Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av helsetilbudet elevene fikk ved helsestasjon.

De fleste barn og unge har behov for råd og veiledning i forbindelse med små eller store utfordringer i løpet av grunnskolen. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse, og forebygge sykdom, skader og sosiale vansker. Tjenesten er gratis.

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, skolelege, fysio- og ergoterapeut. Tjenesten er et lavterskeltilbud, og foresatte er en svært viktig samarbeidspartner. Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.

Skolehelsetjenestens oppgaver

  • Helseundersøkelser, helseopplysning og råd- og veiledning, individuelt, grupper og klassevis i forhold til fysisk, psykisk og sosial funksjon
  • Vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet
  • Foreldreveiledning
  • Skolehelsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen og deltar på skolens ressursmøter
  • Tverrfaglig samarbeid med skolens medarbeidere, PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), psykisk helsetjeneste for barn og unge, fastlege, spesialisthelsetjeneste og barneverntjeneste

Hva gjør vi?

Helsesykepleier er opptatt av å hjelpe elever som sliter med trivsel på skolen, sykdom og plager, vanskelige hjemmeforhold eller har andre problemer. Vi kan tilby inntil 5-7 individuelle samtaler. Videre kan helsesykepleier bidra med undervisning i klassen og annet informasjonsarbeid knyttet til kropp og helse.

Helsesykepleier tilbyr i tillegg

  • Formidling av eventuelle behov for familierådgivning/-terapi
  • Undervisning og veiledning i grupper etter forespørsel
  • Deltagelse i ansvarsgrupper for barn med utvidede behov

Samarbeidspartnere

Skolehelsetjenestens viktigste samarbeidspartnere er foreldrene og lærerne. Vi samarbeider også med PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste), PHBU (Psykisk helsevern barn og unge), fastleger, barnevern, miljøveiledere og andre aktuelle instanser. Det er viktig at både elever og foreldre vet at helsesykepleier har taushetsplikt. Vi jobber ut ifra informert samtykke fra foresatte når flere instanser jobber sammen rundt barnet.