Olje- og fettutskillere

Lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett ble vedtatt av kommunestyret 6.9.2017. Forskriften skal sikre at olje og fett i avløpsvann fjernes før påslipp til kommunalt avløpsnett. Det stilles krav til hvilke typer bedrifter som må rense olje- eller fettholdig vann før påslipp til offentlig avløpsnett, hvordan utskillerne skal utformes, og hvordan de skal driftes og vedlikeholdes.

 

Olje- og fettholdig vann på avløpsnettet

Olje og fett skaper driftsproblemer i avløpsnett og renseprosesser og kan føre til forurensning. Fett avleirer seg i ledningene og kan føre til gjentetting, som igjen kan føre til kjelleroversvømmelser og overløpsutslipp. Fett er også mat til rotter som lever i avløpsledningene. I renseanlegg fører fett til problemer med gjentetting av rør, kanaler og varmevekslere.

Virksomheter med utslipp av olje- eller fettholdig avløpsvann skal forbehandle avløpsvannet før påslipp til offentlig avløpsnett, og på den måten redusere mengden forurensende stoffer. Den ansvarlige for virksomheten må sørge for at utskilleranlegget er dimensjonert, installert, og driftet i henhold til Norsk standard slik at det overholder kravene i forskriften.

 

Olje

Med oljeholdig avløpsvann menes avløpsvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. Oljeholdig avløpsvann skal passere et oljeutskilleranlegg (sandfang, oljeutskiller og prøvetakingskum) før det føres videre til offentlig avløpsnett.

Følgende bedrifter kan få krav om installasjon av oljeutskiller:

 • Bensinstasjoner
 • Vaskehaller for kjøretøy
 • Motorverksteder
 • Bussterminaler
 • Verksted og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • Anlegg for understellsbehandling
 • Garasjeanlegg med tilgang til vann og mulighet for vask av biler inne i garasjen

Fett

Fettholdig avløpsvann er vann som inneholder vegetabilsk og animalsk fett. Fettet må samles opp i en fettutskiller før avløpsvannet slippes på offentlig avløpsnett. Frityrfett må samles opp i beholdere og leveres til godkjent mottak. Det kan ikke tømmes direkte i avløpet eller i fettutskilleren.

Følgende bedrifter kan få krav om installasjon av fettutskiller:

 • Restauranter
 • Kafeer/konditorier
 • Catering/ferdigmatprodusenter
 • Gatekjøkken/kiosker
 • Hamburgerbarer
 • Kantiner
 • Bakerier
 • Matbutikker med steke-/grillavdeling
 • Annen matvareindustri/næring

 

Søknad

Påslipp av olje- eller fettholdig avløpsvann og installering av olje- eller fettutskiller er et søknadspliktig tiltak som skal godkjennes av Nesodden kommune, jfr lokal forskrift §6.

Søknaden om tillatelse til påslipp skal inneholde informasjon om produksjonen ved virksomheten, detaljert informasjon om renseløsning med tegninger og dimensjonering, kart over virksomheten, hvor renseløsningen skal plasseres, samt kopi av avtale med firma for regelmessig tømming og vedlikehold av utskilleren.

 

Søknadsskjema finner du her:

Dersom det gjelder større anlegg som skal plasseres utenfor eksisterende bygg blir tiltaket søknadpliktig etter plan- og bygningsloven §20-1-a og/eller §20-1-f. Kommunen kan da kreve at det sendes inn tilleggsinformasjon i etterkant av innsendt søknad.

 

Drift, vedlikehold, tømming og kontroll

Virksomheter med olje- eller fettutskiller må inngå avtale med tømmefirma om regelmessig tømming og kontroll. Det skal til enhver tid foreligge gyldig tømmeavtale.

Det skal foretas driftskontroll av oljeutskillere minst to ganger per år. Oljeutskiller, sandfang og oppsamlingstanker for utskilt olje skal tømmes minst en gang per år. Oljeinnholdet i utløpet fra oljeutskiller skal ikke overstige 50 mg/l, målt som totale oljehydrokarboner. Temperatur ut fra oljeutskiller skal ikke overstige 45 °C.

Fettutskillere skal tømmes minst 4 ganger per år. Det skal foretas driftskontroll og rengjøring av fettutskillere ved hver tømming. Temperatur ut fra fettutskiller skal ikke overstige 30 °C. pH skal være mellom 6-10.