Pågående VA-prosjekter

VA-anlegg i Nedre og Øvre Utsiktsveien

Kort om prosjektet:

Nesodden kommune opparbeider vann- og avløpsledninger i Nedre Utsiktsvei samt  utbedrer vei og veibelysning. Det skal også etableres en overvannsledning for både Øvre og Nedre Utsiktsvei.

Planen for gjennomføring er at arbeidene startes i nordenden for å så gå trinnvis sørover.

Ansvarlig entreprenør: Fossum anlegg AS

Oppstart og avslutning:

Oppstart  3 januar 2022. Gjennomføringstid ca. 1.år.

Artikkelliste