Teknisk plangodkjenning

Teknisk plangodkjenning skal sikre at kommunale anlegg får riktig funksjon, innhold og kvalitet.

Ansvarlig prosjekterende er fortsatt er ansvarlig for at prosjekteringen, og at denne kvalitetssikres og dokumenteres.

Ta kontakt med virksomhet Infrastruktur og vannmiljø for avklaringer knyttet til rekkefølgekrav i reguleringsplaner og valg av løsninger.

Kommunen krever teknisk plangodkjenning for anlegg som berører følgende kommunale anlegg:

 • Vann- og avløpsanlegg

 • Veianlegg inkludert fortau, gang- og sykkelvei, veilys og annet offentlig trafikkareal.

 • Private felles vann- og avløpsanlegg

 

Slik søker du om teknisk plangodkjenning:

 

Søknad om teknisk plangodkjenning med vedlegg sendes til

post@nesodden.kommune.no

 

 

Søker blir kontaktet av saksbehandler innen 3 uker etter at søknaden er sendt inn. Behandlingstid vil avhenge av kompleksitet og omfang på tiltaket.

 

 

Følgende skal oppgis i søknaden:

 

 • Adresse og bruksareal for utbyggingstiltaket. Ved utbygging av store områder i flere byggetrinn oppgis bruksareal for det aktuelle byggetrinn/tiltak som omfattes av søknaden.

 • Opplysninger om tiltakshaver med organisasjonsnummer, kontaktperson og adresse, e-post adresse og telefon, inklusive faktureringsadresse.

 • Fagområder som søknaden omfatter

 • Opplysninger om rådgiver med kontaktpersoner for de ulike fagområdene, adresse, telefon, e-postadresse.

 • Kort beskrivelse av tiltaket

 • Referanse til reguleringsplan (reguleringsplannummer eller navn)

 • Referanse til utbyggingsavtale eller annen avtale der dette foreligger (saksnummer)

 • Opplysninger om søker, kontaktperson og adresse, e-postadresse, telefon

 

 

Følgebrev og dokumentasjon i tilknytning til søknaden lastes opp som vedlegg. Følgende vedlegg skal legges ved. NB! Alle vedlegg skal være PDF:

 • Søknadsbrev

 • Dokumentliste (inklusiv tegningsliste)

 • Tegninger/plandokumenter

 

Dokumentliste skal inneholde alle tegninger, rapporter, beskrivelser eller annen dokumentasjon som er relevante for godkjenningen. Kommunale normtegninger som er aktuelle skal gå fram av tegningslista.