Kommunale avløpstjenester

Døgnbemannet vakttelefon: 95 08 29 99

Gi beskjed via vakttelefon så raskt som mulig ved kloakkstopp, tilbakeslag i bolig, eller ved mistanke om utslipp/lekkasje på ledningsnettet.

Ved driftsproblemer på private ledninger og anlegg må rørleggerfirma kontaktes.

Kommunale renseanlegg

Nesodden har tre kommunale renseanlegg. Et for Tangen-området (Buhrestua), et for Fagerstrand-området og et for Kirkevika. Sistnevnte tilfredsstiller ikke dagens krav. Det er derfor igangsatt et prosjekt med nytt overføringsanlegg til VEAS renseanlegg i Asker. Avløp fra Bjørnemyr, Alværn og Fjellstrand føres allerede via sjøledning til renseanlegget i Asker.

 

Se egne sider om kommunal vannforsyning, private/separate avløpsløsninger, eller privat vannforsyning.

 

 

Søknad

Det er innført tvungen tilknytning til kommunalt avløp for husstander i relativ nærhet til avløpsnettet. Ta kontakt med et firma med kompetanse innenfor området (for eksempel et rørleggerfirma) som kan veilede og sende søknad til kommunen om tilkobling.

 

Søknadsskjema som benyttes til søknad om sanitærabonnement, frakobling av vann- eller avløpsledning, registrering av vannmåler eller ferdigmelding av arbeid på vann- eller avløpsanlegg.

 

 

Vannmåler

Vannmåler kan fås ved henvendelse til kommunen og må monteres av rørlegger. Du må installere vannmåler dersom du er tilknyttet kommunalt avløp og/eller vann.  

 

 

Abonnentens ansvar

Miljøfarlig avfall eller gjenstander som f.eks. Q-tips, bind, tanntråd og lignende skal ikke tilføres avløpet.

 

Kjøkkenkvern tillates ikke montert.

 

Som abonnent har du ansvar for stikkledning til egen bolig. Stikkledningen skal være i slik stand at eventuelle skade eller andre forhold ikke påvirker kommunens anlegg.

 

Priser

Gebyrer for vann og avløp er basert på selvkostprinsippet og skal dekke kostnadene for tjenestene i sin helhet i henhold til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

 

 

Planer

Hovedplan for drikkevann og vannmiljø (2009)

 

 

Lover, forskrifter og retningslinjer

Va-norm for Nesodden kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Nesodden Kommune

 

Forurensningsloven

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg

Plan- og bygningsloven