Vei og trafikk

Brøytebil - Klikk for stort bilde
Kommunale veier

Virksomhet infrastruktur og vannmiljø er ansvarlig for drift og vedlikehold av de kommunale veiene. Dette innebærer blant annet vedlikehold av veidekke og lyspunkter langs veien samt brøyting.

 

 

Feil på veilys

Nesodden kommune drifter veilys langs langs kommunale og fylkeskommunale veier med unntak av fv. 156, fv. 157, fv. 1408 og søndre del av fv. 1410. I tillegg drifter kommunen veilys langs de fleste private veier, dette gjelder veilysanleggene som ble overført til kommunen i forbindelse med salg av det gamle E-verket.

 

Veilys langs fylkesveiene 156, 157, 1408 og søndre del av fv. 1410 driftes av Viken fylkeskommune og feil på veilys her må sendes til post@viken.no.

 

Feil på veilys som kommunen drifter kan meldes inn på nettsiden til kommunens driftsentreprenør, da vil du få tilbakemelding når feilen er rettet. Hvilke feil som allerede er rapportert inn kan du se på denne siden.

 

Meld fra om feil på veilys

 

 

Kontaktinformasjon til avdeling Samferdsel

Samferdsel@nesodden.kommune.no

 

Kontaktinformasjon til Statens vegvesen:

Tlf: 22 07 30 00

E-post: firmapost-ost@vegvesen.no

 

 

Vei

Vei og trafikk

Pågående prosjekter
Hovedplan for vei 2013 - 2023

Hovedplan for vei 2013 - 2023 ble vedtatt i Kommunestyret 12.09.13.Klikk for stort bilde
 

Se behandlingen i Kommunestyret og vedtaket i møteprotokollen - sak 078/13.


Hovedplan for vei 2013 - 2023 skal være et helhetlig styringsverktøy for utvikling og forvaltning av det kommunale veinettet. Planen foreslår at kommunen overtar ca. 18 km private veier til drift og vedlikehold. Samtidig foreslås at for private veier opphører vintervedlikehold og vedlikehold av veilys, men at strøm til umålt veilys fortsatt bekostes av kommunen inntil staten eventuelt krever måling.

Planen inneholder en økonomisk handlingsplan som viser behov for økte midler til drift og vedlikehold. Videre peker den på en del strategiske tiltak. Det er blant annet behov for en strengere praksis i saksbehandlingen, administrativt og politisk, for å ivareta den lovpålagte opparbeidelsesplikten.


Hovedplanen

Vedlegg til hovedplanen


Spørsmål kan rettes til virksomhet Infrastruktur og vannmiljø ved
Terje Fagernes, terje.fagernes@nesodden.kommune.no

Private veier

Bor du langs en privat vei, har du som beboer, og sammen med de andre beboerne langs veien, ansvar for å vedlikeholde den private veien. Som bruker av den private veien har du plikt til å være medlem av et veilag for å drifte og vedlikeholde den private veien, jfr. Vegloven kap. VII

Normer for veiutforming og veibygging

Vei. foto: Terje Fagernes - Klikk for stort bilde

 

Ved planlegging og bygging av nye og oppgradering av eksisterende offentlige veier og gater skal Statens vegvesens til enhver tid gjeldende håndbøker benyttes. Nye veier og oppgradering av eksisterende veier skal bygges med veilys (Kommuneplanens generelle bestemmelser §3, ledd 7 (PDF, 2 MB)).

Statens vegvesen:

 • Håndbok N100 Veg- og gateutforming er en vegnormal som setter krav til hvordan veger og gater skal utformes. Håndboken tar også for seg utforming av forbikjøringsfelt, busslommer, løsninger for gående og syklende, kollektivknutepunkt, kryss, rundkjøringer m.m.

   
 • Håndbok N200 Vegbygging er en vegnormal som setter krav til vegens oppbygning inkludert vegutstyr og miljøtiltak. Håndbok N200 er en av normalene som danner grunnlaget for alle som planlegger, dimensjonerer og bygger offentlige veger i Norge.
Gang- og sykkelveier på Nesodden

Gutter på sykkeltur - Klikk for stort bilde

Statens vegvesen har en informasjonsside om gang- og sykkelveier på Nesodden.

 

For mer informasjon, kontakt Statens vegvesen Region øst.

 

- Sammenhengende gang- og sykkelveiforbindelser langs fylkesvei (fv.) 107 og fylkesvei (fv.) 156.
Fylkesvei 107 er planlagt ferdigstilt høsten 2018 og fylkesvei 156 er planlagt ferdigstilt sommeren 2019.
 

 

 

Avkjørsler

Avkjørsel fra kommunal vei skal bygges etter en plan kommunen kan godkjenne, jf Vegloven §40.

Med avkjørsel menes kjørbar tilknytning til veinett for en eiendom eller et begrenset antall eiendommer.

Mer informasjon

Hvem har ansvar for veien din?

Du finner oversikt over drift- og vedlikeholdsansvar i Follokart.

 

Åpne Follokart, og søk på aktuell adresse eller gbnr i søkefeltet øverst til venstre.

 

Veikategori vil vises med ulik farge:

Tegnforklaring som viser de ulike fargekodene ved opptegning av veikategori i Follokart. - Klikk for stort bilde

 

 

 

.

 

Vegetasjon og frisiktsoner langs kommunale veier

Tragiske ulykker og alvorlige personskader kan unngås, hvis du passer på at hekk, busker, trær og annet på din eiendom ikke hindrer sikten.

Ta en runde rundt eiendommen din og undersøk om du har vegetasjon som hindrer sikt eller som vokser utover veiarealet.

 

Trygg skole- og barnehagevei

God sikt er viktig hele året, men vi ønsker at du er spesielt oppmerksom i tiden rundt skolestart. Mange barn er ute i veien - noen for første gang.

Husk at barn hverken kan vurdere hastighet eller avstand, og forstår ikke at biler kan dukke opp når de ikke ser dem selv. Deres sikkerhet er derfor vårt ansvar.

De private veiene utgjør en stor del av skoleveiene på Nesodden, og det er svært viktig at trafikksikkerheten blir ivaretatt også langs disse strekningene.

 

Fri sikt - ditt ansvar

Alle har et ansvar for trafikksikkerheten og må bidra til å skape trygge veier. Vi ønsker at du bidrar ved å skape fri sikt fra din avkjørsel og i kryss.

 

Har du hekk eller annen vegetasjon som sperrer sikten for trafikantene må du redusere omfanget. Måler vegetasjonen mer enn 50 cm i høyden kan det skape trafikkfarlige situasjoner og bør kappes så snart som mulig. Det samme gjelder for gjerder i avkjørsler og kryss.

 

Trær mot kjørefelt

Greiner må ikke henge lavere enn 4,7 meter over veibanen. Over fortau må greiner ikke henge lavere enn 3 meter.

Hekk og busker må ikke vokse ut over eiendomsgrensen.

 

Illustrasjon av høyde for fri sikt i veien - Klikk for stort bilde

 

 

Frisiktsoner i uregulerte kryss og avkjørsel mot boligvei

Eieren eller brukeren av eiendommen som har avkjørsel til vei, skal sørge for fri sikt mellom avkjørselen og kjøreveien.

Er hekk eller gjerde over 50 cm høyt må du gjøre noe med dette.

Behov for frisikt i avkjørsler
Fartsgrense (km/t) L2*L1
30 4*25
40 4*30
50 4*45

 

Behov for frisikt i veikryss

Fartsgrense (km/t) L2*L1
30 6*25
40 6*30
50 10*45

 

Klikk for stort bilde

 

 

Det er viktig at:

 • vegetasjon ikke tvinger myke trafikanter ut i kjørebanen
 • trafikantene har fri sikt i alle retninger
 • hekker i frisiktsoner ikke er høyere enn 50 cm
 • trafikantene ikke blir hindret av greiner som henger ned over gang-/kjørearealet
 • veiskilt og veioppmerking er godt synlig
 • vegetasjon ikke skjuler veibelysning
 • vedlikeholdsmaskiner ikke blir hindret av greiner

               


Lover og forskrifter:                              

Skal du grave?

Hvis du skal grave i kommunal grunn eller inntil kommunale installasjoner, som for eksempel vann- og avløpsanlegg, må du melde fra til oss om dette. Du kan ikke begynne å grave før du har fått tillatelse fra kommunen.

Mer informasjon

Tildeling av nytt veinavn eller endring av navnet

Alle stedsnavn, også adressenavn, representerer viktige språklige og kulturelle verdier. De er en del av det lokale miljøet og den lokale historien og er med på å styrke folks følelse av å høre til på et sted. Når nye navn skal vedtas, må en ha i tankene at disse skal bli stående i generasjoner framover. Vei- og gatenavn er, som andre stedsnavn, en del av det kollektive minnet til menneskene som bor der.

 

Etter Matrikkelforskriftens § 51 er det kommunen som skal tildele navn til gater, veger, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell adressering.

 

Når kommunen skal gjøre navnevedtak, har navngivingsprosessen to sider. Den første gjelder valg av navn, altså hva de aktuelle gate- og veistrekningene (adresseparsellene) skal hete. Her må en særlig ta hensyn til kapittel 12 i matrikkelforskriften. Den andre gjelder hvordan navnet skal skrives. Her må en bruke Lov om stadnamn (stedsnavnloven).

 

Navnevedtak gjøres av Kulturutvalget. Før et nytt veinavn kan vedtas, skal behovet vurderes, berørte parter skal varsles og merknader vurderes sammen med uttalelser fra bl.a. historielag og velforeninger. Forut for innstillingen til Kulturutvalget skal forslag til valg av veinavn og skrivemåten til behandling hos Stedsnavntjenesten.

 

Etter stedsnavnloven § 10 er det bare skrivemåten av adressenavn som kan påklages, og ikke selve navnevalget.

 

Du kan lese mer om stedsnavn på Språkrådets temasider.

 

Veinavnskilt bekostes av kommunen, som også sørger for oppsetting av skiltene.

Adressering, husnummer

 

Trafikk

Vei og trafikk Trafikk

Trafikksikkerhet

Nesodden kommune arbeider målrettet og kontinuerlig med trafikksikkerhet, både med holdninger hos mennesker og fysiske tiltak.

Mer informasjon

Brøyting og strøing

Hva prioriteres først?

Hovedveier blir brøytet først. Deretter prioriteres boligveiene. Mer trafikkerte arealer prioriteres foran mindre trafikkerte arealer. Strekninger med mye stigning/helning prioriteres foran strekninger med mindre stigning/helning.

 

Når blir det brøytet der du bor?

Under normale forhold er også boligveiene brøytet én gang innen kl 7 om morgenen på hverdager og lørdager, og kl 9 på søndager og helligdager.


 

 

Mer informasjon

Meld fra om feil på veilys og se rapporterte feil og status

Begrenset vedlikehold av kommunalt veilys

Kommunen har begrensede ressurser til å gjennomføre vedlikehold av kommunalt veilys, og kommunen kan ikke utføre vedlikholdsarbeider som går utover de tilgjengelige budsjetter. Arbeidet utføres etter følgende prioritering:

 

1. Reparere anlegg (evt. midlertidig reparasjon)  når det har oppstått skader som kan medføre fare, for eksempel skader som er forårsaket av påkjørsel eller trefall slik at ledninger er skadet/blottlagt/falt ned, eller ved eventuell jordfeil på jordkabelanlegg.

 

2. Reparere områdevis utfall i tilfeller der  slike feil er enkle å reparere.

 

3. Flytte veilysarmaturer og veilysledninger når netteier skifter sine trestolper.

 

4. Skifte mørke lyspærer. I tilfeller der pære er av type HQL er det ikke mulig å kjøpe pærer da disse er gått ut av produksjon. Slike lyspunkter blir ikke reparert på ordinært vedlikehold.

 

5. Reparere lokal feil på jordkabelanlegg der skaden kan repareres uten at det medfører større gravearbeider og kostnader.

Trykk her for å melde fra om feil på veilys og se rapporterte feil og status

 

Nesodden kommune drifter lysarmaturer langs kommunale veier og noen fylkeskommunale veier.
Veilyset langs fylkesveiene Fv106, del av Fv107, Fv156 og Fv157 driftes av Statens vegvesen.

 

Kontaktinformasjon til Statens vegvesen:

Tlf: 22 07 30 00
E-post: firmapost-ost@vegvesen.no

 

Kommunen drifter også veilys langs private veier som er åpne for allmenn ferdsel, men omfatter ikke avkjørsler og fellesavkjørsler fra vei.

Mer informasjon