Vegetasjon og frisikt

 

 

HAR DU TENKT OVER AT HEKKEN DIN KAN UTGJØRE TRAFIKKFARE?

 

God sikt er en forutsetning for at det skal være trygt å ferdes på veiene. Vegetasjon og gjerder som hindrer sikt er ofte plassert på private eiendommer langs veier. Spør gjerne kommunen før du vurderer å sette opp nytt gjerde eller hekk langs kommunal vei. 

Grunneier har selv ansvaret for å opprettholde frisikten langs eiendommen og i egen avkjørsel. Dette vil bidra til å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter i nærområdet. Kommunen kan derfor kreve at innretninger, busker og vekster som hindrer sikten i avkjørsler og langs eiendommen, blir fjernet uten vederlag. Dette er hjemlet i vegloven, i hovedsakelig §§ 31 & 43.

 

DU KAN BEDRE TRAFIKKSIKKERHETEN VED DIN EIENDOM

Sørg for at:

  • hekker i frisiktsoner klippes ned til 50 cm
  • trafikantene har fri sikt
  • trafikanter ikke hindres av greiner
  • fotgjengere, rullestolbrukere, syklister o.l. ikke tvinges ut i veibanen
  • vedlikeholdsmaskiner ikke blir hindret av greiner
  • veiskilt og veimerking er godt synlig
  • greiner ikke når opp til ledninger
  • greiner ikke skjuler gatebelysning

Ved spørsmål om gjerder og hekker eller varsel om hindringer i frisiktsoner send en e-post til:
samferdsel@nesodden.kommune.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lover og forskrifter: