Nedgravd avfallsløsning

Søknadsplikt

Etablering av nedgravde avfallscontainere/ avfallsløsninger er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1 a), jfr. § 20-2 1.ledd. Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningslovgivningen og forestås av en ansvarlig søker (arkitekt, ingeniør, byggmester etc.). Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Søknaden Søknaden må inneholde følgende dokumentasjon:


Søknaden

 • søknadsskjema
 • nødvendige målsatte tegninger av tiltaket
 • situasjonskart hvor antall nedgravde avfallscontainere er inntegnet og hvor relevante avstander til for eksempel eiendomsgrenser, regulert veiformål etc. er målsatt. Ved liten plass kan større målestokk benyttes.
 • nabovarsling
 • kort redegjørelse for tiltaket
 • begrunnelse for dispensasjon hvis dette er nødvendig

Dispensasjon

Dispensasjon må søkes hvis tiltaket kommer i strid med bla følgende:

 • tiltaket er i strid med lov, forskrift, kommuneplan eller reguleringsplan
 • tiltaket ikke ligger i område hvor arealformålet i kommuneplan/reguleringsplan er avsatt som "byggeområde"
 • tiltaket blir liggende innenfor byggegrense mot offentlig vei
 • tiltaket forhindrer frisiktsonen mot vei
 • tiltaket plassers nærmere nabogrense enn 4 meter, jfr. plan- og bygningslovens 29-4
 • tiltaket ligger i strandsonen (da gjelder byggeforbudet i 30 meters-sonen) eller i strid med avstandskravet for bekk/elv som fremkommer av kommuneplanens arealdel § 11.4

 

Nedgravde avfallsbrønner innebærer et system hvor oppsamlingsenhetene er helt eller delvis nedgravd. Helt nedgravde avfallsbrønner leveres med beholdervolum 3m3, 4m3 og 5m3 og bare innkastsøylen er synlig over bakkenivå. Delvis nedgravde avfallsbrønner kan leveres i størrelsene 1,3m3, 3m3 og 5m3, og der er i tillegg deler av beholderen synlig over bakkenivå. Felles for disse to løsningene er at de har bunntømming, noe som vil si at innerdelen løftes ut og tømmes.
Nedgravde avfallsbrønner er et alternativ til kommunenes beholderløsning, og er å foretrekke ved utbygginger med mer enn 12 boenheter. Nedgravde avfallsbrønner kan utrustes med adgangskontroll (identifikasjonssystem) og nivåovervåkning, men Follo Ren IKS stiller ingen krav til dette.


Etablering av en nedgravd avfallsbrønn skal følge følgende framdrift:


1. Follo Ren IKS skal godkjenne plasseringer av nedgravde avfallsbrønner i forkant
2. Tiltaket skal byggemeldes til kommunen med ansvarlig søker
3. I etterkant av ferdigstillelse, skal Follo Ren IKS på ferdigbefaring og godkjenne installasjonen av de nedgravde avfallsbrønnene
4. Når Follo Ren IKS har godkjent installasjonen, må utførende entreprenør søke kommunen om ferdigstillelse-erklæring
5. Follo Ren IKS setter enhetene i drift når ferdigstillelse-erklæring foreligger fra kommunen
6. Borettslag/sameie står ansvarlig for å holde Follo Ren IKS oppdatert på kontaktinformasjon til styret. Dette for å kunne gi tilbud om vask og annen relevant informasjon knyttet til nedgravde avfallsbrønner

 

Plassering og utforming


Plassering av nedgravde avfallsbrønner skal godkjennes av Follo Ren IKS før arbeidet med etablering påbegynnes. Vurder plassering i forhold til:
• Logisk gangmønster for beboere
• Atkomst for renovasjonskjøretøy
• Minst mulig sjenanse
Generelle krav til plassering og utforming:
• Nedgravde avfallsbrønner skal tilfredsstille krav til universell utforming (punkt 1.4)
• De nedgravde avfallsbrønnene skal plasseres på privat grunn
• Nedgravde avfallsbrønner må plasseres slik at renovasjonskjøretøyet i størst mulig grad er plassert utenfor offentlig vei når tømming foregår
• Enhetene skal plasseres på samme nivå som renovasjonskjøretøyet står på, med en maksimal høydeforskjell på +/- 0,5 meter
• Oppstillingsplass for renovasjonskjøretøy skal være tilnærmet horisontal, maksimum fall på 2%
• Avstand fra senter renovasjonskjøretøy til senter nedgravd avfallsbrønn skal ikke overstige 5 meter
• Det må være minimum 15 meter fri plass til renovasjonskjøretøyet på oppstillingsplass
• Det skal ivaretas tilstrekkelig forbikjøringsmuligheter for andre kjøretøy
• Den nedgravde avfallsbrønnen må ha fri løftehøyde på 9 meter fra bakkenivå
• Unngå løft av nedgravde avfallsbrønner over fortau eller gang- og eller sykkelveg
• Området må alltid sjekkes for eventuelle nedgravde rør og ledninger, og krav til avstand satt av rør-/ledningseier må overholdes. I tillegg må avstanden til nærmeste høyspentledning i luftlinje være minimum 30 meter
• De fleste nedgravde avfallsbrønner graves ned til ca. 3 meters dybde. Delvis nedgravde avfallsbrønner til ca. 1,7 meter
• Hver enhet trenger et areal på ca. 2x2 meter
• Enhetene må fra leverandør være merket med hva slags type avfall som skal kastes der. Merkingen skal være i henhold til standardiserte avfallssymboler fra LOOP
• Ved etablering av helt nedgravde avfallsbrønner må enhetene heves fra øvrig terreng og omgivelsene må være utformet slik at overflatevann ledes bort fra de nedgravde avfallsbrønnene. Det skal være fall fra enhetene til omgivelsene med et stigningsforhold på mellom 1:20 og 1:50, se normtegning vedlegg 3
• Avstand for drenering av vann mellom helt nedgravde avfallsbrønner er minimum 0,2 meter, for delvis nedgravde avfallsbrønner er minimum avstand 0,5 meter, se normtegning vedlegg 3
• Det anbefales at gatebelegget rundt de helt nedgravde avfallsbrønnene er fast, dvs. ikke grus eller pukk. Det skal benyttes 2-kroks løftesystem ved tømming av helt nedgravde avfallsbrønner. Delvis nedgravde avfallsbrønner skal ha et quick-lift system
• Ved etablering av helt nedgravde avfallsbrønner skal avstand fra plattform til omkringliggende omgivelser som vegg, postkassestativ, gjerder mm være minimum 1 meter (også i løftehøyde). Ved delvis nedgravde avfallsbrønner skal avstanden være minimum 0,5 meter
• Lokaliteten og utstyret må sikres mot påkjøring av biler og det må sikres at det ikke parkeres biler nærmere enhetene enn kravene til avstand ovenfor
• Hensyn til lukt og støy ved tømming må tas høyde for. Nedgravde avfallsbrønner må derfor ikke etableres nærmere soverom, uteplasser, altaner, balkonger, terrasser osv. enn minimum 5 meter. Plassering nærmere enn 5 meter krever tilstrekkelige skjermingstiltak

 

Nyttige linker:

Follo Ren

Plan- og bygninsloven