Kunngjøring: Endring av detaljregulering for Sofienlund

Nesodden kommunestyre har i møte den 24.01.2024, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 annet ledd, vedtatt endring av detaljregulering for Sofienlund (planID 20170212), med følgende vedtak:

"I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 annet ledd vedtas endring og tillegg til reguleringsbestemmelse, punkt 3.5 Trafikk, parkering og frisikt, for detaljregulering Sofienlund (plan-ID 20170212, datert 01.12.2023)."

Ny bestemmelse 3.5, med endringene vist i kursiv

"Adkomst til de nye utbyggingsfeltene er vist med pil på plankartet. 
Parkering til boligene på felt BBB, BKS1 og BKS2 skal skje i parkeringskjeller eller underetasje, og skal medregnes i BRA. Eksponerte fasader i parkeringskjeller og underetasjer med parkering skal være godt estetisk tilpasset øvrige fasader. Parkering skal ha garasjeport. Eksponerte fasader i parkeringskjeller og underetasjer uten dør, port eller vindu skal forskjønnes med beplantning eller andre naturmaterialer. BBB kan det maksimalt opparbeides 1 biloppstillingsplass pr. leilighet, mens det for BKS1 og BKS2 maksimalt kan opparbeides 1,2 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Parkering for bil i øvrige felt skal være i samsvar med gjeldende parkeringsnorm for Nesodden kommune. Krav til parkering for sykkel og ladeinfrastruktur skal være i samsvar med gjeldende parkeringsnorm for Nesodden kommune.

Ved søknad om nye tiltak skal det dokumenteres at det er mulig å etablere kjøreadkomst til eiendommen. Plassering av adkomstpiler er veiledende og endelig plassering avgjøres i byggesaken. Adkomstpiler konkretiserer til hvilken vei tomten skal ha adkomst til.

De til enhver tid gjeldende krav til stigning og frisikt etter Statens vegvesens HB N100, skal legges til grunn ved utforming av avkjørsler. Ved kryss og avkjørsler skal det mellom frisiktlinje og veiformål være frisikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende veiers planum."

Her kan du lese reguleringsdokumentene

Dokumentene for reguleringen finner du på arealplaner.no. Hvis du ikke kommer rett inn i dokumentene kan du søke under fanen «plan-navn/ID»  «plan-navn/ID» og søk på plan-navn «Sofienlund» eller plan-ID «20170212».

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan, i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9 jf. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. 

Eventuelle klager sendes skriftlig til Nesodden kommune, planavdelingen, postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post: post@nesodden.kommune.no, senest 3 uker etter denne kunngjøringen. Eventuell klage merkes med vår referanse i saken: «24/523».

Dato for klagefrist er 10.04.2024.