Pågående VA-prosjekter

Kort om prosjektet:

Periodevis har det vært utfordringer med lukt og smak på drikkevannet fra Blekslitjern. For å få bukt med problemet skal renseprosessen ved vannverket utvides med et nytt rensetrinn med granulert aktivt kull, GAK. Rensetrinnet skal bare benyttes i perioder hvor det oppleves lukt/smak på vannet. For å få plass til det nye rensetrinnet må det oppføres et tilbygg til vannverket. Prosjektet er nå godt i gang.

 

Kort om prosjektet:

 

Som ett rekkefølgekrav i reguleringsplan SPRO HAVN skal det etableres hovedledning for vann i gang- og sykkelvei mellom Spro og Fagerstrand. Dette prosjektet gjennomføres av utbygger i Spro Havn.  Parallelt med dette skal Nesodden kommune etablere hovedledning for avløp i deler av strekket mellom Spro og Fagerstrand. Det skal benyttes samme grøft for ledningene. Hovedledning for avløp vil etableres slik at områdene som er avsatt til boligformål i kommuneplanen skal kunne tilknytte seg hovednettet.

 

 

Kort om prosjektet:

 

Det skal etableres et nytt høydebasseng for vannforsyning langs Midtveien. Høydebassenget har som formål at øke kapasiteten og trygge vannforsyningen til Fagerstrand og deler av bebyggelsen langs Midtveien. 

 

 

 

 

Kort om prosjektet:

Det skal etableres vann- og avløpsanlegg i Seterveien og Beksrudveien.


 

 

Kort om prosjektet

Nesodden kommune prosjekterer vann og avløpsnett i Nordstrand-Dalbo.

  

 

Vann- og avløpsprosjektet omfatter:

  • 3,1 km kommunal vann- og avløpstrasé
  • Høydebasseng for drikkevann øverst i Lillåsveien
  • Avløp sjøledning til Fjellstrand PS (for videreføring til avløpsrenseanlegg)

Kort om prosjektet:

Nesodden kommune opparbeider vann- og avløpsledninger i Nedre Utsiktsvei samt  utbedrer vei og veibelysning. Det skal også etableres en overvannsledning for både Øvre og Nedre Utsiktsvei.

Planen for gjennomføring er at arbeidene startes i nordenden for å så gå trinnvis sørover.

Ansvarlig entreprenør: Fossum anlegg AS