Parkering

Henvendelser vedrørende parkering: 

trafikkbetjent@nesodden.kommune.no.

 

Parkerings-appEasyPark

Start, stopp eller forleng parkeringen din med et tastetrykk. (Dette er er privat betalingstjeneste)

Parkering

Parkeringsnorm og parkeringsstrategi for Nesodden kommune

Parkeringsnorm er et verktøy i byggesaker og reguleringssaker for å avklare antall parkeringsplasser som skal etableres ved nybygg, ombygging og bruksendring. Parkeringsstrategien er en systematisk gjennomgang av aktuelle parkeringspolitiske virkemidler, og hvordan disse kan benyttes for å nå målene innenfor areal, klima, miljø og folkehelse.

 

 

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klage på Parkeringsgebyr/kontrollsanksjon

Hvorfor utsteder kommunen gebyr/kontrollsanksjon? 

Kommunen forvalter kommunale veier og parkeringsplasser og kan utstede gebyr eller kontrollsanksjon dersom et kjøretøy stanses eller parkeres i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene, skiltforskriften, forskrift om offentlig parkeringsgebyr eller parkeringsforskriften.

 

Gebyr

Dersom et kjøretøy parkeres eller stanses i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene, skiltforskriften eller forskrift om offentlig parkeringsgebyr kan kommunen ilegge et gebyr. Dette vil for eksempel være dersom et kjøretøy parkeres i kommunal vei nærmere enn 5 meter fra et kryss.

 

Kontrollsanksjon

Dersom vilkårene for parkering på et område avsatt til parkering brytes, for eksempel som følge av manglende betaling, utgått parkeringstid og manglende parkeringstillatelse, kan kommunen ilegge en kontrollsanksjon.

 

Hvordan betale et gebyr/en kontrollsanksjon?

Informasjon om hvordan gebyret/kontrollsanksjonen kan betales står på gebyret/kontrollsanksjonen du har mottatt (den gule slippen som ble plassert på kjøretøyet ditt). Ved å scanne QR-koden på den gule slippen med mobiltelefonen din, kan du få opplysninger om gebyret/kontrollsanksjonen.

  

Hva skjer om jeg ikke betaler gebyret/kontrollsanksjonen innen fristen?

For gebyr/kontrollsanksjon gjelder vanlig inkassolovgivning. Er gebyret/kontrollsanksjonen ikke betalt innen tre uker etter ileggelse, vil gebyret forhøyes med 50 prosent. Dersom gebyret fremdeles ikke blir betalt, sendes det ut varsel om tvangsinndrivelse. Dette gjelder selv om ileggelsen av gebyret er påklaget. Vær altså oppmerksom på at selv om du har klagd på ileggelsen, må du likevel betale gebyret/kontrollsanksjonen innen fristen for å unngå ekstragebyr og inkassoinnkreving.

 

Klagerett

Du har klagerett Dersom du har fått ilagt et gebyr eller en kontrollsanksjon har du klagerett på ileggelsen. Klagen må utformes skriftlig og sendes til kommunen. Fristen for å klage er 3 uker etter at gebyr eller kontrollsanksjon er ilagt. Dersom du klager opprettholdes likevel betalingsfristen på tre uker. Du må altså betale parkeringsgebyret/ kontrollsanksjonen selv om du sender inn en klage på ileggelsen. Dersom du får medhold i klagen, vil kommunen tilbakebetale innbetalt beløp. Dersom kommunen ikke gir deg fullt medhold i klagen, har du mulighet til å klage saken inn for parkeringsklagenemda.

 

Parkeringsforskriften

 

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

 

Trafikkregler

 

Vegtrafikkloven

 

Skiltforskriften

 

Parkeringsplasser

Innfartsparkering er en del av det samlede transportsystemet og kan være et bidrag for å begrense utslippet av klimagasser. Det er Akershus fylkeskommune som tilbyr og tilrettelegger for kollektivtransport i Akershus.

 

Nesodden kommune har parkeringsplasser langs hovedveiene for å begrense trafikken til Nesoddtangen brygge

 

Følgende innfartsparkeringer er tilgjengelige:
 

Østsiden:

- Skoklefall
- Berger stadion


Vestsiden:

- Flaskebekktjernet 
- Bjørnemyr

Priser for parkering

Parkeringsavgift gjelder for alle motorkjøretøy, også MC/scooter og elbil. I henhold til budsjettvedtak for 2017, har Nesodden kommune justert avgiftene for el-bil fra 0 kr til halv sats på alle kommunens avgiftsparkeringer.

Priser for parkering.

 

Fagerstrandbakken parkeringsplass

Parkeringsplassen er avgiftsbelagt i følgende tidsrom:

Alle dager kl. 07:00 - 20:00

NB! Avgift for el- og hydrogendrevet motorvogn fra 1. august 2017.

Nesoddtangen brygge

Parkeringsplassen er avgiftsbelagt i følgende tidsrom:

  • Mandag - fredag kl. 07:00 - 17:00
  • Lørdag kl. 07:00 - 15:00
  • Avgiftsparkering på helligdager fra 1. august 2017

 

NB! Avgift for el- og hydrogendrevet motorvogn fra 1. august 2017

Kongleveien og ved kommunehuset Tangenten

Parkeringsplassen er avgiftsbelagt i følgende tidsrom:

  • Mandag - fredag kl. 07:00 - 17:00
  • Lørdag kl. 07:00 - 15:00

 

NB! Avgift for el- og hydrogendrevet motorvogn fra 1. august 2017

Parkering for forflytningshemmede

Avsatte plasser til forflytningshemmede er gratis.

Bevegelseshemmede må ha gyldig parkeringsseddel fra kommunen.

 

Søknadsskjema - parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

 

Les mer om samferdselsplanlegging og innfartsparkering på internettsidene til Akershus fylkeskommune; http://www.akershus.no/ansvarsomrader/samferdsel

 

 

Parkerte biler. Foto: Marianne Rand-Hendriksen - Klikk for stort bildeParkerte biler. MRH