Trafikksikkerhet

Trafikksikker kommune logo - Klikk for stort bildeNesodden kommune arbeider målrettet og kontinuerlig med trafikksikkerhet, både med holdninger hos mennesker og fysiske tiltak. Regjeringens nullvisjon om null drepte og skadde i trafikken, er også grunnlaget for alt arbeid med trafikksikkerhet hos oss. 

Kommunen er pålagt ansvar for trafikksikkerhet blant annet som eier av veier, barnehager og skoler, som en stor arbeidsgiver med 1200 ansatte og bruker av flere transporttjenester.Trafikksikkerhetsplanen 2015-18 til Nesodden kommune har 6 hovedsatsinger:

Trafikksikkerhet

1. Trafikksikker kommune

Nesodden kommune fikk 22. januar 2018 overrakt beviset for at vi er godkjent som en Trafikksikker kommune av Trygg Trafikk. Vi ble da den femte kommunen i Akershus med denne godkjennelsen.


Trygg Trafikks kriterier for hva som skal til for å bli godkjent som en Trafikksikker kommune går ut på at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet i alle relevante virksomheter. Dette gjelder virksomheter som barnehager, skoler, teknikk, helsestasjoner og hjemmebaserte tjenester.

2. Sikring av skole- og barnehageveier

Alle barnehager og skoler har deltatt i tverrfaglige grupper for å diskutere trafikksikkerheten i sitt nærområde. Registrering av barnetråkk er gjort flere steder. Målet er at flest mulig barn skal gå eller sykle til barnehagen og skolen. Fysiske tiltak er gjort og tiltak foreslås overfor fylkeskommunen og andre. Holdningsskapende arbeid gjøres i et samarbeid mellom skole og foreldrene, som for eksempel "Gå til skolen-aksjonen" og Trafikksikkerhetsdager arrangert av FAU.

3. Sammenhengende gang- og sykkelforbindelser

Det er store helse- og miljøgevinster ved å få flere til å gå eller sykle, og det vil binde sammen flere grender og befolkningen i større grad enn i dag.
 

Nesodden kommune har mål et sammenhengende gang- og sykkelveinett langs fylkesvei 156 på østsiden, fylkesvei 157 på vestsiden og fylkesvei 105 fra Fjellstrand til Kirkeåsen (rundkjøringen ved Nesodden kirke). Kommunen har igangsatt arbeidene med ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 156 fra Bråtenveien på Fjellstrand til de nye omsorgsboligene ved Ellingstadåsen (OPS-samarbeid) som skal stå ferdig i 2019. Statens vegvesen har igangsatt arbeidene med ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 157 fra Fjordvangen til Torvet. Les mer på nettsiden til Statens vegvesen.


Kommunen vurderer å forskuttere bygging av enkelte gang- og sykkelveistrekninger, for å få til en raskere bygging langs fylkesveiene.

4. Sikring av myke trafikanter

Bedre tilrettelegging for myke trafikkanter skal ha høy prioritet. Det gjelder barn, eldre, personer med funksjonsnedsettelser og alle andre, som beveger seg i trafikken. Det er viktig å unngå utrygge krysningspunkter, dårlig belysning, farlige parkeringer og mye mer.

5. Fri sikt

Vegetasjon og gjerder som hindrer sikt er ofte plassert på private eiendommer. Kommunen har ansvaret for å informere innbyggere om hva de kan gjøre for å ha fri sikt, og sender blant annet ut en brosjyre til alle husstander i forbindelse med skolestart.

6. Fartsreduksjon

For høy fart med kjøretøy er den største årsaken til trafikkulykker med drepte og hardt skadde. Kommunen gjennomfører fartsreduserende tiltak som å anlegge fartshumper og sette opp skilt om særskilte fartsgrenser.Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet i samarbeid med Politiet, Statens vegvesen, foreninger og private aktører. Planen rulleres hvert fjerde år, og inneholder både fysiske tiltak og holdningsskapende arbeid.


 

Klikk for stort bilde

Trafikksikkerhetsplan for Nesodden kommune 2015-2018 (PDF, 3 MB)
 

Trafikksikkerhetsplanen 2015-2018 - vedtaket i kommunestyret 26.11.2015 (sak 128/15)
 

Handlingsprogram kap. 4.4 fysiske tiltak 2017-2018 (DOCX, 23 kB)
 

 

 

Har du innspill?

Kommentarer og innspill til arbeidet med trafikksikkerhet i Nesodden kommune kan sendes til e-post post@nesodden.kommune.no

 

 


Relevante lenker:

"Godkjent som Trafikksikker kommune" - Siste nytt - Nesodden kommune

"Veileder for en Trafikksikker kommune" - Trygg Trafikk

"Gang- og sykkelveger på Nesodden" - Vegprosjekter - Statens vegvesen

Brøyting og strøing av veier - Nesodden kommune

Mørke veilys og vedlikehold - Nesodden kommune

Vakttelefoner og e-postadresser - Nesodden kommune