Vegetasjon og frisiktsoner langs kommunale veier

Vegetasjon langs veien hindrer brøyting


Gjennomgang med kommunens entreprenør viser at vegetasjonen langs veiene mange steder trenger beskjæring. For at brøytemannskapene og maskinene skal komme seg fram og få gjort en god jobb, må vegetasjonen ut mot veiene ryddes. Brøyting foregår med redskap som har høyde ca. 3,5 meter og bredde ca. 3,5 meter. Brøytemannskapene er avhengige av både å komme fram uten å ødelegge redskapen  (speil og annet) og å se barn som går langs veiene. Brannmannskapene skal også komme fram. Vegetasjon bør være fjernet 0,7 – 1,0 meter inn fra veikanten. Husk at når snøen legger seg vil vegetasjonen henge enda mer ut i veien.

 

Vi oppfordrer alle til å beskjære sin del av vegetasjonen ut mot veien.  Ta en titt ved innkjørselen din eller utenfor gjerdet ditt og se om noe bør fjernes. Om dere er usikre på hva som må fjernes kan dere kontakte Hagespesialisten på epost: post@hagespesialisten.no.

 

Har du eiendom ut mot kommunal vei og selv ikke foretar nødvendig beskjæring av vegetasjonen, vil Nesodden kommune måtte sørge for at dette blir gjort. Kommunen benytter maskinelt utstyr.

 

Kommunen sender i disse dager ut sms-varsler til en rekke husstander langs veistrekninger som trenger beskjæring. Noen vil nok oppleve å bli varslet med SMS eller talemelding uten at vegetasjon akkurat utenfor deres eiendom trenger å fjernes – og dere kan selvfølgelig se bort fra varselet. 

 


 

Tenk trafikksikkerhet - klipp hekken

Tragiske ulykker og alvorlige personskader kan unngås, hvis du passer på at hekk, busker, trær og annet på din eiendom ikke hindrer sikten.

 

Ta en runde rundt eiendommen din og undersøk om du har vegetasjon som hindrer sikt eller som vokser utover veiarealet.

 

 

Trygg skole- og barnehagevei

God sikt er viktig hele året, men vi ønsker at du er spesielt oppmerksom i tiden rundt skolestart. Mange barn er ute i veien - noen for første gang.

Husk at barn hverken kan vurdere hastighet eller avstand, og forstår ikke at biler kan dukke opp når de ikke ser dem selv. Deres sikkerhet er derfor vårt ansvar.

De private veiene utgjør en stor del av skoleveiene på Nesodden, og det er svært viktig at trafikksikkerheten blir ivaretatt også langs disse strekningene.

 

 

Fri sikt - ditt ansvar

Alle har et ansvar for trafikksikkerheten og må bidra til å skape trygge veier. Vi ønsker at du bidrar ved å skape fri sikt fra din avkjørsel og i kryss.

 

Har du hekk eller annen vegetasjon som sperrer sikten for trafikantene må du redusere omfanget. Måler vegetasjonen mer enn 50 cm i høyden kan det skape trafikkfarlige situasjoner og bør kappes så snart som mulig! Det samme gjelder for gjerder i avkjørsler og kryss

 

 

Trær mot kjørefelt

Greiner må ikke henge lavere enn 4,7 meter over veibanen. Over fortau må greiner ikke henge lavere enn 3 meter.

Hekk og busker må ikke vokse ut over eiendomsgrensen.

 

 

Illustrasjon av høyde for fri sikt i veien - Klikk for stort bildeIllustrasjon av høyde for fri sikt i veien

 

 

 

 

 

 

 

 

Frisiktsoner i uregulerte kryss og avkjørsel mot boligvei

Eieren eller brukeren av eiendommen som har avkjørsel til vei, skal sørge for fri sikt mellom avkjørselen og kjøreveien.

Er hekk eller gjerde over 50 cm høyt må du gjøre noe med dette.

 

 

Behovene for frisikt i avkjørsel er :

Fartsgrense

L2 x L1

30 km/t

4 m x 25 m

40 km/t

4 m x 30 m

50 km/t

4 m x 45 m

 

 

 

 

Behovene for frisikt i veikryss er

Fartsgrense

L2 x L1

30 km/t

6 m x 25 m

40 km/t

6 m x 30 m

50 km/t

10 m x 45 m

 

Klikk for stort bildeAvkjørsel mot kommunal vei, frisiktsoner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er viktig at:

  • vegetasjon ikke tvinger myke trafikanter ut i kjørebanen
  • trafikantene har fri sikt i alle retninger
  • hekker i frisiktsoner ikke er høyere enn 50 cm
  • trafikantene ikke blir hindret av greiner som henger ned over gang-/kjørearealet
  • veiskilt og veioppmerking er godt synlig
  • vegetasjon ikke skjuler veibelysning
  • vedlikeholdsmaskiner ikke blir hindret av greiner

 


Lover og forskrifter:                              

Fant du det du lette etter?