Forurensing og forsøpling

  • Ved mistanke om akutt forurensing er det viktig at du ringer og melder fra til Follo brannvesen på telefon: 110
  • Å forsøple er å tømme, etterlate eller oppbevare avfall som er skjemmende, kan skade eller være en ulempe for miljøet
  • Du har ikke lov til å ha, gjøre, eller sette i gang noe som kan forurense

Forsøpling er et problem både på land og i sjøen. Med sin lange kystlinje, har Nesodden et særskilt ansvar for å redusere forsøpling av sjøen.

Marin forsøpling er en av de største miljøutfordringene vi har. Avfallet gjør stor skade på dyrelivet og gir hvert år store kostnader for samfunnet.

Plast er et spesielt problematisk materiale fordi det brytes svært sakte ned. Det kan forårsake alvorlige skader på dyr som svelger plast, kveles, skader seg, eller får i seg miljøgifter.

Etter hvert som plasten deles opp i små biter (mikroplast) tas den opp av plankton og andre arter lavt i næringskjeden. Marint avfall tar livet av mer enn en million sjøfugl, hundretusenvis av marine pattedyr og et ukjent antall fisk over hele verden.

Du har plikt til å ikke forurense eller forsøple - ta ansvar for avfallet ditt!

Kast aldri avfall i naturen. Ta med søppel etter tur, bruk avfallsbeholdere og kast aldri sigarettsneiper eller snusposer i naturen eller på bakken.

Du kan ikke ha, gjøre, eller sette i gang noe som kan forurense. Hvis det er fare for forurensning skal du sørge for tiltak som skal forhindre dette. Har forurensningen skjedd, skal du sette i gang tiltak for å stanse, fjerne eller begrense skaden. Du har også plikt til å gjøre tiltak for skader som har oppstått, eller tiltak for å motvirke forurensningen.

Hvis du skal gjøre noe som kan forurense, må du søke og få tillatelse før du starter. Plan- og bygningsloven stiller krav om at eiendommer skal holdes ryddig og i ordentlig stand.

Kontaktinformasjon

Ved akutt mistanke om forurensing
Follo Brannvesen
Telefon: 110

Miljøavdelingen i Nesodden kommune
Telefon: 91 75 65 04
E-post: post@nesodden.kommune.no

Tips om forsøpling kan også meldes til holdnorgerent.no