God økonomikontroll i Nesodden kommune

God økonomikontroll handler om både god budsjettering, god styring og evne til å legge nye prognoser når det skjer endringer. God økonomikontroll er også grunnlaget for å kunne prioritere å gi trygge og forsvarlige tjenester til innbyggerne. 

-Nå ønsker jeg å rose hele laget som har bidratt til dette i 2023, sier konstituert kommunedirektør Esther Gilen. 

Et presist årsregnskap

Årsregnskapet til Nesodden kommune er levert til revisor, og det viser en god presisjon i styring og kontroll på økonomien. Vi har et avvik på 0,6 % på det store lønnsbudsjettet. Det at vi treffer så godt på lønnsbudsjettet år etter år er den enkeltårsaken som etter min mening er av størst betydning for vår jevne, stødige styring. De største kommunalområdene Skole, barnehage og oppvekst og Helse, omsorg og sosial styrer tett opp mot budsjettrammene med marginale avvik på under 1 %, og for hele organisasjonen er avviket fra det budsjetterte på bare 3,4 mill. av hele 1,8 mrd. kr. 

Store investeringer

Det er alltid med en viss spenning vi følger innspurten på årsregnskapet etter behandling av 3. kvartalsrapport. De siste månedene med skatteinngang er usikre, men vi valgte i tredje kvartal å foreta en større overføring fra drift til investering, blant annet for å kunne kjøpe tidligere Ellingstad barnehage. Kommunen står foran store investeringer i årene framover, som vil medføre høyere rente- og avdragskostnader i driftsbudsjettet. Det er derfor vesentlig å dempe dette presset på økonomien ved å begrense låneopptaket så mye som mulig, vi har bred forståelse for dette blant våre politikere som legger rammene våre.

En viktig buffer

Netto driftsresultatet endte på 2,6 % av driftsinntektene - dette er lavere enn foregående år, men resultatet speiler en sunn kommuneøkonomi. Disposisjonsfondet er nå på 250 mill. kr. Dette utgjør kr 13,6% av driftsinntektene og er en viktig buffer når vi nå går inn i en periode med strammere økonomiske rammer. 

Nesodden kommune