Vegetasjon og frisikt

Tragiske ulykker og alvorlige personskader kan unngås hvis du passer på at hekk, busker, trær og annet på din eiendom ikke hindrer sikten.

 

Ta en runde rundt eiendommen din og undersøk om du har vegetasjon som hindrer sikt eller som vokser utover veiarealet.

 

Trygg skole- og barnehagevei

God sikt er viktig hele året, men vi ønsker at du er spesielt oppmerksom i tiden rundt skolestart. Mange barn er ute i veien - noen for første gang.

 

Husk at barn hverken kan vurdere hastighet eller avstand, og forstår ikke at biler kan dukke opp når de ikke ser dem selv. Deres sikkerhet er derfor vårt ansvar.

 

De private veiene utgjør en stor del av skoleveiene på Nesodden, og det er svært viktig at trafikksikkerheten blir ivaretatt også langs disse strekningene.

 

Fri sikt - ditt ansvar

Dersom du eier eller disponerer eiendom mot vei, har du ansvar for at vegetasjonen på eiendommen din ikke hindrer frisikten langs veien, i kryss og avkjørsler. 

 

Har du hekk eller annen vegetasjon som sperrer sikten for trafikantene må du redusere omfanget. Måler vegetasjonen mer enn 50 cm i høyden kan det skape trafikkfarlige situasjoner og bør kappes så snart som mulig. 

 

 

Trær mot kjørefelt

Greiner må ikke henge lavere enn 4,7 meter over veibanen. Over fortau må greiner ikke henge lavere enn 3 meter.

Hekk og busker må ikke vokse ut over eiendomsgrensen.

 

Illustrasjon av høyde for fri sikt i veien - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frisiktsoner i uregulerte kryss og avkjørsel mot boligvei

Eieren eller brukeren av eiendommen som har avkjørsel til vei, skal sørge for fri sikt mellom avkjørselen og kjøreveien.

Er hekk eller gjerde over 50 cm høyt må du gjøre noe med dette.

Behov for frisikt i avkjørsler
Fartsgrense (km/t) L2*L1
30 4*25
40 4*30
50 4*45

 

Behov for frisikt i veikryss

Fartsgrense (km/t) L2*L1
30 6*25
40 6*30
50 10*45

 

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er viktig at:

  • vegetasjon ikke tvinger myke trafikanter ut i kjørebanen
  • trafikantene har fri sikt i alle retninger
  • hekker i frisiktsoner ikke er høyere enn 50 cm
  • trafikantene ikke blir hindret av greiner som henger ned over gang-/kjørearealet
  • veiskilt og veioppmerking er godt synlig
  • vegetasjon ikke skjuler veibelysning
  • vedlikeholdsmaskiner ikke blir hindret av greiner

 


Lover og forskrifter: