Hovedside - Vann og avløp

Vann og avløpsarbeid Foto: Ansatt i Nesodden kommune - Klikk for stort bilde

Vakttelefon: 95 08 29 99
Oppstår feil på kommunale vann- og avløpsinstallasjoner kan teknisk vakt kontaktes hele døgnet på telefon.

Ved feil på private anlegg må rørlegger kontaktes.
 

Kommunale vann- og avløpstjenester

Vann og avvløp Kommunale

Kommunal vannforsyning

Nesodden har fire kommunale vannverk som alle er godkjente av mattilsynet. Vannverkene ligger på Bleksli, Kirkeåsen, Jaer skole og Fagerstrand.

Mer Informasjon

Kommunale avløpstjenester

Nesodden har tre kommunale renseanlegg. Et for Tangenområdet (Buhrestua), et for Fagerstrandområdet og et for Kirkevika. Sistnevnte tilfredsstiller ikke dagens krav og det er et prosjekt på gang med nytt overføringsanlegg til VEAS. Avløp fra Bjørnemyr, Alværn og Fjellstrand føres allerede via sjøledning til VEAS renseanlegg i Asker.

Mer informasjon

Søknad om tilkobling til offentlig vann- og avløpsnett

Alt arbeid på utvendige, private vann-, avløps- og overvannsledninger som skal knyttes til eller er knyttet til kommunalt ledningsnett, MÅ godkjennes på forhånd av kommunen på eget søknadsskjema. Rørlegger tar seg av søknadsprosessen.

Mer informasjon

Kommunale avgifter for vann, avløp, slam, renovasjon og feiing

Rammer for gebyrberegning

  • Gebyrene skal dekke kommunens totale utgifter til å drifte tjenestene (selvkost)
  • Kommunen setter av, eller bruker av øremerkede fond for å unngå store svingninger i gebyrene
  • Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes
  • Gebyrene er er oppgitt inkludert mva.

Mer informasjon om gebyrene og priser

Pågående prosjekter
Vannmåler

Vannmåler kan fås ved henvendelse til kommunen. Monteres av rørlegger.

Mer informasjon

Telefonvarsling - vedlikehold av vann- og avløpsnettet

Nesodden kommune varsler beboere og hjemmelshavere via SMS og talemeldinger når det skal utføres vedlikehold av vann- og avløpsnettet som kan påvirke VA-tjenestene (vann- og avløpstjenestene). Varsling skjer også ved andre anledninger og hendelser der det er ønskelig å informere befolkningen.

Mer informasjon

Gravemelding

Gravemelding skal leveres ved graving på offentlig grunn. Arbeid kan ikke starte opp før det er gitt tillatelse fra kommunen. Gjelder all graving/arbeid i jord, for eksempel graving av tomt, drenering, grøft, pilarer, gjerdepåler, merkepinner, p-plass osv. 

Sommervann

Normalt settes sommervannet på 1. mai.
Normalt stenges sommervannet 1. oktober eller etter høstferien dersom værforholdene tillater det.

 

Private vann- og avløpsløsninger

Vann og avløp private

Private vann- og avløp generell informasjon

I Nesodden kommune er det ca. 2 000 eiendommer som ikke er tilknyttet offentlig ledningsnett for vann og avløp. De fleste av disse har en separat avløpsløsning, i tillegg til egen vannforsyning i form av boret eller gravd brønn.

Mer informasjon

Privat vannforsyning

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystemer være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som produserer mindre enn 10 m3 drikkevann per døgn, som for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.

Mer informasjon

Private avløpsløsninger

Ved driftsproblemer på private ledninger og anlegg må rørleggerfirma/leverandør kontaktes.


Mange av de private avløpsanleggene vi har på Nesodden er gamle og enkle, og oppfyller ikke kravene som stilles i Forurensningsforskriften. Disse representerer en betydelig forurensningsfare for grunnvann, private drikkevannsbrønner og bekker og innsjøer. Flere steder har prøvetaking av borebrønner vist at vannet er påvirket av avløpsvann.

Mer informasjon

 

Saksbehandling privat avløpsanlegg (inntil 50 pe)

Dersom en har innlagt vann og ikke er tilknyttet det offentlige ledningsnettet, skal eiendommen ha en privat avløpsløsning. Det er Hovedplanen for drikkevann og vannmiljø som ligger til grunn for om et område skal tilknyttes offentlig ledningsnett eller ha private avløpsløsninger.

Alle nye utslipp, samt rehabilitering eller vesentlig økning av eksisterende private avløpsanlegg, er søknadspliktig. 

Mer informasjon

 

Vannkvalitet og forurensning

Vann og avløp Vannkvalitet og forurensning

Vannkvaliteten i bekker, elver og innsjøer - PURA

Vannområdet PURA, Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, er opprettet som en følge av EUs vanndirektiv. Hensikten er å sikre god kjemisk og økologisk vannkvalitet i vårt nærområde.

PURA er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Ås, Ski, Frogn, Nesodden, Oppegård og Oslo.

Mer informasjon

Lukt og smak i drikkevannet fra Blekslitjern

Klimaendringene med temperaturøkning og mer ekstreme nedbørsperioder, får konsekvenser for mange vannverk som har overflatevann som råvannskilder. Økt organisk innhold og/eller turbiditet (partikler) i råvannet medfører endringer i renseprosessen på vannverkene.

Mer informasjon

Badevannsprøver og analyser

Nesodden kommune tar vannprøver på badeplasser over hele Nesodden gjennom hele badesesongen. Vannprøver tas annenhver uke fra juni til august. Badeområdene er regnet for trygge å bade i så lenge de holder seg innenfor standard fra Folkehelseinstituttet.

Mer informasjon

Hardheten på vann i Nesodden kommune

Hardt vann skyldes hovedsakelig høyt innhold av kalsium (Ca) og magnesium (Mg). I Norge har vi lite hardt vann, men det forekommer i enkelte grunnvannskilder. I Nordland, Troms og Finnmark og i en del av Østlandsområdet finnes kalkrik berggrunn, og grunnvannet i slike områder kan være hardt og alkalisk.

Mer informasjon

Vannprøver fra brønn eller borrehull

Får du vannet ditt fra en brønn eller et borrehull har du kanskje et behov for å vite om vannet er av god kvalitet.

Du kan bestille analysepakke og se priser her. eller gå inn på www.eurofins.no

For spørsmål ring Eurofins på tlf. 69005200

 

Annen informasjon om vann- og avløp

Vann og avløp mer informasjon

Hovedplan for drikkevann og vannmiljø

Hovedplanen for drikkevann og vannmiljø ble vedtatt i kommunestyret den 29.10.2009, og har som hovedmål å:

  • Sikre rent drikkevann til alle kommunens innbyggere
  • Oppnå vedtatte miljømål for vannforekomstene
  • Legge vekt på bærekraftige løsninger

Mer informasjon

Olje- og fettutskillere

Lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett ble vedtatt av kommunestyret 6.9.2017. Forskriften skal sikre at olje og fett i avløpsvann fjernes før påslipp til kommunalt avløpsnett. Det stilles krav til hvilke typer bedrifter som må rense olje- eller fettholdig vann før påslipp til offentlig avløpsnett, hvordan utskillerne skal utformes, og hvordan de skal driftes og vedlikeholdes.

Mer informasjon

Slik forebygger du rotteplager

Nesodden kommune bekjemper rotter i det kommunale avløpsnettet, og benytter fagfolk for å vurdere tiltak. De fleste fellene vi bruker i dag er ordinære rottefeller, men vi har også prøvd ut en spesiell type, en såkalt wisetrap. Rottene som går i fellen blir drept momentant, og deretter skylt videre ut i kloakken.

Mer informasjon

Fant du det du lette etter?