Kommunale eiendomsavgifter - forklaring av faktura

I løpet av ett år mottar alle husstander fire terminfakturaer for kommunale avgifter. Det vil si en faktura cirka hver tredje måned.

 

Fakturaene inneholder følgende poster:

 • 60650 Fast Avg. Vann og 60660 Fast Avg. Avløp
  Dette er faste avgifter (også kalt abonnementsgebyr) som deles opp i 4 terminbeløp. 
 • 60701 Forskudd Vannavg. og 60702 Forskudd Avløpsavg.
  I løpet av et år forskuddsbetaler du for stipulert forbruk for din husstand - både for vann og avløp. Stipuleringen baserer seg på tidligere års forbruk.  Avgiftene fordeles over 4 terminbeløp for å unngå at all betaling for vann/avløp kommer på en termin.
 • 60100 Helårsrenovasjon
  Avgift for renovasjonstjenester som søppeltømming og søppelkasse. Avgiften fordeles på 4 terminbeløp. Follo Ren har ansvar for innsamling, transport og behandling av avfall for din husstand. Renovasjonssatsen avhengig av størrelse på søppelbeholder og hvor ofte du har søppeltømming (helårsrenovasjon eller hytterenovasjon.)
 • 60200 Feiing hvert 4.år og 60203 Tilsyn Ildst. hvert 4.år
  Brannvesenet er ansvarlig for feiing av pipe samt tilsyn av ildsted. Feiing og tilsyn foregår hvert fjerde år, men prisen for dette er fordelt over fire år. Henvendelser om tilsyn eller feiing rettes til Follo Brannvesen.

 

 

Avregning av forbruk skjer i 1. termin 

Første terminfaktura sendes ut i månedsskifte februar/mars. På denne fakturaen vil det bli foretatt en avregning som sammenligner det faktiske forbruket for året som har gått med det som ble stipulert. Hvis du har brukt mer enn hva du har forskuddsbetalt for, må du betale for dette. Hvis du derimot har brukt mindre enn hva du har forskuddsbetalt for, vil du få tilbake det du har betalt for mye. Det stipulerte forbruket vil du se som fratrekk på fakturaen ettersom du allerede har betalt for dette. Fratrekket ser du under postene «Fradrag vann» og «Fradrag avløp»

 • 60310 Vannavgift og 60320 Avløpsavgift
  Avgift for det faktiske forbruket ditt forrige år. Forbruket måles ved at kommunen leser av vannmåleren i slutten av desember hvert år.
 • 60711 Fradrag Vann og 60712 Fradrag Avløp
  Fratrekk for det stipulerte forbruket du har betalt for gjennom fjorårets forskuddsposter.

 

 

Hvordan ser min faktura ut hvis jeg bare er tilknyttet offentlig avløp?

Hvis du bare er koblet opp mot offentlig avløp og benytter eget borevann utgår følgende poster på din faktura: 60650 Fast Avg. Vann og 60701 Forskudd Vannavg.

Hvordan ser min faktura ut hvis jeg har privat avløpsløsning?

Hvis du ikke er koblet til offentlig vann og avløp, men har et privat avløpsanlegg, vil følgende poster utgå for din faktura: 60650 Fast Avg. Vann, 60660 Fast Avg. Avløp, 60701 Forskudd Vannavg., 60702 Forskudd Avløpsavg..

I stedet vil du ha følgende post på din faktura:
60696 Tilsyn avløpsanlegg

Kort forklaring av selvkost

«Nesodden kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2018 i sin helhet være disponert innen 2023»

Kort forklaring om økning av gebyr

«Nesodden kommune gjennomfører mange store investeringer på vann- og avløpsområdet for å sikre godt og nok vann til innbyggerne og for å redusere avløpsutslipp lokalt og til Oslofjorden. På grunn av dagens situasjon med økte råvarepriser, økte energikostnader og økt rentenivå vil det være behov for økte inntekter. Dette er årsaken til de høye gebyrøkningene for vann- og avløpstjenestene i 2023. Samlet gebyrutvikling fra 2022 til 2023 for vann, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing er 26,5%. I perioden 2021 til 2026 øker samlet gebyr med 7 207 kr fra 15 975 kr i 2021 til 23 182 kr i 2026. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 6,4%.»

 

Har du spørsmål til din faktura?

E-post: kommunale.avgifter@nesodden.kommune.no

Telefon: 40 40 77 14

Nesodden kommune minner samtidig om at hvis du har innlagt vann, men ikke mulighet til å koble deg til offentlig avløpsnett, er det krav om å installere et privat avløpsanlegg. Hvis du er tilknyttet offentlig vann og/eller avløp er det er krav om å installere vannmåler,

Mer om private vann- og avløpsordninger. 

Les mer om gebyrsatser for vann, avløp, renovasjon og feiing