Private vann- og avløpsløsninger

I Nesodden kommune er det ca. 2 000 eiendommer som ikke er tilknyttet offentlig ledningsnett for vann og avløp. De fleste av disse har en separat avløpsløsning, i tillegg til egen vannforsyning i form av boret eller gravd brønn.

 

Registrering og tilstandsvurdering av separate vann- og avløpsløsninger

Kommunen gjennomførte i 2007/2008 en registrering av vann- og avløpssituasjonen, som omfattet relativt tettbygde områder uten offentlig ledningsnett. Til sammen ble 988 avløpsanlegg registrert og tilstandsvurdert. Ca 80 % av disse har behov for en oppgradering for å oppfylle Forurensningsforskriftens krav.

 

Det ble også tatt prøver av en del brønner. I kun 23 % av de prøvetatte brønnene ble det registrert en vannkvalitet som tilfredsstiller Drikkevannsforskriften. Det påpekes at Drikkevannsforskriften kun gjelder vannverk med mer enn 20 husstander tilknyttet. Kravene i forskriften gir derimot en pekepinn på hvordan kvaliteten på drikkevann bør være, også for enkelthusstander.

 

Bakgrunn

EU's vannrammedirektiv har som hovedmål å sikre god miljøtilstand i vassdrag, grunnvann og kystvann. Direktivet ble tatt inn i EØS - avtalen i Norge i 2008 og oppryddingsarbeidet ble samtidig delt inn i vannregionmyndigheter.

Nesodden kommune tilhører 2 vannområder og er en del av vannområde Indre Oslofjord vest og vannområde PURA. Begge vannområde er et samarbeid mellom flere nabokommuner.

Målet er å oppnå god kjemisk og økologisk tilstand ved bl.a. å redusere forurensningen fra spredt bebyggelse. Spredt bebyggelse er en av hovedkildene til forurensning i form av utslipp som f. eks. fosfor og er også en mulig kilde til forurensning av grunnvann- og i neste omgang egne drikkevannsbrønner.

 

Kommunen er altså forpliktet til å gjennomføre tiltak for å oppnå de fastsatte/vedtatte målene for vannforekomstene og har i den sammenheng vedtatt Hovedplan for drikkevann og vannmiljø 2009.

 

Se Vannforskriften og nettsiden til PURA-prosjektet for mer informasjon.

 

Hovedplan for drikkevann og vannmiljø

er en helhetlig plan som skal gi svar på hvordan hvert enkelt område skal løse sine vann- og avløpsforhold. Den ble utformet på bakgrunn av "Overordnet rammeplan for vann og avløp" (05.06.07), samt resultatene fra vann- og avløpsregistreringene 2007/2008. Hovedplanen ble politisk vedtatt i 2009.

Hovedplan for drikkevann og vannmiljø

 

Hovedplan for drikkevann og vannmiljø har tre hovedmål: 

  • Sikre rent drikkevann til alle kommunens innbyggere
  • Oppnå vedtatte miljømål for vannforekomstene
  • Legge vekt på bærekraftige løsninger

 

Hovedplanen deler Nesodden kommune inn i fire soner, som beskriver hvordan områdene innenfor de forskjellige sonene skal løses med hensyn til vann og avløp. 

 

Sone A    Områdene tilknyttes kommunalt anlegg. 

Sone B   Områdene løses midlertidig med separate anlegg eller mindre fellesanlegg inntil områdene fortettes og da tilknyttes kommunalt anlegg. Det skal utarbeides detaljplaner. 

Sone C   Områdene løses med separate anlegg eller mindre fellesanlegg. Det skal utarbeides detaljplaner.  

Sone D   Områdene løses med separate anlegg eller mindre fellesanlegg i henhold til forskrift.

 

 

Hovedplan for drikkevann og vannmilø