Normer for veiutforming og veibygging

Vei. foto: Terje Fagernes - Klikk for stort bilde

 

Ved planlegging og bygging av nye og oppgradering av eksisterende offentlige veier og gater skal Statens vegvesens til enhver tid gjeldende håndbøker benyttes. Nye veier og oppgradering av eksisterende veier skal bygges med veilys (Kommuneplanens generelle bestemmelser §3, ledd 7 (PDF, 2 MB)).

Statens vegvesen:

  • Håndbok N100 Veg- og gateutforming er en vegnormal som setter krav til hvordan veger og gater skal utformes. Håndboken tar også for seg utforming av forbikjøringsfelt, busslommer, løsninger for gående og syklende, kollektivknutepunkt, kryss, rundkjøringer m.m.

     
  • Håndbok N200 Vegbygging er en vegnormal som setter krav til vegens oppbygning inkludert vegutstyr og miljøtiltak. Håndbok N200 er en av normalene som danner grunnlaget for alle som planlegger, dimensjonerer og bygger offentlige veger i Norge.