Opprydding i separate avløpsanlegg - Presentasjoner fra informasjonsmøte 04.11.13

Virksomhetene Infrastruktur og vannmiljø og Plan, bygg og geodata arrangerte mandag 4. november 2013 et informasjonsmøte i forbindelse med opprydding i separate avløpsanlegg i kommunen.

 

Hovedtema var:

- Status i området
- Plikt og ansvar for opprydding
- Prosess i arbeidet med opprydding
- Nyttige tips om hvordan komme i gang med tiltak

Her er presentasjonene fra møtet:

- Bakgrunnsinfo: Hovedplan for drikkevann og vannmiljø (PDF, 452 kB) 
- Informasjon om private drikkevannsbrønner (PDF, 4 MB) 
- Private avløpsløsninger og søknadsprosessen (PDF, 930 kB) 
- Veileder: Søknadsprosessen for utslippstillatelse & tilhørende anlegg (inntil 50 pe) (PDF, 667 kB) 
- Oversikt over uavhengig fagkyndige

For mer informasjon om søknadsprosessen, se kommunens egen side om Private avløpsløsninger.

 

Bakgrunn:

Gjennom forurensningsloven og tilhørende forskrifter er Nesodden kommune pålagt å føre tilsyn med mindre avløpsrenseanlegg og rapportere opplysningene til Fylkesmannen.

 

Hva må gjøres av tiltak for opprydding i spredt avløp

Hovedplan for drikkevann og vannmiljø i Nesodden kommune ble vedtatt i 2009 og har som hovedmål å:

  • Sikre rent drikkevann til alle innbyggere i Nesodden kommune
  • Oppnå vedtatte miljømål for vannforekomstene (EUs vanndirektiv)
  • Legge vekt på bærekraftige løsninger

Hovedplanen beskriver hvilke vann- og avløpsløsninger som skal benyttes i de enkelte områdene i kommunen. Eiendommer i Sone D (se kart (PDF, 423 kB)) har i dag private vann- og avløpsanlegg og disse skal fortsatt løses privat. Det er imidlertid et stort behov for å oppgradere disse anleggene for å tilfredsstille lover og forskrifter og for å sikre rent drikke-vann i de lokale brønnene.

Sommeren 2012 utførte kommunen tilsyn på anlegg i sone D 1 – 4, og sommeren 2013 på anlegg i sone D 5 - 8.

Tilsynet avdekket mangler ved storparten av anleggene. Alle boliger og hytter som har innlagt vann skal ha et godkjent utslipp. Dette betyr i praksis et godkjent avløpsrenseanlegg. Kravet gjelder også de som har tett tank for toalettavløp eller biodo. Kommunen vil i tiden som kommer følge opp disse anleggene ved å pålegge opprydding. I første omgang vil kommunen følge opp anleggene i området 1 og 2.