Kommunal vannforsyning

Døgnbemannet vakttelefon: 95 08 29 99

Gi beskjed via vakttelefon ved vannmangel, dårlige trykkforhold, lekkasjer, eller andre feil ved kvaliteten på vannet.

Ved driftsproblemer på private ledninger og anlegg må rørleggerfirma kontaktes.

Kommunale vannverk

Nesodden har fire kommunale vannverk som er godkjent av mattilsynet. Vannverkene ligger på Bleksli, Kirkeåsen, Jaer skole og Fagerstrand.

 

Drikkevann skal være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk. Dette er hjemlet i drikkevannsforskriften.

 

Kommunen skal varsle forbrukerne om planlagte driftsavbrudd og forhold som påvirker drikkevannskvaliteten, for eksempel rensing/spyling av ledningsnettet, eller forurensning av vannkilden. Meldingene kan leses på kommunens nettsider, eller via annonser i lokalpressen (AMTA). 


Se egne sider om kommunale avløpstjenester, private avløpsløsninger og privat vannforsyning

 

 

Vanningsrestriksjoner 

Kommunen kan gi restriksjoner for bruk av vann ved vannmangel. Det er standard prosedyre at det innføres vanningsrestriksjoner om sommeren på grunn av kapasiteten på nettet.
 
 

Reklamasjon

Hvis du mener at kommunen ikke leverer vann i henhold til kravene i blant annet drikkevannsforskriften, kan du reklamere etter forbrukerkjøpsloven.

 

Eventuelle klager sendes til Nesodden kommune.


 

Tilknytning

I områder uten kommunal vannforsyning må beboere, næringsliv osv. etablere egen ordning for vannforsyningen.For eiendommer i relativ nærhet til offentlig nett kan tomteeier søke kommunen om tilknytning. Ta kontakt med et firma med kompetanse innenfor området (for eksempel rørleggerfirma), som kan veilede og sende søknad til kommunen om tilkobling. Tilknytning til kommunalt vann er for tiden frivillig. 

 

Kommunen kan ikke gi byggetillatelse uten at det foreligger tilfredsstillende vann- og avløpsløsninger. 


 

Søknad

Søknadsskjema for søknad om sanitærabonnement, frakobling av vann- eller avløpsledning, registrering av vannmåler eller ferdigmelding av arbeid på vann- eller avløpsanlegg.

 

 

Vannmåler

Vannmåler kan fås ved henvendelse til kommunen. Den må monteres av rørlegger. Mer info.


 

Priser

Gebyrer for vann og avløp er basert på selvkostprinsippet og skal dekke kostnadene for tjenestene i sin helhet i henhold til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

 

 

Planer

Hovedplan for drikkevann og vannmiljø (2009)

 

 

Lover, forskrifter og retningslinjer

Va-norm for Nesodden kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Nesodden kommune

 

 

Drikkevannsforskriften

Forbrukerkjøpsloven

Forurensningsloven

Matloven

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Plan- og bygningsloven

Vannressursloven