Pågående VA-prosjekter

Kort om prosjektet

Nesodden kommune prosjekterer vann og avløpsnett i Nordstrand-Dalbo.

  

 

Vann- og avløpsprosjektet omfatter:

  • 3,1 km kommunal vann- og avløpstrasé
  • Høydebasseng for drikkevann øverst i Lillåsveien
  • Avløp sjøledning til Fjellstrand PS (for videreføring til avløpsrenseanlegg)

Kort om prosjektet:

 

Nesodden kommune har siden november 2016 levert ut fjernavleste målere. Dette innebærer at innbyggerne slipper å lese av vannforbruket selv og at kommunen kan innhente vannmålerdata en gang i året. Det er byttet over 6000 målere og det gjenstår bare et par hundre. Kommunen har engasjert Komplett Rørservice til å gjennomføre de resterende vannmålerbyttene. De nye målerne leses av trådløst, noe som tilsier at abonnenten ikke trenger å sende inn avlesning selv.

Kort om prosjektet:

Nesodden kommune har planlagt å starte et vann- og avløpsprosjekt i øvre del av Torvvik. Dette innebærer etablering av selvfalls vann- og avløpsnett fra Kirkeåsveien til Solliaveien. Prosjekteringen gjennomføres av Afry og er planlagt lagt ut på anbud i vår/sommer 2021.

Kort om prosjektet:

Nesodden kommune har planlagt å starte et vann- og avløpsprosjekt i Utsiktsveien. Dette innebærer at Nedre Utsiktsvei vil få vann- og avløpsnett lagt i veien, samt utbedring av vei og veibelysning. Det skal også etableres en overvannsledning for både Øvre og Nedre Utsiktsvei. Prosjektet er ferdig prosjektert.

Kort om prosjektet:

Kommunen legger vann og avløp langs Drøbakveien fra innkjøringen til Strandlia og videre til avkjøringen til Agnorveien der et privat VA-lag skal koble seg på kommunalt nett. Dette utføres for å redusere potensielle og eksisterende utslipp fra private avløpsanlegg i området.

Kort om prosjektet

Nesodden kommune bygger vann og avløpsnett i Solbergskogen. Prosjektet omfatter etablering av en trasé med ca. 2,2 km med vann- og avløpsledninger i Fjordveien, St. Hansveien og Storebakken. 65 eiendommer skal kunne tilknyttes nettet når det er ferdigstilt. Tiltaket er bra for vannmiljøet i Bunnefjorden, fordi avløpsvannet fra boliger nå vil føres til kommunalt nett for behandling. Entreprenør er Leif Grimsrud AS

Kort om prosjektet

Rehabilitering og sanering av vann- og avløpsnettet er en svært viktig del av arbeidene som utføres av vår driftsavdeling. Vi har områder i kommunen med kummer og rør i bakken fra 50- og 60-tallet som trenger renovering. I tillegg til at våre abonnenter får bedre sanitærforhold og rent vann i springen har denne rehabiliteringen stor påvirkning på miljøet vårt. Innlekking av fremmedvann belaster avløpsnettet og renseanleggene og er et stadig økende problem grunnet klimaendringer. For å redusere utlekkingen av drikkevann på nettet vårt er det bl.a. etablert sonevannmålere for å kunne oppdage stort nattforbruk som kan indikere lekkasje.