Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsverktøy, og beskriver og sammenfatter kommunens langsiktige mål. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. 

Samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer og har mål og strategier for Nesoddensamfunnet som helhet, og for kommunen som organisasjon. 

Til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2046

Arealdelen

Kommuneplanens arealdel gir føringer for bruken av arealene i kommunen, og hvordan utviklingen i Nesodden skal foregå. Den inneholder et kart, bestemmelser og retningslinjer som fastsetter og legger føringer for bruk, vern og utforming av arealer og omgivelser i hele kommunen. Noen av de mest sentrale dokumentene i planen er planbeskrivelsen, plankartet og planens bestemmelser.

Gjeldende arealdel er kommuneplanens arealdel 2022–2046, dokumentene finner du her:

Til kommuneplanens arealdel 2022-2046

Planstrategi

Ved inngangen til hver ny valgperiode utarbeides det en kommunal planstrategi som vedtas av kommunestyret. Denne legger grunnlaget for kommunens planarbeid og hva som skal prioriteres i perioden. 

 Til kommunal planstrategi 2024-2028

Temaplaner

Temaplaner er kommunedelplaner for tema- eller fagspesifikke områder. Noen temaplaner vil være sektorovergripende og gir føringer for hele organisasjonen, slik som for eksempel kommunens arbeidsgiverpolitikk. Andre temaplaner gjelder for et avgrenset tjenesteområde eller fagområde. 

Temaplaner bør ha et tilsvarende tidsperspektiv som kommuneplanen, minst 12 år. Revidering av den enkelte temaplan blir vurdert i forbindelse med planstrategien hvert fjerde år. 

Se alle kommunens planer