Høring: Forslag til detaljregulering for GSV Fv. 157 Bleksli - Alværn, 1. gangsbehandling av planforslag

Teknikk-, miljø- og planutvalget vedtok 08.05.2024 at detaljregulering for GSV Fv. 157 Bleksli - Alværn skulle legges ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsperioden er fra 15.05.2024 til 26.06.2024.

Kart - Klikk for stort bilde

Bakgrunn

Bakgrunnen for planarbeidet er ønsket om å etablere et sammenhengende tilbud til gående og syklende langs fv. 157, da det mangler tilbud til myke trafikanter syd for Alværn ungdomsskole,

Planforslaget omfatter en strekning på ca. 1,9 km langs fv. 157 på Nesodden. Forslaget legger til rette for etablering av gang- og sykkelvei på vestsiden av strekningen.

Her kan du lese plandokumentene

Du kan lese saksdokumentene i kommunens planregister her

Vil vil høre din mening

Hvis du vil si din mening om planen, kan du sende oss et innspill på e-post til post@nesodden.kommune.no. Innspill merkes med saksnummer 24/2264. Frist for å sende innspill er 26.06.2024.