levere sin anbefaling innen 1. mai. 

Det er også inspirerende at Nesodden har flere lokale bedrifter som bidrar aktivt for en renere Oslofjord, og har flere innovative og spennende prosjekter på gang.

I løpet av april/mai iverksettes et prosjekt for å stanse isoporforsøpling i Indre Oslofjord. Et miljøsamarbeid mellom Nesodden, Asker, Bærum, Oslo, Nordre Follo, Ås kommune, Frogn kommune, Oslofjordens friluftsråd og Marinreparatørene. Første steg i prosjektet, er en omfattende informasjonskampanje rettet mot havneanlegg, båtforeninger og båtfolket.

Vi på Nesodden kan være stolte av lokalt næringsliv, frivilligheten vår og av innsatsen til Klima- og miljøavdelingen vår.

Kommunestyremøte, Tangen sentrum og ny skole

Denne uken har vi hatt kommunestyremøte. Vi hadde mange viktige saker på dagsorden, blant annet endelig vedtak av områdeplan for Tangen sentrum. Ny skole og flerbrukshall er en viktig del av områdeplanen, og vi er nylig forelagt at kostnadene til skole i drift, en mildertidig skoleløsning mens byggearbeidene pågår, kan nærme seg 100 millioner kroner. Det er utfordringer knyttet til plassering av 600 elver under rehabiliteringen, og til kostnadsbiten og gjennomføringen av totalrehabilitering av skolen. Kommunestyret ba derfor administrasjonen se på om områdeplanen trenger noen tilpasninger, for å se på plassering av ny skole og flerbrukshall innenfor området som er avsatt.

Det er en felles målsetning å realisere nye skoler og flerbrukshall så raskt som mulig. Vi kan tillate oss en utsettelse på fire uker hvis det bidrar til en mer gjennomtenkt beslutning, og hvis en mer fleksibel områdeplan kan bidra til en mer effektiv og vellykket gjennomføring av prosjektene.

Gledelig at vi er i gang med investeringen på Nesoddtunet. Sykehjemmet vårt har et stort behov for oppgraderinger. Beboerrom er utdaterte og gjør hverdagen til både ansatte og beboere tungvint. Kommunedirektøren fikk en enstemmig fullmakt til å inngå kontrakt om rehabilitering av Nesoddtunet. En merkedag for Nesodden.

 Politiet var også invitert til kommunestyremøtet og de kunne fortelle at de vil ha en innbyggerundersøkelse for å høre hva innbyggerne og kommunen ønsker av det nye politistasjonen. Noe de ellers var tydelige på at var en styrke for lokalsamfunnet vårt. Snart skal de i gang med å lyse ut stillinger og de er allerede i prosess med kommunen om hvor kontoret skal ligge. Nesodden vil nyte veldig godt av å få politiet på plass.

Og så samlet et enstemmig kommunestyre seg om en prioritert liste til handlingsprogram samferdsel i Akershus. Øverst på listen står etableringen av en sammenhengende gang- og sykkelvei fra Fjellstrand til Alværn.Nå håper jeg at fylkesrådet i Akershus lytter til oss. Jeg har sendt en forespørsel til fylkesråd for samferdsel om trafikksikkerhet på strekningen Glenneveien. Her ber jeg dem vurdere enkle og rimelige grep som fartsgrenser. Det fremstår ikke riktig at den smale Glenneveien, som også er skolevei, har 80 km sone. Utbyggingen i Bomansvik har også økt trafikkbelastningen rundt skolen.

Jeg håper fylket kan ta tak i dette.

Fylket skal for øvrig snart i gang med å bygge gang og sykkelsti fra Flaskebekk til Granholt. Det er viktig å få sentrumsområdet vårt bedre tilrettelagt for gående og syklende. Særlig i vinter har vi sett hvor smale fortauene er, og hvor lite tilrettelagt det er for myke trafikanter.’

Ny kommunedirektør

Kommunestyret takket også konstituert kommunedirektør Esther Gilen for stødig og god styring av Nesodden kommune i et halvt år. Hun har gjort en imponerende innsats, og balansert to stillinger i påvente av at ny kommunedirektør starter i jobben. Den 8.april ønsker vi ny kommunedirektør Hogne Eidissen velkommen. Jeg ser frem til å samarbeide med han om videre utvikling av Nesodden.

Og så ser jeg frem til vår og lysere dager. På Nesodden har de første vårblomstene kommet opp av jorda. Selv tilbringer jeg påsken på fjellet med familien.

Ønsker alle en riktig god påske!

Påskehilsen fra Cathrine