Regjeringen forbyr utslipp av kloakk for fritidsbåter i hele Oslofjorden

Nesodden kommune ansees av mange som en foregangskommune når det gjelder miljøvern. Siden 2003 har vi hatt forbud mot utslipp av kloakk fra fritidsbåter, og nå følger hele Oslofjorden etter! Fra 1. juli 2024 blir det forbudt å slippe ut kloakk fra fritidsbåter i hele fjorden, som en del av regjeringens tiltak for å forbedre den kritiske økologiske tilstanden i Oslofjorden.

Kommunen håper at regjeringens tiltak vil gjøre det enklere for politiet å gjennomføre sanksjoner ved behov. Vi har gjort septiktømming gratis ved å etablere mottak for septik på Oksval og Steilene. Det finnes også et slikt anlegg på Fagerstrand, men dette er under utbedring. Kommunen er i dialog med Fagerstrand båtforening, som har bygd en ny molo. Dette gir kommunen mulighet til å flytte septikmottaket til en bedre plassering, noe som vil øke bruken. I tillegg er et nytt septikmottak under etablering på Spro i forbindelse med utbyggingen der.

Hvorfor forbud?

Den alvorlige situasjonen i Oslofjorden har store konsekvenser for dyre- og plantelivet. Fosfor og nitrogen fra avløp og jordbruk fører til mørkere vann, nedslamming av strandområder og algeoppblomstring. Flere bunnområder i både indre og ytre fjord har lave oksygennivåer. Torskebestanden er på et historisk lavt nivå, og tareskogen og ålegressengene er i tilbakegang. Disse områdene er kritiske oppvekstområder for blant annet torskeyngel. Denne situasjonen påvirker ikke bare livet i fjorden, men også opplevelsen for badende, båtbrukere og friluftsentusiaster.

Hva betyr forbudet?

  • Fra 1. juli 2024 kan ingen fritidsbåter slippe ut kloakk i Oslofjorden, med unntak av enkelte vernede og fredete båter.
  • Det finnes allerede 43 mottaksanlegg for fritidsbåter rundt fjorden som kan benyttes som alternativ til å tømme kloakk i sjøen.
  • Kommunene og havneansvarlige sørger for et tilstrekkelig tilbud av mottaksanlegg, og flere er under bygging.

 

Kloakforurensingens konsekvenser

Klima- og miljødepartementet sendte i vinter ut et forslag til forskrift om å forby utslipp av kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden ut på høring. Forbudet er nå vedtatt og trer i kraft fra 1. juli 2024. Regjeringen håper at dette tiltaket vil bidra til en friskere fjord, til glede for alle som bruker sommeren i og på vannet.

Fosfor og nitrogen slippes ut i fjorden fra avløp og jordbruk, og styrtregn og store nedbørsmengder fører økte mengder partikler og brune humusstoffer ut i de store elvene som renner til Ytre Oslofjord. Resultatet er mørkere vann, nedslamming av strandområder og algeoppblomstring. Flere av bunnområdene både i indre og ytre fjord har lave konsentrasjoner av oksygen. Torskebestanden er på et historisk lavt nivå, og tareskogen og ålegressengene, som er oppvekstområder for blant annet torskeyngel, er i flere områder i tilbakegang. Opplevelsen for badende, båtbrukere og andre som driver friluftsliv, forringes.