Pågående prosjekter

 

 

Etablering av nytt VA-ledningsanlegg i Nordstrand - Dalbo

Områdeplanen for Nordstrand - Dalbo er nå vedtatt i kommunestyret. Planlegging av prosjektet med etablering av vann- og avløpsnett i Nordstrand - Dalbo er nå i gang.  

 

 

Etablering av nytt VA-ledningsanlegg i Solbergskogen

Nesodden kommune bygger nå nytt vann og avløpsnett i Solbergskogen. Prosjektet omfatter etablering av ca. 2,2 km med vann- og avløp ledningsgrøft i Fjordveien, St. Hansveien og Storebakken. Kommunen legger opp for at 65 eiendommer skal kunne knyttes til nettet.

 

Entreprenør: Leif Grimsrud AS
Oppstart: 15 april 2020
Gjennomføringstid: ca. 1 år

 

Informasjon om prosjektet ble sendt ut til beboerne i området 27.09.19. 

 

Informasjon om trykkavløp og tilkobling Solbergskogen (PDF, 687 kB)

 

Det ble også avholdt et informasjonsmøte for alle beboere 09.10.19 på Tangenten.

Informasjonsmøte 09.10.19 (PDF, 3 MB)

 

Informasjonsskriv om søknadsprosessen for tilknytning til offentlig vann og avløp i Solbergskogen.

Informasjonsskriv byggesak Solbergskogen (PDF, 179 kB)

 

Lagveien ved Buhrestua renseanlegg

 

Kommunen skal sanere en gammel kommunal  avløpsledning med utslipp til sjø ved Buhrestua renseanlegg, og legge ny trykkavløpsledning i Lagveien fra Buhrestua renseanlegg fram til Lagveien 56. Arbeidene starter i slutten av uke 23 og vil pågå fram til slutten av  juli.

Kyststien forbi renseanlegget må holdes stengt mens arbeidet i stien pågår, og turgåere bes benytte Nedre Movei isteden. Dette vil bli skiltet ved renseanlegget og i Lagveien. Lagveien stenges for biltrafikk på dagtid mens arbeidet i veien pågår.

Les mer

 

 

Etablering av nytt ledningsanlegg i Torvvikveien

 

Etablering av VA-anlegg i Torvvikveien (PPTX, 13 MB)

Presentasjon til innbyggermøte 16.10.17 (PPTX, 2 MB)

 

 

Etablering av hovedvannledning fra Skoleveien via Seterveien og Beksrudveien til Dalboveien

 

Nesodden kommune planlegger fremføring av hovedvannledning til framtidig høydebasseng på Svestad. Med bistand fra Pöyry har kommunen i denne forbindelse fått skissert en løsning med trasé fra eksisterende hovedvannledning i Skoleveien via Seterveien og Beksrudveien til Dalboveien. Prosjektet er et ledd i oppfølgingen av «Hovedplan for drikkevann og vannmiljø».

Det planlegges å legge både vann- og avløpsledninger i denne traséen. Grunnet utfordrende terrengforhold i området, er avløpsanlegget planlagt som et trykkavløpsanlegg.

Kommunen jobber nå med å tilpasse ledningstraseen og med å få til avtaler med grunneiere som berøres direkte av hovedledningen.

 

Oppsummering etter møte som ble avholdt med beboere i området 19.02.18 (DOCX, 16 kB) 

Foreløpig ledningsplan (PDF, 2 MB) over trase fra Skoleveien til Dalboveien

Kostnadsoverslag stikkledninger (PDF, 279 kB) (grovt anslått)

Oppsummering av møte med Beksrudveien veilag 09.10.19 (DOCX, 23 MB)

 

 

Etablering av sjøledning mellom Nesodden og Asker for overføring av avløpsvannvann

 

Beskrivelse av prosjektet

Nesodden kommune har inngått en ny avtale med eierkommunene til Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) om overføring av avløpsvann fra Buhrestua renseanlegg til VEAS sitt renseanlegg på Bjerkåsholmen på Slemmestad i Asker kommune. Avtalen innebærer at avløpsvann fra nordre Nesodden ikke lenger skal behandles i kommunen, men føres videre til VEAS og behandles der.

Avløpsvannet fra Buhrestua skal pumpes til VEAS via Alværn pumpestasjon.  Alværn pumpestasjon ligger omtrent halvveis på strekningen. Det skal totalt legges 16,5 km sjøledninger.

Nesodden kommune har hatt kapasitetsutfordringer på Buhrestua renseanlegg, det er derfor tilfredsstillende å endelig kunne sette i gang prosjektet. Når arbeidet med overføringsledningen mellom Buhrestua og VEAS er ferdigstilt, starter ombygging av Buhrestua renseanlegg til pumpestasjon. Prosjektet kommer ikke til å påvirke driften ved Fagerstrand renseanlegg, som fremdeles vil behandle avløpsvann fra Fagerstrand-området.

Klikk for stort bilde   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasé for sjøledning mellom Buhrestua og VEAS.

 

Entrepriser i prosjektet

Grunnet prosjektets størrelse, er prosjektet er inndelt i to entrepriser. Multiconsult har stått for prosjektering av begge entrepriser.

Entreprise 01:

Entreprise 01 omfatter legging av sjøledning, ilandføring av ledninger ved Buhrestua, Alværn og på Bjerkåsholmen samt arbeider på Alværn. Anskaffelsesprosessen til entreprise 01 ble utført høst/vinter 2019 og anleggsarbeidene hadde oppstart januar 2020. ØPD AS vant anbudskonkurransen og er hovedentreprenør for entreprisen. Med seg som underentreprenører har de Dykkerteknikk AS og Båsum Boring AS. ØPD AS har tidligere gjennomført lignende prosjekter for kommunen på Bomansvik og Ildjernet. 

Entreprise 02:

Entreprise 02 omfatter ombygging av Buhrestua renseanlegg og innvendige arbeider på Alværn pumpestasjon. I forbindelse med ombygging av Buhrestua fra renseanlegg til pumpestasjon vil bygningskroppen reduseres i utstrekning og taket på bygget vil senkes. Konkurransen er planlagt utlyst i mars 2020.

Klikk for stort bilde  

 

 

Klikk for stort bilde   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjon av Buhrestua etter ombygging til pumpestasjon.

 

Oppstart av arbeidene og prosjektets varighet

Entreprise 01 har startet opp og skal etter planen ferdigstilles innen utgangen av juni 2020. Entreprise 02 har planlagt oppstart i september 2020. Det er planlagt at overføringen av avløpsvann fra Buhrestua til VEAS starter opp i desember 2020, når fase 1 av ombyggingen er ferdig. Vi vil da kunne overføre alt avløpsvann fra Buhrestua til VEAS. Prosjektet i sin helhet er forventet ferdigstilt sommeren 2021.

 

Kostnader

Prosjektet har en totalkostnad på ca. 100 MNOK.

 

Parkering på Alværn

I perioden januar-august 2020 vil det være noe begrenset mulighet for parkering ved Alværn brygge. Grunnet graving og legging av avløpsledning vil vestre del av parkeringsplassen ikke være tilgjengelig for parkering. Anbefalt alternativ parkering er ved Alværn ungdomsskole.

 

Kyststien forbi Buhrestua

I perioden med ombygging av Buhrestua, vil kyststien forbi Buhrestua legges om. Omlegging vil bli skiltet. Ombygging av Buhrestua har planlagt oppstart september 2020 og vil pågå til sommeren 2021.

 

Prosjektledere for prosjektet

Entreprise 01: Siv Merethe Pedersen, e-post: siv.pedersen@nesodden.kommune.no, tlf. 92 46 75 01

Entreprise 02: Jon Petter Johnsen, e-post: jon.johnsen@nesodden.kommune.no, tlf. 93 27 16 60

Multiconsult AS: Magnus Færøy, e.post: magnus.faeroy@multiconsult.no, tlf. 98 05 56 16

ØPD AS: Pål Løvdal, e-post: pal.lovdal@opd.no, tlf. 91 13 97 57