Avkjørsler

Med avkjørsel menes enhver forbindelse mellom eiendommen og offentlig vei. Dette gjelder også der privat vei møter offentlig vei.

Hva er søknadspliktig?

Dersom det skal gjøres tiltak som endrer avkjørselsforholdene til offentlig vei, må det sendes inn avkjørselssøknad for godkjenning. Det kan være fysiske endringer eller endret bruk. For eksempel:

  • Etablering av ny avkjørsel
  • Flytting av eksisterende avkjørsel
  • Utvidet bruk av avkjørsel, som ved etablering av én eller flere nye boenheter som skal bruke en eksisterende avkjørsel.

 

Hvor sendes søknaden?

Ny eller endret avkjørsel til offentlig vei krever tillatelse fra veimyndigheten, i henhold til vegloven §40. På kommunale veier er kommunen veimyndighet, på fylkesveier er fylkeskommunen veimyndighet.

Dersom søknaden gjelder avkjørsel til fylkesvei, skal søknaden sendes til Statens vegvesen.

Dersom søknaden gjelder avkjørsel til kommunal vei, skal søknaden sendes til Nesodden kommune.

Ofte er avkjørselen også søknadspliktig etter plan- og bygningsloven:

  • Hvis gjeldende reguleringsplan viser en annerledes avkjørsel enn det du søker om nå, må det søkes om dispensasjon fra planen. Søknad sendes til byggesak.

 

Hva må søknaden inneholde

  • Situasjonsplan i målestokk 1:500 hvor avkjørsel er inntegnet med bredde og frisikt trekant. Kartet skal også ha inntegnet sporingskurve/svingradius som viser snumulighet på egen grunn. Bygg, murer og eventuelle sikthindringer må vises på kartet.
  • Vis også på kart eventuell gammel avkjørsel som skal stenges.
  • Tegning av lengdeprofil som viser avkjørselens stigningsforhold.
  • Eventuelt dispensasjonssøknad dersom søknaden gjelder en annen plassering av avkjørsel enn det som er vist i gjeldende reguleringsplan. Dersom ønsket løsning er i strid med krav i forskrift om avkjørsler fra offentlig vei, må det også søkes dispensasjon.
  • Hvis avkjørselen omfatter areal på annen manns grunn må det dokumenteres at det foreligger en tinglyst avtale om dette

 

Krav til avkjørsel

Enhver avkjørsel representerer et potensielt konfliktpunkt, og vi søker derfor å begrense antall avkjørsler og stiller krav til utforming for å ivareta trafikksikkerheten.

 

Antall og plassering

Alle eiendommer skal i utgangspunktet ha én avkjørsel. Der det er mulig bør flere eiendommer gå sammen om en felles avkjørsel.

Avkjørselen skal som hovedregel legges til sekundært veinett, altså til mindre trafikkerte, underordnede veier. Vi vil i særlig grad unngå avkjørsler til hoved- og samleveier, og til kollektivårer.


Avkjørselen må anlegges mest mulig vinkelrett på offentlig vei.

 

Bredde

Ved bolig skal bredden på avkjørselen være maks 4 meter bred der den møter offentlig vei.

Avkjørselen skal være tydelig fysisk avgrenset, slik at all inn- og utkjøring til eiendommen skjer på dette punktet.

 

Nedsenket kantstein

Det skal være nedsenket kantstein gjennom avkjørselen. Kantsteinsetting ved avkjørsel skal utføres i tråd med Statens vegvesens håndbok N200. 

 

Stigning og fall

På de første 2 meter fra fortauet/veikanten bør avkjørselen ha et jevnt fall vekk fra veien på 1:40 (2,5 %). På de neste 3 m bør avkjørselen ha en naturlig overgangskurve til avkjørselens videre forløp. Se figur nedenfor.

For de første 50 meter fra offentlig vei skal avkjørselsveien ha maksimal stigning eller fall på 1:8 (12,5%).

Stigning AvkjørselFigur 1: Krav til vertikal linjeføring i avkjørsel (mål i meter), i henhold til Statens vegvesens håndbok N100.

 

Hvis deler av avkjørselen ligger på areal som er regulert til veigrunn, skal dette arealet ha samme høyde som veien.

 

Siktkrav

Det skal være en siktsone mellom gate/vei og avkjørselen. Det skal ikke være sikthindringer høyere enn 0,5 meter innenfor siktsonen. Verken terreng, innretninger eller vekster skal være høyere enn dette. Størrelsen på siktsonen er avhengig av veiens fartsgrense og trafikkmengde på stedet. Krav til siktsoner er vist nedenfor.

 

Figur 2: Krav til sikttrekant i avkjørsel til vei uten fortau eller gang- og sykkelveg, i henhold til Statens vegvesens håndbok N100.

 

 

 

Figur 3: Lengde L2 i avkjørsel, i henhold til Statens vegvesens håndbok N100.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Stoppsikt Ls ved ulike fartsgrenser, i henhold til Statens vegvesens håndbok N100.  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Krav til sikttrekant i avkjørsel til vei med fortau eller gang- og sykkelvei, i henhold til Statens vegvesens håndbok N100.

 

 

 

 

Figur 6: Illustrasjon av sikttrekant i avkjørsel til veg med fortau eller gang- og sykkelvei, ved utkjøring fra bygning/P-anlegg.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snumulighet på egen grunn

Det må vises på kart at det er plass til å snu på egen grunn, altså utenfor eksisterende eller regulert veigrunn. Hvis nødvendig snuareal omfatter areal på noen andre sin eiendom må du ha en tinglyst avtale om dette før avkjørselen kan godkjennes.

Snumulighet vises med tegning av sporingskurve/svingradius for aktuelt kjøremønster. Mange tegneprogrammer har en egen funksjon for å tegne slike sporingskurver.

Nedenfor er det vist eksempel på sporingskurver for personbil når man skal svinge i forskjellige vinkler. Større kjøretøy som lastebil, buss og vogntog, har større sporingskurver og svingradius. Flere sporingskurver er vist i vedlegg 1 til Statens vegvesens Håndbok N100.

 

 

Figur 8: Illustrasjon av sporingskurve for personbil, fra Statens vegvesens håndbok N100.

 

Stikkrenner

Der hvor overflatevann ledes bort ved hjelp av åpen grøft må det legges stikkrenne under avkjørsler. Rørene skal være betongrør, støpejernsrør eller dobbeltveggede anleggsrør i PVC eller PE 100. Minste tillatte diameter er 200 mm. Stikkrennen må dimensjoneres i hvert enkelt tilfelle. Stikkrenne bør ha minimum overdekning på 300 mm.