Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Nordstrand-Dalbo VA-anlegg

Kort om prosjektet

Nesodden kommune prosjekterer vann og avløpsnett i Nordstrand-Dalbo.

  Klikk for stort bilde

 

Vann- og avløpsprosjektet omfatter:

  • 3,1 km kommunal vann- og avløpstrasé
  • Høydebasseng for drikkevann øverst i Lillåsveien
  • Avløp sjøledning til Fjellstrand PS (for videreføring til avløpsrenseanlegg)

I januar 2019 vedtok kommunestyret på Nesodden områdeplanen for Nordstrand og Dalbo, og med dette vedtaket er det endelig klart for å starte opp prosjektet med å bygge ut kommunalt vann og avløp i området. Prosjektet er høyt prioritert og kommunen er nå i prosjekteringsfase.

 

Hovedmålet med prosjektet er å gjennomføre en utfasing av forurensede avløpsanlegg, samt sikre god vannforsyning til beboerne. Etablering av kommunalt vann og avløp (VA) er en langsiktig løsning som vil bidra til et bedre vannmiljø i Oslofjorden. Foruten å sikre godt drikkevann vil offentlige vannledninger bedre brannberedskapen i området. Det vil også bli slutt på tømming av slamavskillere og tette tanker, noe som vil redusere tungtransport på de smale veiene.

 

Veier som i områdeplanen er regulert til offentlige veier skal oppgraderes i henhold til planen samtidig med at vann- og avløpsanleggene bygges. Det er derfor nødvendig, før arbeidet med vann- og avløpsanlegg påbegynnes, å inngå avtaler med grunneierne om erverv langs disse veiene. Inngåelse av grunneieravtaler tar erfaringsmessig noe tid, og kan være vanskelig å forutse. Oppstart av gjennomføringsfasen er avhengig av at alle grunneieravtaler er inngått.

 

Nesodden kommune er i sterk vekst og kommunen jobber med å sikre vannforsyningen i takt med befolkningsøkningen. Høydebassenget som skal bygges øverst i Lillåsveien vil sikre vannforsyningen til Nordstrand og Dalbo, og etter hvert Svestad. Samtidig  vil høydebassenget bedre forsyningssikkerheten for hele Fjellstrand. Kommunen jobber samtidig med etablering av vann og avløp i Seterveien/Beksrudveien, og dette ledningsanlegget vil bli et viktig bindeledd mellom vannforsyningen i Fjellstrand og Nordstrand/Dalbo.

 

Foreløpig fremdriftsplan for Nordstrand-Dalbo er:

2021: Detaljprosjektering vei og vann og avløpsanlegg

Fra høsten 2021: Avtaler med grunneiere om grunnerverv og anleggsbelte .

Gjennomføringsfase starter opp når alle grunnerverv er på plass. Forventet byggetid fram til oppstart drift er 2-3 år.