Avkjørsler

Avkjørsel fra kommunal vei skal bygges etter en plan kommunen kan godkjenne, jf Vegloven §40.

Med avkjørsel menes kjørbar tilknytning til veinett for en eiendom eller et begrenset antall eiendommer.

 

Avkjørsel fra offentlig vei

Avkjørsel til eiendom skal bygges etter retningslinjene til Nesodden kommune og bygges og vedlikeholdes etter Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler til offentlig veg.

 

Utforming av avkjørsler 

Fra Norm for veiutforming kap. 3.2 og Norm for veibygging kap. 4.9:

For avkjørsler med liten trafikk (færre enn 10 boenheter) bør hjørneavrundingen utføres som en enkel sirkel med radius R= 4 m.

På de første 2 m fra veikant bør avkjørselen ha et jevnt fall fra veikant med samme helning som primærveiens tverrfall. På de neste 3 m bør avkjørselen ha en naturlig overgangskurve til avkjørselens videre forløp. På de neste 30 m bør avkjørselen ha fall eller stigning på maksimalt 1:8.

Eieren eller brukeren av eiendommen som har avkjørsel til offentlig vei skal sørge for fri sikt mellom avkjørselen og kjøreveien. Kravene stilles for å bedre trafikksikkerheten.

Frisikt krav til kommunal vei med fartsgrense 30 km/t er : 4m x 30m  - fire meter inn i avkjørselen skal man kunne se 30 meter langs hovedveien i hver retning.
Klikk for stort bildeKrav til frisikt i private avkjørsler.

Stikkrenner

Der hvor overflatevann ledes bort ved hjelp av åpen grøft må det legges stikkrenne under avkjørsler. Rørene skal være betongrør, støpejernsrør eller dobbeltveggede anleggsrør i PEH eller PP. Minste tillatte diameter er 200 mm. Stikkrenna må dimensjoneres i hvert enkelt tilfelle.

 

Byggverk

Byggverk må ikke plasseres innenfor fastsatt byggegrense mot vei uten særskilt tillatelse, jf vegloven §30. Byggegrenselinjer er 15 meter fra kommunal vei dersom ikke annet er fastsatt i reguleringsplan, jf veglovens §29.

Gjerdetype som tillates i forskrift om gjerde ved offentlig vei kan likevel settes opp i formålslinjen mot veiareal.

 

Gjerde mot offentlig vei

Følgende gjerdetyper kan settes opp i grenselinjen mot veiområdet:

a) Vanlig trådgjerde

b) Netting-gjerde (sauegjerde)

c) Flettverksgjerde

Jfr. Forskrift om gjerde ved offentlig vei

 

Normer for veiutforming og veibygging