Nesodden kommune har tildelt kulturtilskuddsmidler for 2024

I februar 2024 utlyste Nesodden kommune midler og oppfordret lokale kulturaktører til å søke og gjennomføre gode kulturprosjekter som kan synliggjøre Nesodden som kulturkommune, og være til glede for Nesoddens befolkning. Tilskuddsordningen retter seg mot frivillige organisasjoner, lag, foreninger og andre aktører som driver kunst- og kulturaktiviteter på halvøya.

Kommunestyret har i budsjettet for 2024 bevilget kr. 300.000 til kulturarrangementer - og prosjekter. Totalt ble det søkt om midler i størrelsesorden ca 1.1 mill. kr.  Nesodden kommune mottok 24 søknader og 13 prosjekter tildeles tilskudd. Innstillingen er gjort av jury bestående av to representanter fra kommuneadministrasjonen og to representanter fra Nesodden kulturråd. Endelig vedtak foretas av Tjenesteutvalget etter innstilling fra juryen.

Kriterier som vektlegges ved tildelingen

Tilskudd gis ut fra en samlet faglig og skjønnsmessig vurdering, og kan gis til tidsavgrensede prosjekter og tiltak. Kulturtilskuddet skal gå til kunst- og kulturprosjekter og kulturelle satsinger som kan synliggjøre Nesodden som kulturkommune, og bidra til økte kunst- og kulturopplevelser for innbyggerne. Kulturtilskuddsmidler skal både ivareta profesjonelle aktører innenfor kulturlivet, samt organisasjoner, lag, grupper og enkeltpersoner som driver kulturaktiviteter innen amatørkultur i Nesodden kommune.

Prosjekter som får tilskudd skal gjøres tilgjengelig for allmennheten og prosjekter som ivaretar folkehelse, grønne verdier og mangfold blir vektlagt. Arrangementer skal markedsføres lokalt og kommunen skal inviteres til de arrangementer som får kommunal støtte.

Følgende aktører gis tilsagn om tilskuddsmidler i 2024:

 • Nesodden jazzklubb – Arrangementsstøtte - 24 konserter kr. 55. 000
 • Frilanslivet AS – Produksjon av 6 podkastintervjuer med kunst og kulturutøvere på Nesodden kr. 30. 000
 • MCGILL & CO Produksjoner/Marianne MC Gill – Musikalsk teaterforestilling «Om du kunne se meg»  kr. 30. 000
 • Nesodden kunstnere v/Anne Line Sund – Prosjekt/festival rett på kunstnere kr 30.000
 • Signe Becker – Kunstutstilling Galleri Vanntårnet kr. 30. 000
 • Nesodden Danseskole AS – Sommerskole og forestilling  kr. 30. 000
 • Sarai Mira Beckstrøm Laurantzon – Produksjon og 2 konserter kr. 25. 000
 • Nesodden Teaterfabrikk – Scen Sommer Teater kr. 20. 000
 • Eliassen Filmmanus Teatermanus Bøker – Presentasjon av barne – og ungdomsbøker kr. 13. 000
 • Nesodden Sangkor – Korkonsert i Gjøfjell kirke kr. 13.000
 • Nesodden Kirkelige Fellesråd – Arrangement/seminar om Nesodden kirke, myter og fakta kr. 11. 000
 • Fremad Janitsjar – Kor og korpskonsert med tema «Jorda rundt på 80 minutter» kr. 7.000
 • Coro Misto – Klassisk korkonsert i Skoklefall kirke kr. 6000

 

Juryen har lagt vekt på kriteriene for tildeling av kulturtilskudd 2024 og gjort følgende prioritering med vekt på bærekraftige, realistiske og utviklende prosjekter som er nyskapende og stedsfremmende. Gode prosjekter som er kunstfaglig fundert og med visjonære tanker. Prosjektene trekker med seg sterke krefter, og med høy kapasitet gjør kunst- og kulturprosjekter tilgjengelig for innbyggere på og tilreisende til Nesodden. Flere av prosjektene bringer sammen amatører og profesjonelle aktører, og tilbud som favner barn og unge. 

 

Tildeling av festivalmidler 100.000 kr. 2024

Nesodden kommune mottok 7 søknader fra forskjellige organisasjoner, lag, foreninger og andre aktører. Totalt ble det søkt om midler i størrelsesorden 0,6 mill. kr. Den økonomiske rammen for tilskuddsmidlene er på 100 000 kr.  Ordningen har som formål å fremme festivaler lokalt som kulturell møteplass, og styrke festivaler som profesjonell arena for formidling og opplevelse av kunst og kultur på et høyt nivå. 

Kriterier som vektlegges ved tildeling av festivalmidler

Juryen skal vektlegge festivaler og arrangementer som har lokalt fokus, tar hensyn til barn og unge og som bidrar til nyskaping og mangfold av kulturuttrykk. Arrangøren må vise til en god plan og ha et realistisk budsjett.

Følgende aktører ble gitt tilsagn om tilskuddsmidler:

·        Nesodden Teaterfabrikk 20.000 kr

·        Nesodden Jazzklubb 30.000 kr.

·        Fram Kunstfest 50.000 kr.

 

Har du begynt å bruke Friskus?

Nesodden kommune oppfordrer kulturaktører om å være synlige og tilgjengelige i Nesoddens aktivitetskalender FRISKUS, sørge for oppdatert informasjon i plattformen, samt markedsføre sine arrangementer i aktivitetskalenderen.

FRISKUS er en aktivitetskalender med oversikt over alt som skjer på Nesodden.