Saksbehandling privat avløpsanlegg (inntil 50 pe)

Dersom en har innlagt vann og ikke er tilknyttet det offentlige ledningsnettet, skal eiendommen ha en privat avløpsløsning. Det er Hovedplanen for drikkevann og vannmiljø som ligger til grunn for om et område skal tilknyttes offentlig ledningsnett eller ha private avløpsløsninger.

Alle nye utslipp, samt rehabilitering eller vesentlig økning av eksisterende private avløpsanlegg, er søknadspliktig. 

Her finner du mer informasjon om søknadsprosessen:

Søknadspliktige tiltak krever tillatelse etter 2 lover, og søknaden består derfor egentlig av 2 søknader:


Søknad om tillatelse til tiltak ("byggesøknad")

Denne søknaden er en "ett-trinnssøknad", som din entreprenør (ansvarlige søker) må fylle ut. Dette gjelder også søknadspapirene om ansvarsrett som skal vedlegges denne søknaden. Det er den ansvarlige søkeren som er kommunens kontakt i søknadsprosessen. Følgende relevante vedlegg skal følge med søknaden:

 1. Dispensasjonssøknad (PDF, 108 kB) dersom tiltaket ikke er i tråd med gjeldene regelverk og planer (f. eks hvis anlegget skal bygges i uregulert/LNF-område) 
 2. Gjenpart nabovarsel (les mer om nabovarsling)
 3. Situasjonskart
 4. Søknad om ansvarsrett for alle roller: ANS (Ansvarlig søker), PRO (Ansvarlig prosjekterende), UTF (Ansvarlig utførende).
 5. Rapport fra nøytral fagkyndig
 6. Gjennomføringsplan
 7. Tinglyst erklæring (PDF, 76 kB) dersom tiltaket berører annenmanns eiendom

 

Søknad om tillatelse til utslipp

Kommunens søknadsskjema for utslippstillatelse (PDF, 80 kB) skal benyttes. Følgende relevante vedlegg skal følge med søknaden:

 

 1. Begrunnelse for ønske om dispensasjon fra krav i Forurensningsforskriften/den lokale utslippsforskriften
 2. Tegninger av avløpsanlegget
 3. Dokumentasjon på at anlegget er i henhold til krav i lokal forskrift
 4. Kopi av drifts- og vedlikeholdsavtale
 5. Beskrivelse av brukerinteresser
 6. Dersom infiltrasjon er valgt renseløsning, eller dersom renset avløpsvann skal infiltreres til grunnen;
  Grunnundersøkelse, samt dokumentasjon og vurdering av utslippet av nøytral fagkyndig
 7. Dersom minirenseanlegg er valgt renseløsning;
  Dokumentasjon på at anlegget tilfredsstiller utslippskravene i Forurensings-forskriften og lokal forskrift, samt kravene i NS-EN 12566-3/ Teknisk godkjenningsbevis fra SINTEF.
 8. Ved fellesanlegg skal det vedlegges en liste over eiendommer tilknyttet anlegget

 

 

Behandling av søknaden

Kommunens behandlingsfrist av søknaden når den er komplett er 9 uker. Dersom søknaden om utslipp/"byggetillatelse" omfatter søknad om dispensasjon er søknaden komplett når dispensasjonssøknad er behandlet.

 

Når tillatelsen er gitt må arbeidet igangsettes innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles for lengre tid enn 2 år.

 

Når anlegget er helt ferdig, skal det sendes inn en ferdigmelding til kommunen, som utsteder en ferdigattest. Anlegget er ikke forskriftsmessig godkjent før ferdigattest er gitt.

 

Søknad om ferdigattest skal inneholde følgende dokumenter:
Nødvendige skjemaer og dokumenter
Søknad om ferdigattest
Oppdatert situasjonskart
Oppdatert gjennomføringsplan
Drifts og vedlikeholdsavtale

 

Gebyr

Kommunen tar et gebyr for å dekke sine kostnader til behandling av søknaden. Det må betales gebyr uavhengig av om søknaden blir godkjent eller ikke. Kommunen sender faktura for gebyr når vedtak er gjort. Beløpets størrelse går fram av kommunens gebyrregulativ