Pågående prosjekter

 

Etablering av nytt VA-ledningsanlegg i Solbergskogen

 

Kommunen planlegger nytt vann- og avløpsnett i Solbergskogen. Anlegget omfatter ca. 2,2 km va-ledningstrase. Informasjon om prosjektet ble sendt ut til beboerne i området 27.09.19. 

Informasjon om trykkavløp og tilkobling Solbergskogen (PDF, 687 kB)

 

Det ble også avholdt et informasjonsmøte for alle beboere 09.10.19 på Tangenten.

Informasjonsmøte 09.10.19 (PDF, 3 MB)

 

Informasjonsskriv om søknadsprosessen for tilknytning til offentlig vann og avløp i Solbergskogen.

Informasjonsskriv byggesak Solbergskogen (PDF, 179 kB)

 

Lagveien ved Buhrestua renseanlegg

 

Kommunen skal sanere en gammel kommunal  avløpsledning med utslipp til sjø ved Buhrestua renseanlegg, og legge ny trykkavløpsledning i Lagveien fra Buhrestua renseanlegg fram til Lagveien 56. Arbeidene starter i slutten av uke 23 og vil pågå fram til slutten av  juli.

Kyststien forbi renseanlegget må holdes stengt mens arbeidet i stien pågår, og turgåere bes benytte Nedre Movei isteden. Dette vil bli skiltet ved renseanlegget og i Lagveien. Lagveien stenges for biltrafikk på dagtid mens arbeidet i veien pågår.

Les mer

 

 

Etablering av nytt ledningsanlegg i Torvvikveien

 

Etablering av VA-anlegg i Torvvikveien (PPTX, 13 MB)

Presentasjon til innbyggermøte 16.10.17 (PPTX, 2 MB)

 

 

Etablering av hovedvannledning fra Skoleveien via Seterveien og Beksrudveien til Dalboveien

 

Nesodden kommune planlegger fremføring av hovedvannledning til framtidig høydebasseng på Svestad. Med bistand fra Pöyry har kommunen i denne forbindelse fått skissert en løsning med trasé fra eksisterende hovedvannledning i Skoleveien via Seterveien og Beksrudveien til Dalboveien. Prosjektet er et ledd i oppfølgingen av «Hovedplan for drikkevann og vannmiljø».

Det planlegges å legge både vann- og avløpsledninger i denne traséen. Grunnet utfordrende terrengforhold i området, er avløpsanlegget planlagt som et trykkavløpsanlegg.

Kommunen jobber nå med å tilpasse ledningstraseen og med å få til avtaler med grunneiere som berøres direkte av hovedledningen.

 

Oppsummering etter møte som ble avholdt med beboere i området 19.02.18 (DOCX, 16 kB) 

Foreløpig ledningsplan (PDF, 2 MB) over trase fra Skoleveien til Dalboveien

Kostnadsoverslag stikkledninger (PDF, 279 kB) (grovt anslått)

Oppsummering av møte med Beksrudveien veilag 09.10.19 (DOCX, 23 MB)