Vannmåler - utskifting av vannmåler

Alle bygg tilknyttet kommunalt vann og/eller avløp skal installere vannmåler. Gebyr beregnes etter forbruk. Kunder som ennå ikke har montert vannmåler blir fakturert for et stipulert forbruk ut fra boligens areal. Stipulert forbruk blir som regel dyrere enn målt.

 

Bestemmelser for bruk av vannmålere

 

Vannmåler

 

Montering av ny vannmåler:

Vannmåler må hentes ut av rørlegger, og utleveres vederlagsfritt på Kommunesenter Syd, Hagelundveien 24, 1459 Nesodden, på tirsdager og torsdager i tidsrommet 07.00-08.00. Spørsmål kan rettes til:

Nora Elin Hoff, tlfnr. 926 11 150, epost nora.hoff@nesodden.kommune.no

Roger Taaje, tlfnr. 928 41 600, epost roger.taaje@nesodden.kommune.no

Erik Tomter, tlfnr. 906 72 681, epost erik.tomter@nesodden.kommune.no

 

Skjema for registrering av vannmåler må fylles ut av rørlegger før utlevering. En kopi av godkjent søknad for sanitærabonnement må også medbringes ved montering hos nye abonnenter. Ved utskifting av vannmåler må gammel vannmåler innleveres.

 

Montering og utskiftning av måleren skal alltid utføres av autorisert rørlegger. Abonnenten må selv bekoste installasjonen av vannmåler i konsoll og eventuell flytting av måleren. Der trykksonen tilsier det, skal det også monteres reduksjonsventil.

 

Pris for vannmåler: 

Siden 2021 inngår leie for vannmåler i gebyret for vann og avløp. Erstatning for tapt/skadet vannmåler faktureres 2 500 kr per gang. Det er viktig at vannmåler holdes frostsikret for å unngå frostsprengning som ofte årsaker skade.

 

Utskiftning av vannmålere - fjernavlesning: 

Kommunen har gått over til fjernavlesning av vannmålere. Nye målere er innkjøpt og har blitt levert ut fra kommunen siden november 2016. Det er ingen utlegg for abonnenten for bytter som blir utført av Komplett Rørservice AS. Kostnaden dekkes inn gjennom vann- og avløpsgebyrene. Abonnenter som har teknisk feil på sitt anlegg, vannmåler som ikke er installert lett tilgjengelig for utskifting etc, må dekke kostnader for utbedring selv.

 

De nye målerne leses av trådløst. Abonnentene trenger ikke å sende inn avlesning manuelt lenger, og det vil ikke sendes ut flere vannmålerkort fra kommunen.

 

Rørleggerfirmaet tar kontakt med abonnenten ved utskiftning:

Rørleggerfirmaet Komplett Rørservice AS skal utføre utskiftingen for kommunen. De vil ta kontakt med hver enkelt abonnent for å avtale tid for utskifting. Abonnentene må være hjemme og gi rørleggeren tilgang til vannmåleren. Rørleggerne skal kunne vise legitimasjon på oppfordring.

 

NB! Dersom det er feil på røranlegget som gjør at vannmåleren ikke kan skiftes, plikter abonnenten å utbedre feilen etter forurensningsforskriften § 16-4 andre avsnitt og standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske bestemmelser

 

Informasjon om de nye fjernavleste vannmålerne


Vannmålerne er produsert av Kamstrup, og er av typen Multcal21. Vannmålerne sender data om vannforbruk til kommunens avlesningsutstyr via radiokommunikasjon. Vannmålerne varsler også om lekkasje, rørbrudd, om vannmåleren står tørr, omvendt strømning og sabotasje. Kommunikasjonen mellom vannmålerne og kommunens avlesningsutstyr er kryptert, og dataene er ikke tilgjengelige for uvedkommende. Dataene skal brukes til fakturering av vannforbruk, og til å sikre kvalitet på levering og optimalisering av distribusjonsnettet. Dataene skal ikke brukes til å kartlegge informasjon om enkeltindivider.

 

Målerne er CE-merket og alle europeiske og nasjonale krav, inkludert kravene til helse i forbindelse med elektromagnetisk stråling

 

Du kan lese mer om vannmålerne her: 

 

 

Personvernerklæring – Fjernavleste vannmålere i Nesodden kommune/vannmåleroppgjør

(gjeldende pr. 07.03.2019)

Infrastruktur og vannmiljø behandler personopplysninger som er nødvendige i forbindelse med måling og fakturering av vannforbruk i kommunen. 

 

Personopplysninger som behandles

Infrastruktur og vannmiljø behandler personopplysninger som er nødvendig for å kunne registrere vannmålerne i vårt system og kunne ha nødvendig kontakt med abonnentene. Skatt og fakturering behandler personopplysninger nødvendig for å kunne fakturere vannforbruk ut til abonnentene. Personopplysningene som behandles er navn, adresse og telefonnummer.

 

Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Kommunen innhenter nødvendige opplysninger for å kunne måle vannforbruket og fakturere etter forbruk, i henhold til Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, forurensningsforskriften og kommunens lokale forskrift om vann- og avløpsgebyrer. Dataene skal også brukes til å vurdere totalt vannforbruk i større soner opp mot lekkasje og innlekking på kommunens vann- og avløpsledninger. Data på totalt forbruk i soner kobles ikke til enkeltpersoner/abonnenter.

 

Hvordan behandler vi personopplysningene dine?

Kommunen behandler personopplysningene dine i ulike systemer:

  • Datasystem for fjernavlesning av vannmålere
  • Nesodden kommunes system for fakturering av kommunale avgifter

Opplysningene i disse systemene er sikret med databehandleravtaler. Data registrert på de fjernavleste vannmålerne blir kryptert og er ikke tilgjengelig for uvedkommende.

Nesodden kommune behandler personopplysninger i samsvar med bestemmelsene i personopplysningsloven med forskrift. 

 

Opplysninger hentes fra ulike registre

  • Folkeregisteret
  • Eiendomsregisteret
  • Enhetsregisteret

 

 Opplysninger som hentes fra den registrerte

  • Vannmålerforbruk
  • Eventuelle varsler fra vannmåleren: Lekkasje, rørbrudd, tørr, omvendt strømning, sabotasje.

 

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Kommunen er ansvarlig for at personopplysninger kun blir benyttet til beskrevet formål, og ikke blir misbrukt eller kommer på avveie.

Det er kun personer med tjenstlig behov i kommunen som har tilgang til personopplysningene. 

 

Sletting av personopplysninger

Personopplysningene vil bli tatt vare på inntil formålet med behandlingen er oppfylt. Den registrerte har rett til å få slettet personopplysninger når et krav er betalt/bortfalt, dersom det ikke foreligger lovpålagte krav til oppbevaring.

 

Innsyn

Den registrerte har rett til å få vite hvilke personopplysninger som er registrert, hvor de er innhentet fra og hvorfor kommunen har innhentet dem. 

 

Retting av feil

Dersom den registrerte finner at opplysningene kommunen har registrert er feil, ufullstendige eller unøyaktig, kan de be kommunen rette opplysningene. 

 

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Infrastruktur og vannmiljø i Nesodden kommune er Nora Elin Hoff, e-post: nora.hoff@nesodden.kommune.no