Vegetasjon og frisiktsoner langs kommunale veier

Tenk trafikksikkerhet - klipp hekken

God sikt er viktig hele året, men vi ønsker at du er spesielt oppmerksom i tiden rundt skolestart. mange barn er ute i veien - noen for første gang.

De private veiene utgjør en stor del av skoleveiene på Nesodden, og det er svært viktig at trafikksikkerheten blir ivaretatt også langs disse strekningene.


Varsel om klipping av vegetasjon langs vei.

Nesodden kommune klipper vegetasjon langs kommunale veier for å skape bedre siktforhold og gjøre veivedlikeholdet enklere. I utgangspunktet vil det bli kuttet/klippet vegetasjon på veigrunnen.
 

I tillegg til Nesodden kommune gjennomfører Statens vegvesen klipping/kutting langs fylkesveiene.

Det er viktig at:

 • vegetasjon ikke tvinger myke trafikanter ut i kjørebanen
 • trafikantene har fri sikt i alle retninger
 • hekker i frisiktsoner ikke er høyere enn 50 cm
 • trafikantene ikke blir hindret av greiner som henger ned over gang-/kjørearealet
 • veiskilt og veioppmerking er godt synlig
 • vegetasjon ikke skjuler veibelysning
 • vedlikeholdsmaskiner ikke blir hindret av greiner

Planting mot kommunal vei

Hekker og mindre busker plasseres i formålsgrensen og minimum to meter fra veikant. Illustrasjon av høyde for fri sikt i veien - Klikk for stort bildeIllustrasjon av høyde for fri sikt i veien All beplantning skal vokse innenfor egen eiendom og ikke ha greiner nærmere veiens sidekant enn 1,5 meter.
Dersom eiendom som grenser mot vei har trær som strekker seg utover grensen, er krav til fri høyde
- over gang/sykkelvei: 3,0 meter
- over kjørebane: 4,7 meter

 

Avkjørsel mot kommunal vei, frisiktsonerAvkjørsel mot kommunal vei, frisiktsoner - Klikk for stort bildeAvkjørsel mot kommunal vei, frisiktsoner

Eieren eller brukeren av eiendommen som har avkjørsel til offentlig vei skal sørge for fri sikt mellom avkjørselen og kjøreveien. Kravene stilles for å bedre trafikksikkerheten. Frisikt krav mot kommunal vei er følgende:

Fartsgrense   - L2 x L1
30 km/t - 4 m x 30 m
40 km/t - 4 m x 48 m
50 km/t - 4 m x 60 m

 

Gjerde mot offentlig veg

Gjerder mot offentlige veier må ha en utforming som gjør at gjerde ikke medvirker til oppsamling av snø på veiområdet eller hindrer nødvendig sikt.

 • Langs veier i boligområder bør det være fri sikt slik at bilfører har oversikt over lek og aktiviteter langs veien i et område 20-30 m framover og 4 m fra veikant.

Typer gjerde som tillates mot offentlig vei:

 • Vanlig trådgjerde
 • Netting-gjerde (sauegjerde)
 • Flettverksgjerde

Varsel om kutting av vegetasjon langs vei

Med hjemmel i Grannelova §12 gir Nesodden kommune med dette varsel om at trær og greiner som vokser inn over veiens eiendomsgrense må fjernes av grunneier.

I tilfelle der Nesodden kommune ikke eier alt areal innenfor 2 m fra veikant gir Nesodden kommune med hjemmel i Veglova §31 varsel om at trær og greiner som vokser inn over veiens sideareal og minimum 2 m fra veikant, må fjernes av grunneier.

I særlige tilfeller der Nesodden kommune ikke eier alt areal innenfor byggegrenselinjen og det er nødvendig å foreta rydding, slik som for eksempel i kurver, kryss og i avkjørsler, pålegger Nesodden kommune med hjemmel i Veglovas §31 og §43 m/forskrifter, varsel om at trær og greiner må fjernes av grunneier.


Lover og forskrifter:                              

Sist endret 21.09.2016