Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Formålet med tjenesten:

Parkeringstillatelsen er ment som et hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder. Behovet for transport med bil gir i seg selv ikke rett til parkeringstillatelse. Hvis man ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan man søke om TT-kort. Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. Det er ingen lovfestet individuell rett til TT-tjenester. Kontakt Akershus Fylkeskommune for mer informasjon om TT-kort.

For at parkeringstillatelse skal gis er det ikke tilstrekkelig å påvise sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov.

 

Hvem får tjenesten:

Bilfører eller passasjer med bevegelseshemning kan søke bostedskommunen om parkeringstillatelse.

 

Parkeringsplasser for forflytningshemmede er et knapphetsgode. Tildeling skjer derfor etter en streng og skjønnsmessig vurdering med sikte på å tildele plasser til de med størst behov.Parkeringstillatelsen innvilges først og fremst til de som i tillegg til nedsatt gangevne, har store problemer med å finne parkeringsplass ved bolig eller arbeid og/eller de som ofte er til behandling på sykehus eller andre steder. Handling, sosiale aktiviteter og problematikk tilknyttet til bæring gir i seg selv ikke rett til parkeringslettelse. Parkeringstillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning.


Hver søknad blir individuelt behandlet og vurdert i henhold til mottatte opplysninger. Parkeringsbehov i annen kommune enn bostedskommunen kan bare vektlegges der det er innhentet uttalelse fra denne kommunen.

 

Hvem prioriteres ved innvilgelse av parkeringstillatelse?

Søkere som har rullestolheis eller rampe i bilen prioriteres. Etter forskriften skal behov for parkeringslettelse i forbindelse med arbeid eller bosted vektlegges. I tillegg er det klar forvaltningspraksis på at det med "annen aktivitet" prioriteres søkere som er hyppig på helserelaterte besøk der det er vanskelig å parkere.

 

Hvem prioriteres ikke ?

Parkeringstillatelse tildeles ikke søkere som

 • kun enkelte ganger har behov for parkeringslettelse
 • som primært har behov i forbindelse med handling og sosiale aktiviteter
 • som i hovedsak kan benytte ordinære parkeringsplasser eller 
 • som har alternative løsninger

 

Er det tilstrekkelig at legen anbefaler innvilgelse?

Nei. Legens anbefalinger i forhold til vurderingen av din medisinske situasjon overprøves likevel ikke av kommunen. Legeerklæringen danner imidlertid kun det medisinske grunnlaget for vurderingen. Merk at forskriften stiller to likeverdige krav. Ved siden av ikke å kunne gå eller ha vansker med å bevege seg over noen lengde (medisinsk begrunnet og dokumentert med legeerklæring), må søker også ha et særlig behov for parkeringslettelse.

 

Hva ligger i særlige behov?

Ved vurderingen av særlige behov for parkeringslettelse, har vegdirektoratet i retningslinjene uttalt at det skal ses på

 • de konkrete steder søker må oppsøke
 • om de ordinære plassene ikke kan benyttes av søker
 • hvor hyppig søker har dette behovet og
 • om problemet kan løses på annen måte.

Det skal spesielt vektlegges dersom søker har parkeringsproblemer ved bosted, arbeid/skole og nødvendig aktivitet som medisinsk behandling.


Forflytningshemmet passasjer?

Det skal mye til før det gis tillatelse til en passasjer, selv om vilkårene i forskriften fremstår som like for fører og passasjer. Passasjerens behov kan ivaretas gjennom av- og påstigning og at fører så parkerer bilen på ordinær plass. Der det er nødvendig kan passasjeren følges helt inn til bestemmelsesstedet (f.eks på venteværelset) før sjåføren går ut og flytter bilen.


Tillatelse til passasjer gis kun i de tilfeller der vedkommende vanskelig kan forlates uten tilsyn, selv for kortere tid, f.eks  sterkt psykisk utviklingshemmede, barn i en viss alder og andre som ikke kan ta vare på seg selv.
 

Hva omfatter tjenesten:

Parkeringstillatelsen angir kommunens navn, navn på den tillatelsen gjelder for. Beviset skal ha det internasjonale symbolet for bevegelseshemmede samt bilde av den tillatelsen gjelder for. Dersom tillatelsen innvilges kan det parkeres på følgende steder: på reserverte plasser for bevegelseshemmede angitt med offentlig trafikkskilt, på avgiftsbelagte plasser uten å betale avgift og utover lengste tillatte parkeringstid (dog ikke dersom det også for bevegelseshemmede er fastsatt lengste tillatte tid), på steder der det er innført boligsoneparkering. Gjelder hele landet og store deler av Europa.

 

Parkeringstillatelse gir også fritak i bomringen i de største byene. Kontakt bomselskapet for å få abonnementsbrikke. Kortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Tillatelsen gis for en begrenset tid, maksimalt 5 år, men ikke for mindre enn 2 år.

 

Tillatelsen er personlig utstedt og må kun benyttes av kortinnehaver. Kortet skal ved parkering ligge godt synlig bak frontruten for kontroll. Kommunen kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt. Misbruk vil derfor kunne medføre inndragning av parkeringstillatelsen samt anmeldelse av forholdet. Tillatelsen må innleveres når du ikke lenger disponerer bil, eller når de forhold som var grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede. Tillatelsen må også innleveres når kortet ikke lenger er gyldig og ved fornyelser.

 

Hvordan få tjenesten:

Søknadsskjema og legeerklæring sendes kommunen i utfylt stand. Passfoto av søker må vedlegges. Søknadsskjema fås på Infosenteret eller ved å gå inn på lenken nedenfor.

 

Din søknad

Det er i selve søknaden du må få frem opplysninger som beskriver et særlig behov for parkeringslettelse. Du må beskrive hvorfor du ikke kan benytte det ordinære parkeringstilbudet på de stedene du besøker ofte.

 • Hvor har du problemer med å parkere og hvor ofte er du der?
 • Er du ofte til behandling, opptrening eller hos lege, så legg ved dokumentasjon på dette.
 • Hvorfor er det vanskelig å parkere der?
 • Hva slags parkeringsplasser finnes der?
 • Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte stedene?


Tapt eller stjålet kort må meldes til politiet. Kopi av tapsmelding/anmeldelse skal sendes Nesodden kommune, Infosenteret.

Søknadsskjema:

 

Søknaden sendes til:

Nesodden kommune
Infosenteret
Postboks 123
1451 Nesoddtangen

 

Pris:

Tjenesten er gratis.

 

Lovhjemmel:

Forskrift om parkering for forflytningshemmede,

Ny revidert forskrift fra 01.01.17.

 

 

Brosjyre:

Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering (PDF, 984 kB)

 
Eksterne nettsider
Ansvarlig Informasjon og digitale tjenester. Sist endret 27.04.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering