Varsel om oppstart av detaljregulering for Fjordgløtt

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-8 varsler PLANMAKER på vegne av forslagsstiller Mubli Evenstuveien AS oppstart av detaljregulering for eiendommen gnr. 1 bnr. 265 m.fl. (Evenstuveien 23), med tilgrensende veier og kryss Hellvikveien/Evenstuveien. Det varsles også om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, iht. pbl. § 17-4. 

Eiendommen «Fjordgløtt» ligger mellom Evenstuveien i nord og Solhaugveien i sør. Planområdet er kommuneplanen og i gjeldende reguleringsplaner regulert til bolig- og veiformål. Den nye planen med plan-ID 20240229 vil delvis erstatte gjeldende reguleringsplaner Berger-Ekelund (plan-ID 19890064) og Hellvikveien (19910072).

Hensikten med planarbeidet

Målet med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for oppføring av boliger med høyere utnyttelse enn gjeldende reguleringsplan for området tillater. Målet er også å utrede muligheter for smalere veibredde enn i gjeldende reguleringsplan, for å ta sterkere hensyn til tilgrensende naboers eiendommer. Planarbeidet vil være i tråd med teknikk-, miljø- og planutvalgets vedtak om planoppstart i møte 06.03.2024: 

«Utarbeidelse av reguleringsplan skal ta utgangspunkt i 7 m vei og 12 boenheter, innenfor 25 %-BYA, der parkering inngår med 1,5 plass pr boenhet. Det skal vektlegges estetikk og bevaring av landskap og miljø. Bebyggelsen skal tilpasses området med variasjon i takform og farger. Bebyggelsen skal tilpasses omgivelsene, landskap og terreng. Materialbruk, utforming av vinduer, takvinkel, takform og husenes farge skal tilpasses stedets karakter. Saltak, med 6 m gesimshøyde og inntil 8,5 m mønehøyde, er karakteristisk for området. Uteområder skal utformes bilfritt mellom lekeplasser og boliger.»

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning eller planprogram, jf. pbl. §§ 4-1, 4-2 og 12-9.

Planområde

Planavgrensning. Planområdet er ca. 17,4 daa.

Informasjon og medvirkning

I tillegg til kunngjøring via kommunens nettside, blir oppstart kunngjort via annonse i Amta 22.03.2024. Grunneiere, naboer og berørte parter varsles direkte.

Saksdokumentene kan du finne i kommunes planregister, arealplaner.no. Hvis du ikke kommer rett inn i dokumentene kan du søke på «Fjordgløtt» eller «20240229» under fanen «plan-navn/ID».

Innspill

Innspill til planarbeidet kan rettes til e-post andreas@planmaker.no eller per post til PLANMAKER v/Andreas Corneliussen, Solneskroken 8, 3159 Melsomvik. Spørsmål om planarbeidet kan rettes til samme adresser.

Innspill vil bli referert og kommentert når saken legges frem til politisk behandling.

 Frist for innspill er 24.04.2024.