Temaplan for vann og avløp 2022 - 2025

Temaplan for vann og avløp 2022 - 2025 ble vedtatt i kommunestyret den 31.05.2022, og har som hovedmål å:

  • Levere trygt og nok vann
  • Nå miljømålene i EUs vanndirektiv
  • Bærekraftige vann- og avløpstjenester

Temaplan for vann og avløp 2022-2025 er en strategisk plan med et langt tidsperspektiv, planen skal rulleres etter 4 år i takt med kommuneplanens samfunnsdel. Den bygger på lover og retningslinjer; EU’s direktiver, nasjonalt regelverk og kommunale forskrifter og bestemmelser. Planen beskriver dagens situasjon med hovedutfordringene kommunen har og de satsningsområder det er nødvendig å gjennomføre for å nå mål innen vannforsyningen, avløpshåndteringen og kommunens vannmiljø. Handlingsdelen beskriver hvilke tiltak og oppdrag som er planlagt, samt når de er tenkt gjennomført. De fleste tiltakene ligger allerede inne i kommunens økonomiplan, men nedleggelse av Fagerstrand renseanlegg og ombygging til pumpestasjon med overføring av avløpsvann til Veas, samt overføringsledninger for vannforsyning (Fjellveien -Kirken, Fjellstrand-Fagerstrand) er nye og vil bli spilt inn i senere økonomiplan.

 

Temaplan for vann og avløp 2022 - 2025 kan leses her Temaplan for vann og avløp (framsikt.net)

 

Blekslitjern

Artikkelliste