Private avløpsløsninger

Kontaktinformasjon
Ved spørsmål om separate avløpsløsninger:
Andrea Borge, e-post: andrea.borge@nesodden.kommune.no

Lars Rumohr, e-post: lars.rumohr@nesodden.kommune.no
 

 

Ved driftsproblemer på private ledninger og anlegg må rørleggerfirma/leverandør kontaktes.

 


Se egne sider om privat vannforsyning, kommunal vannforsyning og kommunale avløpstjenester.

 

Opprydning i separate avløpsforhold

Mange av de private avløpsanleggene vi har på Nesodden er gamle og enkle, og oppfyller ikke kravene som stilles i Forurensningsforskriften. Disse representerer en betydelig forurensningsfare for grunnvann, private drikkevannsbrønner og bekker og innsjøer. Flere steder har prøvetaking av borebrønner vist at vannet er påvirket av avløpsvann.

 

I  2009 begynte Nesodden kommune arbeidet med opprydding av separate avløpsforhold, arbeidet vil fortsette i årene fremover. I de mest tettbebygde områdene (sone B og C i.h.t. Hovedplan for drikkevann og vannmiljø) vil opprydningen skje på bakgrunn av helhetlige vurderinger av områdene. I sone D i.h.t. Hovedplan for drikkevann og vannmiljø) vil eiendommene motta pålegg om å oppgradere sine anlegg i henhold til Forskrift om sanitært avløpsvann (Nesodden).

 

Sommeren 2012 utførte kommunen tilsyn på anlegg i sone D 1 – 4, og sommeren 2013 på anlegg i sone D 5 - 8.Tilsynet avdekket mangler ved storparten av anleggene. Alle boliger og hytter som har innlagt vann skal ha et godkjent utslipp. Dette betyr i praksis et godkjent avløpsrenseanlegg. Kravet gjelder også de som har tett tank for toalettavløp eller biodo. Kommunen har forløpig sendt ut pålegg i sone 1-4, og på Blylaget. Flere av disse anleggene er allerede ferdig bygget. Vi kommer til å fortsette arbeidet i sone 8.

 

 

Tømming av private avløpsløsninger

Arnkværn miljø og renovasjon Oslo AS er kommunens tømmeoperatør, og all tømming av separate anlegg skal gå gjennom dette firmaet. Tømming kan bestilles på telefonnummer 904 01 790 eller epost oslo@va365.no

 

 

Tilsyn

Gjennom forurensningsloven og tilhørende forskrifter, er Nesodden kommune pålagt å føre tilsyn med mindre avløpsrenseanlegg og rapportere opplysningene til fylkesmannen. Kommunen fører tilsyn område for område, og beboerne vil bli varslet i forkant av tilsynsbesøket. Det blir sendt ut tilsynsrapport i etterkant av tilsynet.

Tilsynet gjennomføres hvert 5. år, på alle eiendommer som ikke er tilknyttet offentlig avløp. Kostnader forbundet med tilsynet bekostes anleggseier gjennom et tilsynsgebyr. Tilsynsgebyret deles på 5 og betales årlig, fordelt på kommunens fakturaterminer. 

 

Kostnader for private avløpsløsninger

Kostnadene for den enkelte eiendom varierer med behovet for oppgradering, og er altså avhengig av type og tilstanden på eksisterende anlegg. Forholdene på eiendommen er også utslagsgivende. En viktig faktor er avstanden til fjorden. Kan man lede renset avløpsvann direkte til fjorden, er det ikke behov for etterpolering og utslippsgrøft (infiltrasjon). Ligger eiendommen langt fra fjorden, må det rensede avløpsvannet infiltreres i grunnen. Da er tilgjengeligheten av jord/sandmasser avgjørende.

 

 

Prisene på avløpsanlegg kan variere en del med grunnforhold, størrelse på anlegg og leverandører. kan variere en del med grunnforhold, størrelse på anlegg og leverandører. En måte å redusere kostnadene på, er å gå sammen flere naboer om felles avløpsanlegg og /eller borebrønn. Da deles alle investerings- og driftskostnader mellom eierne. Det bør da inngås sameieavtaler.

Dersom en har slamavskiller eller tett tank skal det betales for tømming.
Gebyrer for tømming av slam fra slamavskillere og tette tanker.

 

Lover og forskrifter

Linker

  • Bioforsks nettside om Mindre avløpsanlegg
    Bioforsk er et forskningsinstitutt med spisskompetanse på et høyt internasjonalt nivå innen landbruk, matproduksjon, plantehelse, miljø og ressursforvaltning. Her finner du hjelp til valg av avløpsløsning, samt hjelp til utfylling av søknad.
  • Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)
    Klif, tidligere Statens forurensningstilsyn, er et norsk direktorat underlagt Miljøverndepartementet. Direktoratet arbeider for at forurensning, skadelige produkter og avfall ikke skal føre til helseskade, gå ut over trivselen eller skade naturens evne til produksjon og reproduksjon.
  • Statens bygningstekniske etat
    Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.