Integrering av flyktninger og innvandrere

Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra til og delta i landets fellesskap.

Integreringen er avhengig av at innvandrere lærer norsk, tar utdannelse, kommer i jobb, og deltar på ulike arenaer i norsk samfunnsliv.

Offentlige tjenester som er tilpasset mangfoldet i befolkningen er en forutsetning for å sikre at alle, uansett bakgrunn og forutsetninger, får like muligheter i samfunnet.

Nesodden kommune har ansvar for flere tjenester som er spesielt tilrettelagt for personer med innvandrerbakgrunn.  Dette gjelder blant annet tilbud om norskopplæring og introduksjonsprogram, bosetting og oppfølging av flyktninger, og å sikre forsvarlig kommunikasjon gjennom bruk av tolk når det er påkrevet.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

I Norge er det Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som gjennomfører regjeringens integreringspolitikk og er et fagdirektorat og utøvende organ for integrerings- og mangfoldspolitikken. IMDi gir råd om politikkutvikling og samarbeider med og gir råd og veiledning til kommunene, andre sektormyndigheter, arbeidsgivere og sivilsamfunn med flere. 

Les mer om Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder for Integrering og mangfold
Ingunn Frantzen
Telefon: 40 03 80 98
E-post: ingunn.frantzen@nesodden.kommune.no

Leder for Flyktningtjenesten og Oppfølgingsteamet for enslige mindreårige flyktninger
Nina Duong
Telefon: 40 41 56 17