Kommunale avgifter for vann, avløp, slam, renovasjon og feiing

Rammer for gebyrberegning

  • Gebyrene skal dekke kommunens totale utgifter til å drifte tjenestene (selvkost)
  • Kommunen setter av, eller bruker av øremerkede fond for å unngå store svingninger i gebyrene
  • Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes
  • Gebyrene er er oppgitt inkludert mva.

Forfallsterminer:

  •     25. mars
  •     25. juni
  •     25. september
  •     25. desember                                                                      

Årsgebyrer vann og avløp

I Nesodden kommune er vann- og avløpsgebyrene todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk og pris pr kubikk. Forbruket måles med vannmåler. Avløpsmengden regnes lik vannmengde.

Vannmålerleie koster mellom 313 kr og 469 kr pr stk for standard størrelser. Mer info om vannmåler.

Gebyr Vann Avløp

Gebyrsatser 2019 inkl. mva
 
Forbruksavgift* 30,00 26,25
Abonnement næring 4 205 5 132
Abonnement tørrnæring 1 430 1 721
Abonnement bolig 1 430 1 721
Abonnement sommervann 717  
Gebyr for ikke avlest måler 1 636  


*OBS! Dersom du ikke har vannmåler blir forbruket stipulert. Se satser for stipulert forbruk.  
 

Engangsgebyr/midlertidige gebyr vann/avløp

 

Private avløpsløsninger

 

Renovasjon

 

Feiing

Lover og forskrifter

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974

Forskrift om Vann- og avløpsgebyrer, Nesodden kommune : Ikrafttredelse 01.01.16

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Nesodden kommune : Ikrafttredelse 01.02.08

Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Nesodden kommune : Ikrafttredelse 09.10.09.

Fant du det du lette etter?