Tilkobling til offentlig vann- og avløpsnett

Tilkobling til det kommunale vann- og avløpsnettet er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1.

 

Se sjekkliste for vann- og avløpstekniske vurderinger ved sanitæranmeldelser (PDF, 14 kB) for mer informasjon.

Vann i ring med hender - tilknytningEier/tiltakshaver må ta kontakt med et foretak som kan være ansvarlig søker (rørlegger, konsulent, etc.). Ansvarlig søker skal være kjent med lover og forskrifter, og vil fungere som kontaktperson mellom tiltakshaver og kommune.

 

Gebyrsatser

 

Saksbehandlingstid

Komplett søknad skal behandles av kommunen innen 3 uker dersom det søkes om tiltak i ett trinn. Dersom det er søkt om dispensasjon kan saksbehandlingen ta lengre tid. Søknaden skal da behandles uten "ubegrunnet opphold".

 

Eksisterende avløpsløsning

Dersom aktuell eiendom har en slamavskiller/ tett tank som skal frakobles/saneres, skal det gjøres i henhold til retningslinjer for frakobling av slamavskillere (PDF, 40 kB).

 

Ferdigmelding

Når anlegget er helt ferdig, sender ansvarlig søker inn en ferdigmelding til kommunen. Kommunen utsteder en ferdigattest, som gjør anlegget forskriftsmessig godkjent.

 

Nødvendige skjemaer og dokumenter

Her finner du nasjonale skjemaer for vann og avløp:

 

Søknadsskjema for sanitærabonnement (PDF, 42 kB)

 

Søknadsskjemaer byggetiltak
 

 

Andre lover og forskrifter: