Kommunale avgifter for vann, avløp, slam, renovasjon og feiing

Rammer for gebyrberegning

  • Gebyrene skal dekke kommunens totale utgifter til å drifte tjenestene (selvkost)
  • Kommunen setter av, eller bruker av øremerkede fond for å unngå store svingninger i gebyrene
  • Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes
  • Gebyrene er er oppgitt uten 25% moms

Forfallsterminer:

  •     25. mars
  •     25. juni
  •     25. september
  •     25. desember                                                                      

Årsgebyrer vann og avløp

I Nesodden kommune er vann- og avløpsgebyrene todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk og pris pr kubikk. Forbruket måles med vannmåler. Avløpsmengden regnes lik vannmengde.

Vannmålerleie er mellom 200 kr og 300 kr pr stk for standard størrelser. Mer info om vannmåler.

Gebyr Vann Avløp

Gebyrsatser 2017 eks. moms
 
Forbruksavgift* 12,01 15,18
Abonnement næring 3 685 3 970
Abonnement tørrnæring 1 253 1 331
Abonnement bolig 1 253 1 331
Abonnement sommervann 628  
Gebyr for ikke avlest måler 1 250  


*OBS! Dersom du ikke har vannmåler bir forbruket stipulert. Se satser for stipulert forbruk.  
 

Engangsgebyr/midlertidige gebyr vann/avløp

 

Private avløpsløsninger

 

Renovasjon

 

Feiing

Lover og forskrifter

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974

Forskrift om Vann- og avløpsgebyrer, Nesodden kommune : Ikrafttredelse 01.01.16

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg, Nesodden kommune : Ikrafttredelse 01.02.08

Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Nesodden kommune : Ikrafttredelse 09.10.09.

Fant du det du lette etter?