Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Formålet med tjenesten:

Parkeringstillatelsen er ment som et hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder.

For at parkeringstillatelse skal gis er det ikke tilstrekkelig å påvise sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov.

 

Hvem får tjenesten:

Bilfører eller passasjer med bevegelseshemning kan søke bostedskommunen om parkeringstillatelse.

 

Parkeringstillatelsen innvilges først og fremst til de som har behov for en parkeringsplass nærmest mulig bestemmelsesstedet, eller som har behov for en bredere parkeringsplass. Handling, sosiale aktiviteter og problematikk tilknyttet til bæring gir i seg selv ikke rett til parkeringslettelse. Parkeringstillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning.

 

Søkers funksjonshemning, bevegelighet og gangdistanse blir vektlagt. Hver søknad blir individuelt behandlet og vurdert i henhold til mottatte opplysninger.

 

Parkeringstillatelse tildeles kun de søkere med størst behov. Tillatelsen er personlig utstedt og må kun benyttes av kortinnehaver. Kortet skal ved parkering ligge godt synlig bak frontruten for kontroll. Kommunen kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt. Misbruk vil derfor kunne medføre inndragning av parkeringstillatelsen samt anmeldelse av forholdet. Tillatelsen må innleveres når du ikke lenger disponerer bil, eller når de forhold som var grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede. Tillatelsen må også innleveres når kortet ikke lenger er gyldig og ved fornyelser.

 

Hva omfatter tjenesten:

Parkeringstillatelsen angir kommunens navn, navn på den tillatelsen gjelder for. Beviset skal ha det internasjonale symbolet for bevegelseshemmede samt bilde av den tillatelsen gjelder for. Dersom tillatelsen innvilges kan det parkeres på følgende steder: på reserverte plasser for bevegelseshemmede angitt med offentlig trafikkskilt, på avgiftsbelagte plasser uten å betale avgift og utover lengste tillatte parkeringstid (dog ikke dersom det også for bevegelseshemmede er fastsatt lengste tillatte tid), på steder der det er innført boligsoneparkering. Gjelder hele landet og store deler av Europa.

 

Parkeringstillatelse gir også fritak i bomringen i de største byene. Kontakt bomselskapet for å få abonnementsbrikke. Kortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Tillatelsen gis for en begrenset tid, maksimalt 5 år, men ikke for mindre enn 2 år.

 

Hvordan få tjenesten:

Søknadsskjema og legeerklæring sendes kommunen i utfylt stand. Passfoto av søker må vedlegges. Søknadsskjema fås på Infosenteret eller ved å gå inn på lenken nedenfor.


Tapt eller stjålet kort må meldes til politiet. Kopi av tapsmelding/anmeldelse skal sendes Nesodden kommune, Infosenteret.

Søknadsskjema:

 

Søknaden sendes til:

Nesodden kommune
Infosenteret
Postboks 123
1451 Nesoddtangen

 

Pris:

Tjenesten er gratis.

 

Lovhjemmel:

Forskrift om parkering for forflytningshemmede,

Ny revidert forskrift fra 01.01.17.

 

 

Brosjyre:

Viktige offentlige parkeringsbestemmelser og standardvilkår for privatparkering (PDF, 984 kB)

 
Eksterne nettsider
Publisert av Wibekke Kleiveland. Ansvarlig Infosenteret. Sist endret 22.03.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering