Samferdsel - pågående prosjekter

 

 

 

 

 

Oppgradering av veilysanlegg

 

Alt veilys som kommunen drifter skal skiftes ut i løpet av de neste årene, les mer på denne siden.

 

 

Ladepunkter Elbil

 

Ladestolper på Berger stadion er oppgradert for å kunne gi hurtigere lading (11kW). 

Det vil etableres ladepunkter på parkeringsplass ved Tangenten. 

Eldre kontakter skiftes ut på Tangen brygge og ved samfunnshuset på Tangen.

Det skal etter planen etableres 18 nye ladestasjoner.

Arbeidet utføres med kommunale investeringsmidler og tilskuddsmidler fra fylket og ferdigstilles i løpet av 2. kvartal 2021.

Mer informasjon

Se Framsikt for mer informasjon.

 

 

Strategiplan for vei

 

Strategiplan for vei skal erstatte hovedplan for vei. Strategien skal være en styringsverktøy for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunalt veinett. Forventet høringsperiode er desember 2021.

 

 

Oppgradering vei

Skoleveien

 

Første del av Skoleveien fra Fjellveien skulle opparbeides i forbindelse med utbyggingen av gnr./bnr. 29/609 med flere rekkehus. Veianlegget er ikke opparbeidet i samsvar med gitt tillatelse. Ferdigattest til nybyggene i rekke 1 og brukstillatelse for resten av nybyggene ble gitt i 2010 og 2011. Mange barn ferdes i Skoleveien, og det er av stor interesse at veien er trygg og opparbeidet til kommunal standard. Kommunen har derfor påtatt seg ansvaret med å rette de mest kritiske manglene ved anlegget. Frivillige avtaler med grunneierne er en forutsetning for gjennomføring. Prosjektet er planlagt ferdigstilt innen 4. kvartal 2021.

Link til informasjonsmøte på Teams

Informasjonsmøte Skoleveien outlook kalender (ICS, 7 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykkelnett

Oppgradering av sti mellom Marikloppa og Toveien

 

Fjellstrand er det tettstedet på Nesodden som er minst tilrettelagt for myke trafikanter. En trafikksikker forbindelse til Alværn er svært etterlengtet og vil knytte Fjellstrand til nordsiden av Nesodden. Gang- og sykkelvei mellom Ellingstad og Alværn er under regulering. Rent teknisk er dette en utfordrende strekning, og etableringen vil bli svært kostbart. Tilbakemelding fra fylkeskommunen er at dette ikke er en strekning de vil prioritere med det første, og at et eventuelt tilskudd ligger langt frem i tid.

Sti bak Blekslitjern mellom Ellingstad og Toveien kan opparbeides til en standard som gjør at den kan sykles på store deler av året. Kommunen vil samtidig oppgradere stien mellom Marikloppa og Ellingstad barnehage. Fjellstrand får dermed sammenhengende sykkelnett fra Marikloppa til Alværn. Prosjektet vil etter planen ferdigstilles innen 4. kvartal 2021.

 

Stien er en del planlagt sykkelnett i Strategi for sykkel og gange.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltakelse i bilkollektivet

Det opprettes et prøveprosjekt for kommunal deltakelse i bilkollektiv. Det inngås i første omgang en avtale om tre biler i ordningen «Bilkollektivet» for en prøveperiode på ett år.

Det inngås avtale om tre hybridbiler som vil være reservert kommunens ansatte i tidsrommet 08.00-16.00 på hverdager, men som ellers vil være tilgjengelig for andre medlemmer av bilkollektivet. 

Dette vil være et pilotprosjekt å inngå i kommunens klimabudsjett, samt bidra til å oppfylle mål i kommuneplanens samfunnsdel om å legge til rette for delingsøkonomi, innovasjon, og samarbeid.

Bilene vil være tilgjengelige fra april 2021.

 

For mer informasjon, se Bilkollektivets hjemmeside.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguleringsplan for gang og sykkelvei

 

I henhold til Trafikksikkerhetsplanen for Nesodden kommune, reguleres det gang- og sykkelvei mellom Fjellstrand skole og Nesodden kirke. Planen skal til første gangs behandling og offentlig høring i løpet av 2021. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I henhold til Trafikksikkerhetsplanen for Nesodden kommune, reguleres det gang- og sykkelvei mellom Ellingstad og Alværn. Planen skal til første gangs behandling og offentlig høring i løpet av 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke avsatt midler til etablering av anleggene. Se informasjon om oppgradering av sti mellom Marikloppa og Toveien.

 

 

 

 

 

 

 

Innfartsparkering vestsiden

 

I arbeidet med parkeringsstrategi for Nesodden kommune (på høring frem til 4. oktober 2018) fremkom det at det er et stort behov for innfartsparkering på vestsiden. Mangel på p-plasser fører til trafikkfarlig parkering langs fv. 157 ved Flaskebekk innfartsparkering, trafikk mellom Flaskebekk rundkjøring og innfartsparkeringen ved Skoklefald kirke, samt uheldig parkering og letekjøring i boligområdene på Tangen.


På bakgrunn av dette regulerer kommunen innfartsparkering ved Håkonskastet. Innfartsparkeringen vil romme ca. 130 parkeringsplasser, vannkiosk (for å kunne tilby teknisk vann til entreprenører og andre uten å benytte brannhydrant), overbygd sykkelparkering og miljøstasjon. Reguleringsplassen vil også åpne opp for etablering av næring i bakkant av plassen. Vesentlig utvidet bruk av området fordrer en ny innkjøring, og det reguleres derfor en rundkjøring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppstart og avslutning

Planen skal opp til politisk behandling våren 2021.

 

 

 

Mer informasjon

Se Framsikt for mer informasjon.

 

 

 

 

 

 

 

Revisjon av trafikksikkerhetsplanen for Nesodden kommune

 

Trafikksikkerhetsplan for Nesodden kommune 2015-2018 skal revideres. Arbeidet er gjennomført av kommunen i samarbeid med ingeniørfirmaet Verkis, og er en del av Aksjon skoleveg 2020. Planen skal ut på offentlig høring 1. kvartal 2021.