Vei og trafikk

Brøytebil - Klikk for stort bilde
Kommunale veier

Virksomhet infrastruktur og vannmiljø er ansvarlig for drift og vedlikehold av de kommunale veiene. Dette innebærer beskjæring av vegetasjon, vedlikehold av gater og veier, samt vedlikehold av lyspunkter langs kommunale veier.

Begrenset vedlikehold av kommunalt veilys

Kommunen har begrensede ressurser til å gjennomføre vedlikehold av kommunalt veilys, og kommunen kan ikke utføre vedlikholdsarbeider som går utover de tilgjengelige budsjetter.

 

Mer informasjon


 

Vei

Vei og trafikk

Hovedplan for vei 2013 - 2023

Hovedplan for vei 2013 - 2023 ble vedtatt i Kommunestyret 12.09.13.Klikk for stort bilde
 

Se behandlingen i Kommunestyret og vedtaket i møteprotokollen - sak 078/13.


Hovedplan for vei 2013 - 2023 skal være et helhetlig styringsverktøy for utvikling og forvaltning av det kommunale veinettet. Planen foreslår at kommunen overtar ca. 18 km private veier til drift og vedlikehold. Samtidig foreslås at for private veier opphører vintervedlikehold og vedlikehold av veilys, men at strøm til umålt veilys fortsatt bekostes av kommunen inntil staten eventuelt krever måling.

Planen inneholder en økonomisk handlingsplan som viser behov for økte midler til drift og vedlikehold. Videre peker den på en del strategiske tiltak. Det er blant annet behov for en strengere praksis i saksbehandlingen, administrativt og politisk, for å ivareta den lovpålagte opparbeidelsesplikten.


Hovedplanen

Vedlegg til hovedplanen


Spørsmål kan rettes til virksomhet Infrastruktur og vannmiljø ved
Terje Fagernes, terje.fagernes@nesodden.kommune.no

Private veier

Bor du langs en privat vei, har du som beboer, og sammen med de andre beboerne langs veien, ansvar for å vedlikeholde den private veien. Som bruker av den private veien har du plikt til å være medlem av et veilag for å drifte og vedlikeholde den private veien, jfr. Vegloven kap. VII

Normer for veiutforming og veibygging

Vei. foto: Terje Fagernes - Klikk for stort bilde

 

Ved planlegging og bygging av nye og oppgradering av eksisterende offentlige veier og gater skal Statens vegvesens til enhver tid gjeldende håndbøker benyttes. Nye veier og oppgradering av eksisterende veier skal bygges med veilys (Kommuneplanens generelle bestemmelser §3, ledd 7 (PDF, 2 MB)).

Statens vegvesen:

  • Håndbok N100 Veg- og gateutforming er en vegnormal som setter krav til hvordan veger og gater skal utformes. Håndboken tar også for seg utforming av forbikjøringsfelt, busslommer, løsninger for gående og syklende, kollektivknutepunkt, kryss, rundkjøringer m.m.

     
  • Håndbok N200 Vegbygging er en vegnormal som setter krav til vegens oppbygning inkludert vegutstyr og miljøtiltak. Håndbok N200 er en av normalene som danner grunnlaget for alle som planlegger, dimensjonerer og bygger offentlige veger i Norge.
Gang- og sykkelveier på Nesodden

Gutter på sykkeltur - Klikk for stort bilde

Statens vegvesen har en informasjonsside om gang- og sykkelveier på Nesodden.

 

For mer informasjon, kontakt Statens vegvesen Region øst.

 

- Sammenhengende gang- og sykkelveiforbindelser langs fylkesvei (fv.) 107 og fylkesvei (fv.) 156.
Fylkesvei 107 er planlagt ferdigstilt høsten 2018 og fylkesvei 156 er planlagt ferdigstilt sommeren 2019.
 

 

 

Avkjørsler

Avkjørsel fra kommunal vei skal bygges etter en plan kommunen kan godkjenne, jf Vegloven §40.

Med avkjørsel menes kjørbar tilknytning til veinett for en eiendom eller et begrenset antall eiendommer.

Mer informasjon

Hvem har ansvar for veien din?

Du finner oversikt over drift- og vedlikeholdsansvar i Follokart.

 

Åpne Follokart, og søk på aktuell adresse eller gbnr i søkefeltet øverst til venstre.

 

Veikategori vil vises med ulik farge:

Tegnforklaring som viser de ulike fargekodene ved opptegning av veikategori i Follokart. - Klikk for stort bilde

 

 

 

.

 

Vegetasjon og frisiktsoner langs kommunale veier

Vinteren er i anmarsj! Vegetasjon langs veien hindrer brøyting.

Klikk for stort bilde Gjennomgang med kommunens entreprenør viser at vegetasjonen langs veiene mange steder trenger beskjæring. For at brøytemannskapene og maskinene skal komme seg fram og få gjort en god jobb, må vegetasjonen ut mot veiene ryddes. Brøyting foregår med redskap som har høyde ca. 3,5 meter og bredde ca. 3,5 meter.

Brøytemannskapene er avhengige av både å komme fram uten å ødelegge redskapen  (speil og annet) og å se barn som går langs veiene. Brannmannskapene skal også komme fram. Det bør være fjernet 0,7 – 1,0 meter inn fra veikanten. Husk at når snøen legger seg vil vegetasjonen henge enda mer ut i veien.
 

Vi oppfordrer alle til å beskjære sin del av vegetasjonen ut mot veien.  Ta en titt ved innkjørselen din eller utenfor gjerdet ditt og se om noe bør fjernes. Om dere er usikre på hva som må fjernes kan dere kontakte Hagespesialisten på epost: post@hagespesialisten.no
 

Har du eiendom ut mot kommunal vei og selv ikke foretar nødvendig beskjæring av vegetasjonen, vil Nesodden kommune måtte sørge for at dette blir gjort. Kommunen benytter maskinelt utstyr til arbeidet med beskjæring av vegetasjon.
 

Kommunen sender i disse dager ut sms-varsler til en rekke husstander langs veistrekninger som trenger beskjæring. Noen vil nok oppleve å bli varslet med SMS eller talemelding uten at vegetasjon akkurat utenfor deres eiendom trenger å fjernes – og dere kan selvfølgelig se bort fra varselet. 

 
Skal du grave?

Hvis du skal grave i kommunal grunn eller inntil kommunale installasjoner, som for eksempel vann- og avløpsanlegg, må du melde fra til oss om dette. Du kan ikke begynne å grave før du har fått tillatelse fra kommunen.

Mer informasjon

Tildeling av nytt veinavn eller endring av navnet

Alle stedsnavn, også adressenavn, representerer viktige språklige og kulturelle verdier. De er en del av det lokale miljøet og den lokale historien og er med på å styrke folks følelse av å høre til på et sted. Når nye navn skal vedtas, må en ha i tankene at disse skal bli stående i generasjoner framover. Vei- og gatenavn er, som andre stedsnavn, en del av det kollektive minnet til menneskene som bor der.

 

Etter Matrikkelforskriftens § 51 er det kommunen som skal tildele navn til gater, veger, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell adressering.

 

Når kommunen skal gjøre navnevedtak, har navngivingsprosessen to sider. Den første gjelder valg av navn, altså hva de aktuelle gate- og veistrekningene (adresseparsellene) skal hete. Her må en særlig ta hensyn til kapittel 12 i matrikkelforskriften. Den andre gjelder hvordan navnet skal skrives. Her må en bruke Lov om stadnamn (stedsnavnloven).

 

Navnevedtak gjøres av Kulturutvalget. Før et nytt veinavn kan vedtas, skal behovet vurderes, berørte parter skal varsles og merknader vurderes sammen med uttalelser fra bl.a. historielag og velforeninger. Forut for innstillingen til Kulturutvalget skal forslag til valg av veinavn og skrivemåten til behandling hos Stedsnavntjenesten.

 

Etter stedsnavnloven § 10 er det bare skrivemåten av adressenavn som kan påklages, og ikke selve navnevalget.

 

Du kan lese mer om stedsnavn på Språkrådets temasider.

 

Veinavnskilt bekostes av kommunen, som også sørger for oppsetting av skiltene.

Adressering, husnummer

 

Trafikk

Vei og trafikk Trafikk

Trafikksikkerhet

Nesodden kommune arbeider målrettet og kontinuerlig med trafikksikkerhet, både med holdninger hos mennesker og fysiske tiltak.

Mer informasjon

Brøyting og strøing

Hva prioriteres først?

Hovedveier blir brøytet først. Deretter prioriteres boligveiene. Mer trafikkerte arealer prioriteres foran mindre trafikkerte arealer. Strekninger med mye stigning/helning prioriteres foran strekninger med mindre stigning/helning.

 

Når blir det brøytet der du bor?

Under normale forhold er også boligveiene brøytet én gang innen kl 7 om morgenen på hverdager og lørdager, og kl 9 på søndager og helligdager.


 

 

Mer informasjon

Meld fra om feil på veilys og se rapporterte feil og status

Begrenset vedlikehold av kommunalt veilys

Kommunen har begrensede ressurser til å gjennomføre vedlikehold av kommunalt veilys, og kommunen kan ikke utføre vedlikholdsarbeider som går utover de tilgjengelige budsjetter. Arbeidet utføres etter følgende prioritering:

 

1. Reparere anlegg (evt. midlertidig reparasjon)  når det har oppstått skader som kan medføre fare, for eksempel skader som er forårsaket av påkjørsel eller trefall slik at ledninger er skadet/blottlagt/falt ned, eller ved eventuell jordfeil på jordkabelanlegg.

 

2. Reparere områdevis utfall i tilfeller der  slike feil er enkle å reparere.

 

3. Flytte veilysarmaturer og veilysledninger når netteier skifter sine trestolper.

 

4. Skifte mørke lyspærer. I tilfeller der pære er av type HQL er det ikke mulig å kjøpe pærer da disse er gått ut av produksjon. Slike lyspunkter blir ikke reparert på ordinært vedlikehold.

 

5. Reparere lokal feil på jordkabelanlegg der skaden kan repareres uten at det medfører større gravearbeider og kostnader.

Trykk her for å melde fra om feil på veilys og se rapporterte feil og status

 

Nesodden kommune drifter lysarmaturer langs kommunale veier og noen fylkeskommunale veier.
Veilyset langs fylkesveiene Fv106, del av Fv107, Fv156 og Fv157 driftes av Statens vegvesen.

 

Kontaktinformasjon til Statens vegvesen:

Tlf: 22 07 30 00
E-post: firmapost-ost@vegvesen.no

 

Kommunen drifter også veilys langs private veier som er åpne for allmenn ferdsel, men omfatter ikke avkjørsler og fellesavkjørsler fra vei.

Mer informasjon

 

 

Fant du det du lette etter?