Vegetasjon og frisikt

 

 

HAR DU TENKT OVER AT HEKKEN DIN KAN UTGJØRE TRAFIKKFARE?

 

God sikt er en forutsetning for at det skal være trygt å ferdes på veiene. Vegetasjon og gjerder som hindrer sikt er ofte plassert på private eiendommer langs veier. Spør gjerne kommunen før du vurderer å sette opp nytt gjerde eller hekk langs kommunal vei. 

Grunneier har selv ansvaret for å opprettholde frisikten langs eiendommen og i egen avkjørsel. Dette vil bidra til å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter i nærområdet. Kommunen kan derfor kreve at innretninger, busker og vekster som hindrer sikten i avkjørsler og langs eiendommen, blir fjernet uten vederlag. Dette er hjemlet i vegloven, i hovedsakelig §§ 31 & 43.

 

DU KAN BEDRE TRAFIKKSIKKERHETEN VED DIN EIENDOM

Sørg for at:

  • hekker i frisiktsoner klippes ned til 50 cm
  • trafikantene har fri sikt
  • trafikanter ikke hindres av greiner
  • fotgjengere, rullestolbrukere, syklister o.l. ikke tvinges ut i veibanen
  • vedlikeholdsmaskiner ikke blir hindret av greiner
  • veiskilt og veimerking er godt synlig
  • greiner ikke når opp til ledninger
  • greiner ikke skjuler gatebelysning

Ved spørsmål om gjerder og hekker eller varsel om hindringer i frisiktsoner send en e-post til:
samferdsel@nesodden.kommune.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINTERVEDLIKEHOLD OG BESKJÆRING AV VEGETASJON:

Brøyteentreprenør har varslet kommunen om skader på utstyr og vanskeligheter med fremkommelighet grunnet vegetasjon langs veien. Du som grunneier må sørge for at din eiendom langs vei er fri for vegetasjon, dersom dette ikke blir gjort vil konsekvensen være redusert kvalitet på brøyting eller i verste tilfelle opphører. Grunneiere langs veier som ikke er ryddet for vegetasjon mottar varsling om dette på sms.

 

I offentlige veier hvor vegetasjon ikke blir tilfredsstillende ryddet må kommunen forestå beskjæring. Arbeidet vil gjøres uten nærmere varsling, utført med grovere maskinelt utstyr som kan innebære et røffere resultat.

 

Langs private veier der kommunen forestår vintervedlikehold vil kommunen ikke gjennomføre noen form for vegetasjonsrydding. Vintervedlikeholdet vil kunne bli redusert eller i verste tilfelle opphøre.

 

KRAV TIL VEGETASJON LANGS VEI:

 

 

 

 

Lover og forskrifter: